Menu Zamknij

Tag: Brzoska i Gawroński

Brzoska i Gawroński – Słońce, lupa i mrówki

Nazwa wydaw­cy jest zara­zem zapo­wie­dzią zawar­to­ści – to dru­ga pły­ta kato­wic­kie­go zespo­łu Brzoska (poeta) i Gawroński (kom­po­zy­tor). Tym razem jest ona inte­gral­ną czę­ścią książ­ki „W każ­dym momen­cie, na przyj­ście i odej­ście”, do któ­rej recen­zent nie ma dostę­pu, więc napi­sze (recen­zent) o samej pły­cie.

różni wykonawcy – Sealesia 2

Wartość tej pły­ty nie pole­ga na tym, że zawie­ra same świet­ne utwo­ry albo two­rzy nie­sa­mo­wi­ty kolaż gatun­ków. W muzy­ce szu­ka­my albo cze­goś świe­że­go, „nie­sły­cha­ne­go”, albo prze­ciw­nie – cze­goś zna­jo­me­go. Najfajniej, gdy nowe brzmie­nie prze­twa­rza i odna­wia zapo­mnia­ne wąt­ki. Na „Sealesii” to się zda­rza.