Aku­stycz­ny gi­ta­ro­wy du­et Mi­lew­ski - Ba­wir­sz z no­wym ma­te­ria­łem, czy­li ka­me­ral­ne, in­tym­ne pio­sen­ki w so­sie Dri­ve­alo­ne. Pro­du­cen­tem je­st mó­zg te­go ostat­nie­go pro­jek­tu Pio­tr Ma­cie­jew­ski, do nie­daw­na pod­po­ra Mu­ch. Je­go udział w na­gra­nia­ch spra­wił, że no­we Twi­li­te ma bar­dziej in­tro­wer­tycz­ny cha­rak­ter. To jed­nak wciąż cie­płe gra­nie.

Tek­st z Du­że­go For­ma­tu, 28/4/2011, ca­ło­ść tu

Dodaj komentarz