Menu Zamknij

Tag: UK

Metronomy – Summer 08

Co się wyda­rzy­ło latem 2008 r.? Metronomy nagry­wa­ło bar­dzo póź­niej chwa­lo­ną impre­zo­wą pły­tę „Nights Out”. Od tam­tej pory pro­jekt Josepha Mounta skrę­cił na parę lat w stro­nę pio­se­nek psy­cho­de­licz­nych i gita­ro­wych. Teraz wra­ca z pły­tą sen­ty­men­tal­ną, zbyt wcze­śnie tęsk­nią­cą do ery tęsk­no­ty za elek­tro­ni­ką lat 80.

Nick Cave – Skeleton Tree

Film „One More Time, With Feeling” był poka­zy­wa­ny w kinach tyl­ko jed­ne­go dnia – w czwar­tek 8 wrze­śnia. Dzień przed pre­mie­rą pły­ty „Skeleton Tree” pozna­łem pio­sen­ki, zoba­czy­łem czar­no-bia­ły doku­ment i Cave’a radzą­ce­go sobie po śmier­ci syna.

Gold Panda – Good Luck and Do Your Best

Na eta­pie trze­cie­go albu­mu muzy­ka Gold Pandy sta­ła się dosko­na­le prze­wi­dy­wal­na. Nie prze­pa­dam za takim obro­tem spraw, choć moż­na to (i jego) lubić. Najgorsze, że meto­da kon­stru­owa­nia pio­se­nek wypra­co­wa­na przez Brytyjczyka nie może zasko­czyć chy­ba nawet jego same­go.

Haelos – Full Circle

To nagra­nie brzmi jak kom­bi­na­cja cze­goś daw­ne­go ze świe­żym, przy czym to daw­ne zaj­mu­je bar­dziej pocze­sne miej­sce. Londyńskie trio Haelos nawią­zu­je do muzy­ki prze­ło­mu lat 80. i 90., zwłasz­cza do bri­stol­skich grup Massive Attack i Portishead czy do DJ Shadowa. Wplata się w to orga­nicz­ny, pełen spo­koj­nych syn­te­za­to­rów styl Moby’ego.

Jack Garratt – Phase

W zeszłym roku zdo­był Brits Critics« Choice Award, parę tygo­dni temu wygrał ple­bi­scyt BBC Sound of 2016, jest zatem naj­więk­szym fawo­ry­tem bry­tyj­skiej bran­ży muzycz­nej do osią­gnię­cia suk­ce­su w roku bie­żą­cym.