Menu Zamknij

Tag: The Microphones

Mount Eerie – Ocean Roar

Nie wiem, czy pań­stwo się zorien­to­wa­li, chy­ba na pew­no, że wyszedł nowy, nie pierw­szy w tym roku, album Mount Eerie. Niecały mie­siąc temu. To jest zespół gigant, to jest arty­sta max, o czym nie moż­na mówić, o tym nale­ży mil­czeć.