Krem - Zootoca Vivipara

Zaskakujące, że mają­cy spo­ro atu­tów i intry­gu­ją­cą for­mę fizycz­ną album jest rekla­mo­wa­ny nazwi­skiem wete­ra­na pol­skie­go prze­my­słu muzycz­ne­go: „Ten Krem pole­ca Andrzej Puczyński”. Przecież „ten” muzyk i pro­du­cent ma 67 lat,…

Dog Whistle - Dog Whistle

Nie pierw­szy z fali zespo­łów stwo­rzo­nych jak­by „dla sie­bie” czy dla zna­jo­mych, kame­ral­nych, domo­wych, takich, któ­re dla nie­wta­jem­ni­czo­nych słu­cha­czy rzad­ko bywa­ją powab­ne. Zaczyna się od śpie­wa­nia i pod­gry­wa­nia sobie na…

Pospolite Ruszenie - Pospolite Ruszenie

Pospolite Ruszenie okre­śla swo­ją muzy­kę mia­nem roc­ka sta­ro­pol­skie­go, na okład­ce albu­mu anon­su­je: „pol­ska muzy­ka daw­na w roc­ko­wych aran­ża­cjach”, i napraw­dę trud­no zna­leźć traf­niej­szą defi­ni­cję zawar­to­ści „Pospolitego Ruszenia”. Oczywiście napa­wa mnie…