George Dorn Screams - Spacja kosmiczna

Ładnie wyda­ny powrót jed­ne­go z naj­lep­szych zespo­łów pol­skich lat gita­ro­wych. George Dorn Screams gra od ponad deka­dy i jest obec­nie w trak­cie dru­gie­go życia. Po trzech albu­mach śpie­wa­nych przez Magdę… 

Chance The Rapper - Coloring Book

Chance The Rapper i Kanye West sta­le są porów­ny­wa­ni. Obaj z Chicago, rapo­wa­li nawza­jem na swo­ich pły­tach. 23-let­ni Chance nie dał się sku­sić żad­nej wytwór­ni, dłu­go wycze­ki­wa­ny trze­ci mixta­pe „Coloring…

Kuba Luka - Five Songs From The Lisbon Balcony

Samotłumaczący się tytuł. Gra mul­tiin­stru­men­ta­li­sta Kuba Łuka, któ­ry jako pro­du­cent muzycz­ny odpo­wia­da np. za brzmie­nie debiu­tu Drekotów „Persentyna”, pra­cu­je też m.in. z Maciejem Szymczukiem w duecie Another One.

CocoRosie - Heartache City

Na szó­stej pły­cie wra­że­nie, że sio­stry Casady się powta­rza­ją, jest doj­mu­ją­ce. Zrobiło się spo­ro arty­stów podob­nych do nich: co dru­gi two­rzy w domu, osią­gnię­cie efek­tu ulot­no­ści i deli­kat­no­ści sta­ło się… 

Krem - Zootoca Vivipara

Zaskakujące, że mają­cy spo­ro atu­tów i intry­gu­ją­cą for­mę fizycz­ną album jest rekla­mo­wa­ny nazwi­skiem wete­ra­na pol­skie­go prze­my­słu muzycz­ne­go: „Ten Krem pole­ca Andrzej Puczyński”. Przecież „ten” muzyk i pro­du­cent ma 67 lat,… 

Dog Whistle - Dog Whistle

Nie pierw­szy z fali zespo­łów stwo­rzo­nych jak­by „dla sie­bie” czy dla zna­jo­mych, kame­ral­nych, domo­wych, takich, któ­re dla nie­wta­jem­ni­czo­nych słu­cha­czy rzad­ko bywa­ją powab­ne. Zaczyna się od śpie­wa­nia i pod­gry­wa­nia sobie na… 

Pospolite Ruszenie - Pospolite Ruszenie

Pospolite Ruszenie okre­śla swo­ją muzy­kę mia­nem roc­ka sta­ro­pol­skie­go, na okład­ce albu­mu anon­su­je: „pol­ska muzy­ka daw­na w roc­ko­wych aran­ża­cjach”, i napraw­dę trud­no zna­leźć traf­niej­szą defi­ni­cję zawar­to­ści „Pospolitego Ruszenia”. Oczywiście napa­wa mnie… 

Przepraszam - Przepraszam

Bardzo faj­ny zespół i pły­ta pra­wie tak dłu­ga jak cze­ka­nie na nią (od 2004). Fachowcy mówią, że woka­li­sta Grzegorz Uzdański jest prze­gię­ty, mi się to prze­gię­cie podo­ba, bez nie­go mało… 

Małe Instrumenty - Walce w walce

Grupa wro­cław­skich kolek­cjo­ne­rów małych i nie­ty­po­wych instru­men­tów oraz budow­ni­czych tako­wych liczy na tej pły­cie sześć osób (plus goście). O co wal­czą na „Walcach w wal­ce”? O to, żeby nie być… 

Drekoty - Trafostacja (II)

Kilka pio­se­nek naj­cie­kaw­sze­go nowe­go zespo­łu moż­na kupić za cenę her­ba­ty z cytry­ną. Drekoty spa­dły z nie­ba. W roli głów­nej Ola Rzepka, per­ku­sist­ka zna­na ze skła­dów Budynia z Pogodno i Wojtka…