Niechęć - Niechęć

Ich de­biut „Śmierć w mięk­kim fu­ter­ku” czte­ry la­ta te­mu stał się naj­bar­dziej za­ska­ku­ją­cą po­zy­cją w ka­ta­lo­gu Wy­twór­ni Kra­jo­wej. Fir­ma po­wsta­ła do wy­da­wa­nia pio­se­nek śpie­wa­nych po pol­sku za­chwy­ci­ła się po­zba­wio­ną tek­stów…

Organizm - Koniec początek powidok

To dla mnie jed­na z naj­bar­dziej ocze­ki­wa­nych płyt te­go ro­ku. Or­ga­nizm ma nie­sa­mo­wi­ty, chłod­ny puls i świet­ne tek­sty, nie­prze­ga­da­ne i me­ta­fo­rycz­ne. Za obie dział­ki od­po­wia­da ba­si­sta i wo­ka­li­sta Ję­drek Dą­brow­ski.

Niechęć - Śmierć w miękkim futerku

Jesz­cze przed prze­słu­cha­niem zdą­ży­łem prze­czy­tać pa­rę re­cen­zji de­biu­tu war­szaw­skiej Nie­chę­ci. Nie na­tchnę­ły mnie en­tu­zja­zmem, bo w każ­dej na­tkną­łem się na sło­wo „jazz”. To sło­wo ma mnó­stwo od­cie­ni i wła­ści­wie w…

Hotel Kosmos - Weird Polonia

Pa­rę lat te­mu to był­by hit. Mógł­by tchnąć w pol­skie in­die świe­żość - eks­plo­atu­je no­wą fa­lę, wie­je chło­dem, kła­nia się shoegaze’owi. Jed­nak dzie­cia­ki, któ­re cho­dzi­ły wte­dy na gi­ta­ro­we kon­cer­ty, sa­me…

Braty z Rakemna - Krew sex popyt podaż

Wy­rwa­ne ze snu Bra­ty z Ra­kem­na zro­bi­ły pły­tę nie gor­szą niż Mu­chy. Na­gra­ny osiem lat po de­biu­cie dru­gi al­bum jest ner­wo­wy, ostry, a w tek­stach de­spe­rac­ki. Jed­nak wo­ka­li­sta i gi­ta­rzy­sta…

Furia Futrzaków - Kalejdoskop EP

Elek­tro­nicz­ny pop z mo­men­ta­mi na­de­kspre­syj­ną wo­ka­list­ką Kin­gą Miś­kie­wicz. To żo­na Mi­cha­ła Hof­f­man­na, li­de­ra Afro Ko­lek­ty­wu - na­le­ży za­zna­czyć, że jej śpie­wa­nie przy­cho­dzi ze znacz­nie więk­szą ła­two­ścią. Tek­sty rów­nież są na­pi­sa­ne…

Milcz Serce - Nawyki/kolizje

Wszyst­ko jest wy­pi­sa­ne w na­zwie. Ze­spół Milcz Ser­ce nie wy­ko­rzy­stu­je po­ezji, on jest po­ezją, sy­tu­uje me­ta­fo­rę na me­ta­fo­rze, nie zna in­ne­go ję­zy­ka. Tak jak Fred­die Mer­cu­ry, Gri­mes al­bo El­ton John…

Łagodna Pianka - Najmniejsze przeboje

De­biut mło­de­go ze­spo­łu z ma­łej miej­sco­wo­ści na Pod­kar­pa­ciu. Za­nim jesz­cze go na­gra­li, na wspól­ną tra­sę ze Stra­cha­mi na La­chy za­pro­sił ich Gra­baż. Nie da­li pla­my. Pro­sty roc­ko­wy kwar­tet z cie­ka­wym,…

Polska z wielkiej płyty

Na­kła­dy płyt le­cą na łeb na szy­ję, ale am­bit­nej mu­zy­ki jest w Pol­sce co­raz wię­cej. Na­gra­nia na wy­so­kim po­zio­mie są nie tyl­ko w wiel­kich skle­pach i du­żych ra­dio­sta­cjach. Ma­łe wy­twór­nie…