Tag: USA

Podsumowanie 2016: najlepsze płyty

W mu­zy­ce pol­ski rok 2016 był znacz­nie bar­dziej ko­bie­cy niż po­przed­ni. Za­pa­mię­ta­my Ju­lię Mar­cell, Na­ta­lię Przy­by­sz, sio­stry Wroń­skie, nie­któ­rzy na­wet Brod­kę. Za gra­ni­cą w gwiezd­ny czas we­szła czar­na mu­zy­ka. Moc­no trzy­ma­li się we­te­ra­ni, a naj­lep­sze mło­de pły­ty wy­da­li Po­well i Chan­ce The Rap­per.  Czy­taj da­lej...

Warpaint - Heads Up

Na trze­ciej pły­cie ar­ty­sta po­wi­nien nie tyl­ko po­twier­dzić umie­jęt­no­ści, ale też zro­bić coś no­we­go. Go­rą­co przy­ję­te dwa pierw­sze al­bu­my War­pa­int, żeń­skie­go kwar­te­tu z Los An­ge­les, wy­so­ko za­wie­si­ły po­przecz­kę.

Czy­taj da­lej...

Wilco - Shmilco

Rok mi­nął od pły­ty „Star Wars”, któ­rą ze­spół Jef­fa Tweedy’ego, jak to się brzyd­ko mó­wi, od­świe­żył for­mu­łę. Tam­ten al­bum za­wie­rał pio­sen­ki krót­kie i za­dzior­ne, a country’owo-jazzową me­lan­cho­lię ze­spo­łu z Chi­ca­go przy­ćmił rock. Czy­taj da­lej...

Cass McCombs - Mangy Love

Ostat­nio Cass McCombs nie zro­bił jed­ne­go fał­szy­we­go kro­ku. Wszyst­ko, co na­gra, zda­je się wcią­ga­ją­ce i sty­lo­we. Na swej ósmej pły­cie miesz­ka­ją­cy w No­wym Jor­ku Ka­li­for­nij­czyk za­trud­nił aż 21 mu­zy­ków i zna­la­zł się bli­sko po­pu, choć 13 lat po de­biu­cie kan­ty pio­se­nek McComb­sa i tak na­tu­ral­nie się wy­gła­dzi­ły. Czy­taj da­lej...