Menu Zamknij

Tag: Bitamina

Bitamina – Tu da max

Dziwnie słu­cha się kon­cer­tów­ki w cza­sach pan­de­mii, kie­dy tęsk­ni się za praw­dzi­wy­mi kon­cer­ta­mi. Studyjne pły­ty są prze­kła­da­ne na póź­niej, a laj­wik wyszedł, i sma­ku­je ina­czej niż zawsze. Dobrze.