Menu Zamknij

Tag: Phil Elverum

Mount Eerie – Sauna

Kontemplacyjny album Phila Elveruma, samot­ni­ka z pół­noc­no-zachod­nie­go krań­ca Stanów Zjednoczonych. Mieszka on w Anacortes w sta­nie Waszyngton, żyje w cie­niu wiel­kiej góry, wśród mil­czą­cej przy­ro­dy, w świe­cie z mgły, tro­chę jak w „Miasteczku Twin Peaks” albo „Przystanku Alaska”.

Mount Eerie – Ocean Roar

Nie wiem, czy pań­stwo się zorien­to­wa­li, chy­ba na pew­no, że wyszedł nowy, nie pierw­szy w tym roku, album Mount Eerie. Niecały mie­siąc temu. To jest zespół gigant, to jest arty­sta max, o czym nie moż­na mówić, o tym nale­ży mil­czeć.