William Basinski - A Shadow In Time

Bu­do­wał wła­sne in­stru­men­ty, prze­bo­je z ra­dia prze­ra­biał na no­wy, sza­lo­ny ma­te­riał, i upa­mięt­nił No­wy Jork w dniu za­ma­chu na WTC. Te­raz Ba­sin­ski w swo­ich szme­ra­ch szy­fru­je po­że­gna­nie z Bo­wiem.

J. Cole - 4 Your Eyez Only

No­wa pły­ta ra­pe­ra i ak­ty­wi­sty J. Cole’a to bły­sko­tli­wy con­cept al­bum. Nie trze­ba tłu­ma­czyć, jak koń­czy się hi­sto­ria di­le­ra, któ­ry po­rzu­cił prze­stęp­czy świat, zna­la­zł mi­ło­ść ży­cia i za­ło­żył ro­dzi­nę. Ale…

A Tribe Called Quest - We Got It from Here... Thank You 4 Your Service

Szó­sta pły­ta jed­ne­go z naj­waż­niej­szy­ch hi­pho­po­wy­ch skła­dów w hi­sto­rii (za­wsze w pierw­szej piąt­ce ta­ki­ch ze­sta­wień) je­st wy­bit­na. Wie­rzę, że za kil­ka, kil­ka­na­ście lat bę­dzie na­zy­wa­na kla­sycz­nym na­gra­niem ro­ku 2016.

Podsumowanie 2016: najlepsze płyty

W mu­zy­ce pol­ski rok 2016 był znacz­nie bar­dziej ko­bie­cy niż po­przed­ni. Za­pa­mię­ta­my Ju­lię Mar­cell, Na­ta­lię Przy­by­sz, sio­stry Wroń­skie, nie­któ­rzy na­wet Brod­kę. Za gra­ni­cą w gwiezd­ny czas we­szła czar­na mu­zy­ka. Moc­no trzy­ma­li…

Mykki Blanco - Mykki

30-let­ni Myk­ki Blan­co to per­for­mer, po­eta i ra­per, któ­ry ostat­nio wy­znał, że od 2011 r. ma HIV, a te­raz w wy­wia­dzie z „Gu­ar­dia­nem” tłu­ma­czył, że „ni­gdy nie chciał zo­stać ra­pe­rem,…

Moby & The Void Pacific Choir - These Systems Are Failing

Sys­te­my, któ­re lu­dzie stwo­rzy­li, by je­ść, miesz­kać i być bez­piecz­ni, za­wo­dzą. Po­zwól­my im upa­ść, a bę­dzie­my wol­ni - na­ma­wia w fil­mo­wym ma­ni­fe­ście Mo­by, no­wo­jor­ski mi­strz elek­tro­ni­ki, a ostat­nio za­pie­kły wróg…

Warpaint - Heads Up

Na trze­ciej pły­cie ar­ty­sta po­wi­nien nie tyl­ko po­twier­dzić umie­jęt­no­ści, ale też zro­bić coś no­we­go. Go­rą­co przy­ję­te dwa pierw­sze al­bu­my War­pa­int, żeń­skie­go kwar­te­tu z Los An­ge­les, wy­so­ko za­wie­si­ły po­przecz­kę.

Wilco - Shmilco

Rok mi­nął od pły­ty „Star Wars”, któ­rą ze­spół Jef­fa Tweedy’ego, jak to się brzyd­ko mó­wi, od­świe­żył for­mu­łę. Tam­ten al­bum za­wie­rał pio­sen­ki krót­kie i za­dzior­ne, a country’owo-jazzową me­lan­cho­lię ze­spo­łu z Chi­ca­go…

Cass McCombs - Mangy Love

Ostat­nio Cass McCombs nie zro­bił jed­ne­go fał­szy­we­go kro­ku. Wszyst­ko, co na­gra, zda­je się wcią­ga­ją­ce i sty­lo­we. Na swej ósmej pły­cie miesz­ka­ją­cy w No­wym Jor­ku Ka­li­for­nij­czyk za­trud­nił aż 21 mu­zy­ków i…

De La Soul - ...And The Anonymous Nobody

„Ha­ve no fe­ar, De La So­ul is he­re” - to sło­wa ze ski­tu (ro­dza­ju prze­ryw­ni­ka) „You Go Da­ve” z no­we­go al­bu­mu wu­jów no­wo­jor­skie­go hip-ho­pu. Sa­ma praw­da: do ostat­niej chwi­li nie…