Kendrick Lamar - Damn

Na nowej pły­cie „Damn” Kendrick Lamar poka­zu­je, że jest dobrym opo­wia­da­czem histo­rii i że jak nikt panu­je nad for­mą. To, czy ta for­ma jest odkryw­cza, to odręb­na kwe­stia.

Julia Holter - In The Same Room

Nowa pły­ta Julii Holter zawie­ra sta­re utwo­ry w nowych wer­sjach. „In The Same Room” opie­ra się na reper­tu­arze z rewe­la­cyj­nej ostat­niej pły­ty „Have You In My Wilderness”. Szkoda, że na… 

Spoon - Hot Thoughts

Na nowej pły­cie Spoon kla­sycz­ny indie rock wygry­wa z eks­pe­ry­men­ta­mi. „Hot Thoughts” jest peł­ne chwy­tli­wych melo­dii i ład­nych pio­se­nek, ale to pły­ta umiar­ko­wa­nie potrzeb­na. Amerykanie dają sygna­ły, że mają już… 

The Magnetic Fields - 50 Years Memoir

Stephin Merritt, woka­li­sta ame­ry­kań­skie­go zespo­łu The Magnetic Fields, ma rzad­ko spo­ty­ka­ny w muzy­ce roz­ryw­ko­wej głę­bo­ki baso­wy głos, wiel­kie ambi­cje i upodo­ba­nie do liczb.

Thundercat - Drunk

Thundercat to basi­sta elek­trycz­ny z Los Angeles. Nazywa się Stephen Bruner, rocz­nik 1984. Już dzie­sięć lat temu grał z Erykah Badu, ostat­nio był jed­nym z archi­tek­tów świet­nej pły­ty Kendricka Lamara… 

Cloud Nothings - Life Without Sound

Life Without Sound” to ener­gicz­na pigu­ła zle­pio­na z roz­pę­dzo­nych gita­ro­wych utwo­rów. Zespół ema­nu­je mło­do­ścią: śpie­wa o trud­nym szu­ka­niu sobie miej­sca w świe­cie i daje moc­ne dowo­dy rado­ści gra­nia.

Japandroids - Near To The Wild Heart Of Life

Chcą być kla­sy­ka­mi roc­ka. Ich brzmie­nie „roz­sze­rza się”, rośnie wraz z popu­lar­no­ścią zespo­łu, a „Near To The Wild Heart Of Life” wyda­je się zesta­wem utwo­rów przy­go­to­wa­nych na let­nie festi­wa­le.

William Basinski - A Shadow In Time

Budował wła­sne instru­men­ty, prze­bo­je z radia prze­ra­biał na nowy, sza­lo­ny mate­riał, i upa­mięt­nił Nowy Jork w dniu zama­chu na WTC. Teraz Basinski w swo­ich szme­rach szy­fru­je poże­gna­nie z Bowiem.

J. Cole - 4 Your Eyez Only

Nowa pły­ta rape­ra i akty­wi­sty J. Cole’a to bły­sko­tli­wy con­cept album. Nie trze­ba tłu­ma­czyć, jak koń­czy się histo­ria dile­ra, któ­ry porzu­cił prze­stęp­czy świat, zna­lazł miłość życia i zało­żył rodzi­nę. Ale…