Rara - Wiatr

Ra­fał Sko­niecz­ny, daw­niej li­der roc­ko­we­go Ho­te­lu Ko­smos, dał so­bie spo­kój z re­fre­na­mi, zwrot­ka­mi i śpie­wem, wkrę­cił się w gi­ta­rę aku­stycz­ną. Je­go utwo­ry są dziś bli­skie te­go, co ro­bi Ku­ba Zio­łek…

WIDT - WIDT

Pły­ta kom­pak­to­wa i DVD. Na pierw­szy ogień mu­si iść film. WIDT to ko­lek­tyw stwo­rzo­ny przez sio­stry: An­to­ni­na No­wac­ka śpie­wa (też w du­ecie ANRS i z ze­spo­łem kIRk) i od­po­wia­da za…

Rafał Kołacki - Hijra. Noise From The Jungle

W ostat­nich mie­sią­cach, któ­re cier­pli­wie zmie­nia­ją się w la­ta, w pra­sie spo­ro jest re­por­ta­ży i zdjęć z Dżun­gli, obo­zo­wi­ska 4 tys. uchodź­ców pod fran­cu­skim Ca­la­is. Czas na in­ną per­spek­ty­wę -…

Hati - Metanous

Z opo­rem na­zy­wam au­to­rów tej pły­ty mu­zy­ka­mi. Ar­ty­ści z Ha­ti - na al­bu­mie „Me­ta­no­us” to ter­cet - to ktoś wię­cej. Ich co­raz rzad­sze kon­cer­ty to per­for­man­ce, wej­ście w trans i…

Maciek Szymczuk - Music For Cassandra

W pierw­szym kon­tak­cie z no­wą pły­tą Mać­ka Szym­czu­ka po­my­śla­łem o... The Sma­shing Pump­kins. Wy­ko­rzy­sta­na w opra­wie gra­ficz­nej pły­ty czcion­ka i zdję­cie na okład­ce ko­ja­rzą się z ich al­bu­mem „Ad­o­re” (któ­ry…

różni wykonawcy - 07 | 100 | 15

Ta­jem­ni­cza na­zwa tej edy­cji ozna­cza, że to pły­ta o set­nym nu­me­rze w ka­ta­lo­gu Zo­ha­rum, wy­daw­nic­twa dzia­ła­ją­ce­go od 2007 ro­ku. Za­war­tość „07 | 100 | 15” to dwa kom­pak­ty – je­den…

Maciek Szymczuk o płycie „Music For Cassandra”

Na­kła­dem Zo­ha­rum uka­za­ła się wła­śnie no­wa pły­ta Mać­ka Szym­czu­ka „Mu­sic For Cas­san­dra”. Roz­ma­wiam z ar­ty­stą o tym, skąd wziął się po­mysł na ta­ki al­bum, dla­cze­go w na­gra­niach wzię­ło udział o…

Maciek Szymczuk i Slowtion - Ways

Gdy mod­ne por­ta­le re­ka­pi­tu­lo­wa­ły rok 2011, wy­so­ko umiesz­cza­ły pły­tę One­oh­trix Po­int Ne­ver. Fa­cet gra mu­zy­kę eks­pe­ry­men­tal­ną, mo­no­ton­ną i ci­chą, lu­bią­cą się nie­po­strze­że­nie mu­to­wać. Ści­śle elek­tro­nicz­ną. W mo­jej spi­sko­wej teo­rii dzie­jów…

[haven] - Noir

Do­wód na to, że nie ta­ki strasz­ny un­der­gro­und, jak go ma­lu­ją. [ha­ven] zda­rzy­ło się wy­dać pły­tę w bry­tyj­skiej wy­twór­ni Tym­pa­nik Au­dio, a „No­ir” to już szó­sty je­go ma­te­riał. Za­ska­ku­ją­co bez­po­śred­ni…