Kurt Cobain - Montage of Heck: The Home Recordings

Pły­ta bez sen­su. Gdzie Kur­to­wi Co­ba­ino­wi do Ja­ro­sła­wa Iwasz­kie­wi­cza, po któ­rym pa­miąt­ki sta­ły się kan­wą książ­ki „Rze­czy”. Ow­szem, zmar­ły w 1994 r. li­der Ni­rva­ny zmie­nił za­sa­dy gry w show-biz­ne­sie, był…

The Roots - Undun

Mó­wią, że ten skład ni­gdy nie na­grał sła­bej pły­ty. Głów­ne po­sta­ci - ra­per Black Tho­ught i per­ku­si­sta (a ra­czej pro­du­cent) Qu­estlo­ve - ma­ją już po 40 lat. Ich kli­ma­tycz­ną, pul­su­ją­cą…

Rihanna - Talk That Talk

Oprócz tych wszyst­kich mło­dych fa­bryk hi­tów, któ­re re­cen­zo­wa­li­śmy w „DF” w 2011 ro­ku (CSS, Cults, Fo­ster The Pe­ople, FM Bel­fast...), pro­po­nu­ję życz­li­wie spoj­rzeć na wy­da­ną mie­siąc te­mu no­wą rzecz Ri­han­ny.

Lulu Gainsbourg - From Gainsbourg To Lulu

Naj­młod­szy syn udał się Serge’owi. Chy­ba sym­pa­tycz­ny, bo ma spo­ro zna­jo­mych wśród pro­mi­nent­nych śpie­wa­ków i ak­to­rów. 25-let­ni Lu­lu wy­brał nie­za­wod­ny ma­te­riał - na­pi­sa­ny przez zmar­łe­go w 1991 ro­ku oj­ca. To…

Afro Kolektyw - Piosenki po polsku

Afro Ko­lek­tyw od­sta­wia hip-hop do sza­fy. Już wcze­śniej po­dej­mo­wał pró­by pio­sen­ko­we, ale do­pie­ro no­wy al­bum jest pięk­nie wy­pro­wa­dzo­nym cio­sem w gust sta­rych, pil­śnio­wych fa­nów. Tych, któ­rzy z tru­dem wy­trwa­li przy…

Afro Kolektyw - 46 minut Sodomy

Po prze­sław­nym przej­ściu od hip-ho­pu i fun­ku do prze­bo­jo­wych pio­se­nek Afro Ko­lek­tyw na­grał już dru­gą pły­tę, któ­ra mo­że się spo­tkać z ostrym hej­ter­stwem. Jed­nak bio­rąc pod uwa­gę, że pio­sen­ki są…

Muchy - Karma Market

Li­der po­znań­skich Much Mi­chał Wi­rasz­ko już nie mu­si być the best, wy­lu­zo­wał. „Kar­ma mar­ket” to najam­bit­niej­sza pły­ta Much, bar­dzo za­ska­ku­ją­ca. Po­pie­ram prze­mia­nę li­de­ra ze­spo­łu z ma­łym za­strze­że­niem: niech nie boi…

CSS - La Liberacion

Od po­cząt­ku tak mnie wzię­ło, że cięż­ko by­ło zo­sta­wić pierw­szy utwór. „I Lo­ve You” jest zło­żo­ne z baj­ko­wych, gwiezd­nych syn­te­za­to­rów i słów. Dźwię­ki gra­ją ze słu­cha­czem w kul­ki tak sa­mo…

The Drums - Portamento

Już na ze­szło­rocz­nym de­biu­cie nie wy­my­śli­li pro­chu, ale za­ser­wo­wa­li so­lid­ną wią­zan­kę pio­se­nek za­ba­wo­wo-ta­necz­nych. I te­raz, w sen­sie do­słow­nym, wy­ko­na­li se­qu­el.