Bu­ty uszy­te dla fa­nów Vam­pi­re Week­end. Szew­cem je­st gra­ją­ca na per­ku­sjo­na­lia­ch i uku­le­le wo­ka­list­ka Mer­rill Gar­bus z Ka­li­for­nii, ma­te­ria­łem - afry­kań­skie ryt­my, r’n’b, pop, folk.

Jej ży­wioł to po­krę­co­ne prze­bo­je z awan­gar­do­wą pre­ten­sją. U nas nikt tak nie gra, na Za­cho­dzie to krzyk mo­dy. Tek­sty są za­an­ga­żo­wa­ne i uwie­ra­ją­ce. (...) Ma to sens i nie­za­prze­czal­ny urok, ale nie więk­szy niż de­biut sprzed dwó­ch lat („Bird-Bra­ins”), któ­ry Gar­bus na­gra­ła na dyk­ta­fon i ob­ro­bi­ła w kom­pu­te­rze. Z no­wy­ch naj­lep­sze je­st „Gang­sta”.

Tek­st z „Du­że­go For­ma­tu” (26/5/2011) - ca­ło­ść tu.

 

Dodaj komentarz