Menu Zamknij

Tag: Marcin Cichy

Meeting By Chance – Changes

Marcin Cichy, pro­du­cent o sła­wie się­ga­ją­cej począt­ku wie­ku i elek­tro­nicz­no-jaz­zo­we­go duetu Skalpel, roz­wi­ja solo­wą karie­rę w god­nym podzi­wu tem­pie – to dru­ga jego pły­ta w tym roku. Tym razem Cichy 12 utwo­rów roz­dzie­lił na czwo­ro woka­li­stów.

Meeting By Chance – Inside Out

Marcin Cichy umie spra­wić, żeby muzy­ka brzmia­ła świet­nie z dowol­ne­go źró­dła dźwię­ku. Trzy lata temu wydał epkę jako Meeting By Chance, póź­niej dbał o jakość brzmie­nia innych arty­stów jako facho­wiec od maste­rin­gu. Wróciwszy z pierw­szą peł­no­wy­mia­ro­wą pły­tą „Inside Out” pre­zen­tu­je się nie jako „tech­nicz­ny”, lecz jako dosko­na­ły kom­po­zy­tor i pro­du­cent.