Niechęć – Niechęć

Ich debiut „Śmierć w mięk­kim futer­ku” czte­ry lata temu stał się naj­bar­dziej zaska­ku­ją­cą pozy­cją w kata­lo­gu Wytwórni Krajowej. Firma powsta­ła do wyda­wa­nia pio­se­nek śpie­wa­nych po pol­sku zachwy­ci­ła się pozba­wio­ną tek­stów…

Milcz Serce – Mota

Od wyda­nia albu­mu „Nawyki/kolizje” minął rok. Na tam­tej pły­cie, dobrze prze­my­śla­nej i świet­nie zagra­nej, pomi­nę­li prze­bo­jo­we sin­gle, wole­li stwo­rzyć cało­ścio­wą histo­rię. Teraz jest ina­czej, talent zespo­łu do wcho­dzą­cych w gło­wę…