Rara - Wiatr

Rafał Skonieczny, daw­niej lider roc­ko­we­go Hotelu Kosmos, dał sobie spo­kój z refre­na­mi, zwrot­ka­mi i śpie­wem, wkrę­cił się w gita­rę aku­stycz­ną. Jego utwo­ry są dziś bli­skie tego, co robi Kuba Ziołek…

WIDT - WIDT

Płyta kom­pak­to­wa i DVD. Na pierw­szy ogień musi iść film. WIDT to kolek­tyw stwo­rzo­ny przez sio­stry: Antonina Nowacka śpie­wa (też w duecie ANRS i z zespo­łem kIRk) i odpo­wia­da za…

Rafał Kołacki - Hijra. Noise From The Jungle

W ostat­nich mie­sią­cach, któ­re cier­pli­wie zmie­nia­ją się w lata, w pra­sie spo­ro jest repor­ta­ży i zdjęć z Dżungli, obo­zo­wi­ska 4 tys. uchodź­ców pod fran­cu­skim Calais. Czas na inną per­spek­ty­wę -…

Hati - Metanous

Z opo­rem nazy­wam auto­rów tej pły­ty muzy­ka­mi. Artyści z Hati - na albu­mie „Metanous” to ter­cet - to ktoś wię­cej. Ich coraz rzad­sze kon­cer­ty to per­for­man­ce, wej­ście w trans i…

Maciek Szymczuk - Music For Cassandra

W pierw­szym kon­tak­cie z nową pły­tą Maćka Szymczuka pomy­śla­łem o... The Smashing Pumpkins. Wykorzystana w opra­wie gra­ficz­nej pły­ty czcion­ka i zdję­cie na okład­ce koja­rzą się z ich albu­mem „Adore” (któ­ry…

różni wykonawcy - 07 | 100 | 15

Tajemnicza nazwa tej edy­cji ozna­cza, że to pły­ta o set­nym nume­rze w kata­lo­gu Zoharum, wydaw­nic­twa dzia­ła­ją­ce­go od 2007 roku. Zawartość „07 | 100 | 15” to dwa kom­pak­ty – jeden…

Maciek Szymczuk o płycie „Music For Cassandra”

Nakładem Zoharum uka­za­ła się wła­śnie nowa pły­ta Maćka Szymczuka „Music For Cassandra”. Rozmawiam z arty­stą o tym, skąd wziął się pomysł na taki album, dla­cze­go w nagra­niach wzię­ło udział o…

Maciek Szymczuk i Slowtion - Ways

Gdy mod­ne por­ta­le reka­pi­tu­lo­wa­ły rok 2011, wyso­ko umiesz­cza­ły pły­tę Oneohtrix Point Never. Facet gra muzy­kę eks­pe­ry­men­tal­ną, mono­ton­ną i cichą, lubią­cą się nie­po­strze­że­nie muto­wać. Ściśle elek­tro­nicz­ną. W mojej spi­sko­wej teo­rii dzie­jów…

[haven] - Noir

Dowód na to, że nie taki strasz­ny under­gro­und, jak go malu­ją. [haven] zda­rzy­ło się wydać pły­tę w bry­tyj­skiej wytwór­ni Tympanik Audio, a „Noir” to już szó­sty jego mate­riał. Zaskakująco bez­po­śred­ni…