Menu Zamknij

kontakt | about

Strona Ktoś Ruszał Moje Płyty to obec­nie jed­no­oso­bo­we przed­się­wzię­cie. Gromadzi w więk­szo­ści moje tek­sty z „Gazety Wyborczej”, „Dużego Formatu”, „Lampy”, jest też tro­chę nigdzie nie­pu­bli­ko­wa­nych. Dziękuję Rebusowi za wiel­ki wkład w powsta­nie tej stro­ny, no i za miej­sce na ser­we­rze.

Linki do muzy­ki moż­na wysy­łać przez ten for­mu­larz, pły­ty na adres: Jacek Świąder, Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00–732 Warszawa. Pozostałe namia­ry są na fej­so­wym pro­fi­lu ser­wi­su.

Jacek Świąder