Laura Marling - Semper Femina

Nie­ustra­szo­na fol­ko­wa wo­ka­list­ka Lau­ra Mar­ling w wie­ku 27 lat pi­sze pio­sen­ki tak doj­rza­łe, że nie po­wsty­dzi­li­by się ich Le­onard Co­hen czy Woj­ciech Wa­glew­ski. Tek­sty Mar­ling za­lud­nia­ją ko­bie­ty z krwi i…

Sohn - Rennen

An­giel­skie­mu pro­du­cen­to­wi do­brze zro­bi­ło ka­li­for­nij­skie po­wie­trze. Sohn po­pra­wił osią­gnię­cia z pierw­szej pły­ty, nie cho­wa już pięk­nych me­lo­dii pod na­wa­łem elek­tro­ni­ki i po­ka­zu­je, jak do­brze śpie­wa. I wciąż lu­bi so­lid­ny bas.

The xx - I See You

„I See You” za­po­wia­da­no ja­ko naj­więk­sze wy­da­rze­nie mu­zycz­ne po­cząt­ku ro­ku 2017. Pły­ta po­wsta­wa­ła, jak na wy­da­rze­nie przy­sta­ło, przez gru­bo po­nad dwa la­ta w USA, Is­lan­dii i w Lon­dy­nie, ro­dzin­nym mie­ście…

Brian Eno - Reflection

Pra­wie do­kład­nie w pierw­szą rocz­ni­cę śmier­ci Da­vi­da Bo­wie­go no­wą pły­tę wy­dał je­go przy­ja­ciel - mu­zyk i pro­du­cent Brian Eno. An­glik wró­cił wła­śnie do wiel­kiej for­my al­bu­mem „Re­flec­tion”. Od­po­wied­nia apli­ka­cja mo­że…

The Wedding Present - Going, Going...

Wy­da­na we wrze­śniu mo­nu­men­tal­na pły­ta we­te­ra­nów z Wed­ding Pre­sent jest świet­na. Za­czy­na się od czte­rech zu­peł­nie od sie­bie róż­nych utwo­rów, póź­niej roz­wi­ja się w dzie­ło roc­ko­we, ale bez­pre­ten­sjo­nal­ne. Na ko­niec…

Podsumowanie 2016: najlepsze płyty

W mu­zy­ce pol­ski rok 2016 był znacz­nie bar­dziej ko­bie­cy niż po­przed­ni. Za­pa­mię­ta­my Ju­lię Mar­cell, Na­ta­lię Przy­bysz, sio­stry Wroń­skie, nie­któ­rzy na­wet Brod­kę. Za gra­ni­cą w gwiezd­ny czas we­szła czar­na mu­zy­ka. Moc­no trzy­ma­li…

Powell - Sport

Świet­ne, anar­chi­zu­ją­ce, ale po­ukła­da­ne techno/punk/pop. Pi­sząc „po­ukła­da­ne”, mam na my­śli to, że Oscar Po­well żon­glu­je ele­men­ta­mi, ale pa­nu­je nad ca­ło­ścią. Za­ba­wa ogra­ni­czo­nym ze­sta­wem ele­men­tów trwa do mo­men­tu, aż po­wsta­ną rze­czy…

Wild Beasts - Boy King

O ile „Pre­sent Ten­se”, po­przed­ni al­bum Wild Be­asts, opo­wia­dał o ży­ciu on­li­ne, o ty­le pią­ta pły­ta Bry­tyj­czy­ków mó­wi o sek­su­al­no­ści i wzor­cach mę­sko­ści. Jej brzmie­nie spo­ro za­wdzię­cza czer­pią­ce­mu z di­sco…

Metronomy - Summer 08

Co się wy­da­rzy­ło la­tem 2008 r.? Me­tro­no­my na­gry­wa­ło bar­dzo póź­niej chwa­lo­ną im­pre­zo­wą pły­tę „Ni­ghts Out”. Od tam­tej po­ry pro­jekt Jo­se­pha Mo­un­ta skrę­cił na pa­rę lat w stro­nę pio­se­nek psy­cho­de­licz­nych i…

Laura Mvula - The Dreaming Room

Har­mo­nij­na pły­ta zło­żo­na z pio­se­nek w róż­nych sty­li­sty­kach. Lau­ra Mvu­la by­ła w czo­łów­ce ple­bi­scy­tu BBC So­und Of 2013, w któ­rym spe­cja­li­ści ryn­ku mu­zycz­ne­go ty­po­wa­li przy­szłe gwiaz­dy.