Voo Voo – 7

Voo Voo nagra­ło świet­ną, sto­no­wa­ną muzycz­nie pły­tę, na któ­rej skrzy się od emo­cji. Wojciech Waglewski, ten sta­ry mistrz, speł­nia się w pro­sto­cie, na skrzy­żo­wa­niu muzy­ki źró­deł, blu­esa i pio­sen­ki.

Skubas – Brzask

Po bły­sko­tli­wym debiu­cie rów­ne dwa lata temu dziś Radosław Skubaja wra­ca odmie­nio­ny. Pierwszy album „Wilczełyko” oce­nia­no jako momen­ta­mi grun­ge­’o­wy, moc­ny, męski – zasko­cze­nie po latach współ­pra­cy z elek­tro­nicz­ny­mi arty­sta­mi pokro­ju…