Menu Zamknij

Tag: Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

Brzoska i Gawroński – Słońce, lupa i mrówki

Nazwa wydaw­cy jest zara­zem zapo­wie­dzią zawar­to­ści – to dru­ga pły­ta kato­wic­kie­go zespo­łu Brzoska (poeta) i Gawroński (kom­po­zy­tor). Tym razem jest ona inte­gral­ną czę­ścią książ­ki „W każ­dym momen­cie, na przyj­ście i odej­ście”, do któ­rej recen­zent nie ma dostę­pu, więc napi­sze (recen­zent) o samej pły­cie.