Tag: Wytwórnia Krajowa

Niechęć - Niechęć

Ich de­biut „Śmierć w mięk­kim fu­ter­ku” czte­ry la­ta te­mu stał się naj­bar­dziej za­ska­ku­ją­cą po­zy­cją w ka­ta­lo­gu Wy­twór­ni Kra­jo­wej. Fir­ma po­wsta­ła do wy­da­wa­nia pio­se­nek śpie­wa­ny­ch po pol­sku za­chwy­ci­ła się po­zba­wio­ną tek­stów i wo­ka­lu nie­spo­koj­ną, gę­stą mu­zy­ką Nie­chę­ci. Czy­taj da­lej...

Niechęć - Śmierć w miękkim futerku

Jesz­cze przed prze­słu­cha­niem zdą­ży­łem prze­czy­tać pa­rę re­cen­zji de­biu­tu war­szaw­skiej Nie­chę­ci. Nie na­tchnę­ły mnie en­tu­zja­zmem, bo w każ­dej na­tkną­łem się na sło­wo „jazz”. To sło­wo ma mnó­stwo od­cie­ni i wła­ści­wie w ni­czym nie po­ma­ga. A Nie­chęć je­śli gra jazz, to o ty­le, o ile gra­ło go Mor­phi­ne al­bo o ile pi­sał go Cor­ta­zar w opo­wia­da­nia­ch. Czy­taj da­lej...

Hotel Kosmos - Weird Polonia

Pa­rę lat te­mu to był­by hit. Mógł­by tchnąć w pol­skie in­die świe­żo­ść - eks­plo­atu­je no­wą fa­lę, wie­je chło­dem, kła­nia się shoegaze’owi. Jed­nak dzie­cia­ki, któ­re cho­dzi­ły wte­dy na gi­ta­ro­we kon­cer­ty, sa­me się już zo­rien­to­wa­ły, że wą­skie spodnie nie te­le­por­tu­ją do No­we­go Jor­ku. Dziś „We­ird Po­lo­nia” to al­bum hau­te co­utu­re, ale z po­przed­niej epo­ki. Czy­taj da­lej...

Braty z Rakemna - Krew sex popyt podaż

Wy­rwa­ne ze snu Bra­ty z Ra­kem­na zro­bi­ły pły­tę nie gor­szą niż Mu­chy. Na­gra­ny osiem lat po de­biu­cie dru­gi al­bum je­st ner­wo­wy, ostry, a w tek­sta­ch de­spe­rac­ki. Jed­nak wo­ka­li­sta i gi­ta­rzy­sta Ja­kub Stan­kie­wi­cz nie pro­wa­dzi gry z wi­ze­run­kiem ze­spo­łu (bo go nie ma), nie in­we­stu­je we wdzięk, je­st do bó­lu kon­kret­ny. Czy­taj da­lej...

Furia Futrzaków - Kalejdoskop EP

Elek­tro­nicz­ny pop z mo­men­ta­mi na­de­kspre­syj­ną wo­ka­list­ką Kin­gą Miś­kie­wi­cz. To żo­na Mi­cha­ła Hof­f­man­na, li­de­ra Afro Ko­lek­ty­wu - na­le­ży za­zna­czyć, że jej śpie­wa­nie przy­cho­dzi ze znacz­nie więk­szą ła­two­ścią. Tek­sty rów­nież są na­pi­sa­ne lżej­szą rę­ką, co pa­su­je do eks­pre­sji Fu­rii Fu­trza­ków. Czy­taj da­lej...

Łagodna Pianka - Najmniejsze przeboje

De­biut mło­de­go ze­spo­łu z ma­łej miej­sco­wo­ści na Pod­kar­pa­ciu. Za­nim jesz­cze go na­gra­li, na wspól­ną tra­sę ze Stra­cha­mi na La­chy za­pro­sił ich Gra­baż. Nie da­li pla­my. Pro­sty roc­ko­wy kwar­tet z cie­ka­wym, pew­nym wo­ka­lem Pio­tra Ja­błoń­skie­go i uta­len­to­wa­nym kla­wi­szow­cem Mar­ci­nem Dy­łą. Czy­taj da­lej...