Wczasy – Zawody

Debiutancką pły­tę duetu Wczasy zamy­ka­ją sło­wa: „zabio­rę cię na wcza­sy, w cza­sy”. Czasami są lata nawet nie mło­do­ści czy dzie­ciń­stwa duetu, lecz pew­ne miej­sce poza cza­sem i prze­strze­nią, przez każ­de­go…