Akustyczny gita­ro­wy duet Milewski - Bawirsz z nowym mate­ria­łem, czy­li kame­ral­ne, intym­ne pio­sen­ki w sosie Drivealone. Producentem jest mózg tego ostat­nie­go pro­jek­tu Piotr Maciejewski, do nie­daw­na pod­po­ra Much. Jego udział w nagra­niach spra­wił, że nowe Twilite ma bar­dziej intro­wer­tycz­ny cha­rak­ter. To jed­nak wciąż cie­płe gra­nie.

Tekst z Dużego Formatu, 28/4/2011, całość tu

Dodaj komentarz