Menu Zamknij

Kategoria: książka

Krzysztof Varga – Sonnenberg

Varga w for­mie. Ironiczny i melan­cho­lij­ny jak daw­niej, ale bar­dzo zmy­sło­wy, i to nie tyl­ko gdy rzecz doty­czy gula­szu, wina i papry­ki. „Sonnenberg” koja­rzy mi się z tro­chę zapo­mnia­ną „Karoliną” i z naj­bliż­szy­mi kole­ga­mi pisa­rza.