Menu Zamknij

Tag: Polska

Bitamina – Tu da max

Dziwnie słu­cha się kon­cer­tów­ki w cza­sach pan­de­mii, kie­dy tęsk­ni się za praw­dzi­wy­mi kon­cer­ta­mi. Studyjne pły­ty są prze­kła­da­ne na póź­niej, a laj­wik wyszedł, i sma­ku­je ina­czej niż zawsze. Dobrze.

Sarmacja – Jazda polska

Czy wy wie­cie, że jeste­ście Sarmacją? Dwóch chło­pa­ków ze środ­ko­wej Polski, małej Polski, zapo­mnia­nej, wyma­za­nej i zabi­tej decha­mi – ale nie przez jej miesz­kań­ców – robi jed­ną z cie­kaw­szych muzyk. W Polsce, mia­łem dodać, ale nie tyl­ko.