Battles – La Di Da Di

Żeby upo­rać się z nową pły­tą ter­ce­tu Battles, trze­ba by zapo­mnieć o tym, że ta muzy­ka naj­lep­sza jest na żywo. Precyzję gita­­ro­­wo-ele­k­tro­­ni­cz­ne­­go gra­nia Battles naj­le­piej podzi­wiać na wła­sne oczy, zwłasz­cza…