Menu Zamknij

Tag: UK

King Krule – The Ooz

Mocna i deli­kat­na. Zabawna, buja­ją­ca, ale ciem­na i strasz­na. Taka jest trze­cia pły­ta Archy’ego Marshalla, w wie­ku 23 lat jed­ne­go z naj­ory­gi­nal­niej­szych mło­dych twór­ców łączą­cych elek­tro­ni­kę z żywą muzy­ką.

Laura Marling – Semper Femina

Nieustraszona fol­ko­wa woka­list­ka Laura Marling w wie­ku 27 lat pisze pio­sen­ki tak doj­rza­łe, że nie powsty­dzi­li­by się ich Leonard Cohen czy Wojciech Waglewski. Teksty Marling zalud­nia­ją kobie­ty z krwi i kości, a nie pla­sti­ko­we lal­ki, jak to na ogół bywa w męskim roc­ku.

Sohn – Rennen

Angielskiemu pro­du­cen­to­wi dobrze zro­bi­ło kali­for­nij­skie powie­trze. Sohn popra­wił osią­gnię­cia z pierw­szej pły­ty, nie cho­wa już pięk­nych melo­dii pod nawa­łem elek­tro­ni­ki i poka­zu­je, jak dobrze śpie­wa. I wciąż lubi solid­ny bas.