Menu Zamknij

Tag: Kanada

Kevin Drew – Darlings

Współzałożyciel i lider uśpio­ne­go obec­nie zespo­łu Broken Social Scene z Toronto nagrał dru­gą solo­wą pły­tę. Jest lep­sza od pierw­szej i jak ona, choć w inny spo­sób, bli­ska brzmie­nia, któ­re wypra­co­wał z macie­rzy­stym zespo­łem.

Diana Krall – Glad Rag Doll

Przemysł upa­da muzycz­ny, rynek pły­to­wy oraz cier­pli­wość słu­cha­czy. Są coraz lep­sze spo­so­by wyda­wa­nia pie­nię­dzy, chciał­bym napi­sać o mnó­stwie płyt, któ­re do mnie przy­cho­dzą, ale napi­sa­łem o Dianie Krall. Wydała wła­śnie pły­tę i gra kon­cert w Warszawie. Świetny powód, nie?

Broken Social Scene – Forgiveness Rock Record

Kolejny powrót (po Arcade Fire) i kolej­ny dowód, że w Kanadzie jakoś cie­ka­wiej niż w Stanach. Więcej relak­su i wię­cej moż­li­wo­ści. Jeśli nie zała­piesz się na hoke­istę w NHL, to zawsze znaj­dzie się miej­sce w Broken Social Scene (na ogół od 12 do 18 eta­tów). Ich sezon mija się z hoke­jo­wym – to wio­sna, lato i wcze­sna jesień.

Arcade Fire – The Suburbs

Znamy kil­ka histo­rii arty­stów, któ­rzy zna­leź­li się w trud­nej sytu­acji – bo nagra­li zna­ko­mi­cie przy­ję­tą pły­tę. Po obo­wiąz­ko­wych wypa­dach na rynek nie­ru­cho­mo­ści i nasy­ce­niu swo­je­go ego entu­zja­stycz­ny­mi recen­zja­mi musie­li zmie­rzyć się z pyta­niem: co dalej? Większość twór­ców, może z powo­du nasy­ce­nia, wybie­ra ambit­ne poszu­ki­wa­nie nowej dro­gi. Nawet jeśli jest uda­ne, postrze­ga­ne przez pry­zmat wcze­śniej­sze­go osią­gnię­cia wypa­da bla­do.