Laura Marling - Semper Femina

Nieustraszona fol­ko­wa woka­list­ka Laura Marling w wie­ku 27 lat pisze pio­sen­ki tak doj­rza­łe, że nie powsty­dzi­li­by się ich Leonard Cohen czy Wojciech Waglewski. Teksty Marling zalud­nia­ją kobie­ty z krwi i…

Sohn - Rennen

Angielskiemu pro­du­cen­to­wi dobrze zro­bi­ło kali­for­nij­skie powie­trze. Sohn popra­wił osią­gnię­cia z pierw­szej pły­ty, nie cho­wa już pięk­nych melo­dii pod nawa­łem elek­tro­ni­ki i poka­zu­je, jak dobrze śpie­wa. I wciąż lubi solid­ny bas.

The xx - I See You

I See You” zapo­wia­da­no jako naj­więk­sze wyda­rze­nie muzycz­ne począt­ku roku 2017. Płyta powsta­wa­ła, jak na wyda­rze­nie przy­sta­ło, przez gru­bo ponad dwa lata w USA, Islandii i w Londynie, rodzin­nym mie­ście…

Brian Eno - Reflection

Prawie dokład­nie w pierw­szą rocz­ni­cę śmier­ci Davida Bowiego nową pły­tę wydał jego przy­ja­ciel - muzyk i pro­du­cent Brian Eno. Anglik wró­cił wła­śnie do wiel­kiej for­my albu­mem „Reflection”. Odpowiednia apli­ka­cja może…

The Wedding Present - Going, Going...

Wydana we wrze­śniu monu­men­tal­na pły­ta wete­ra­nów z Wedding Present jest świet­na. Zaczyna się od czte­rech zupeł­nie od sie­bie róż­nych utwo­rów, póź­niej roz­wi­ja się w dzie­ło roc­ko­we, ale bez­pre­ten­sjo­nal­ne. Na koniec…

Podsumowanie 2016: najlepsze płyty

W muzy­ce pol­ski rok 2016 był znacz­nie bar­dziej kobie­cy niż poprzed­ni. Zapamiętamy Julię Marcell, Natalię Przybysz, sio­stry Wrońskie, nie­któ­rzy nawet Brodkę. Za gra­ni­cą w gwiezd­ny czas weszła czar­na muzy­ka. Mocno trzy­ma­li…

Powell - Sport

Świetne, anar­chi­zu­ją­ce, ale poukła­da­ne techno/punk/pop. Pisząc „poukła­da­ne”, mam na myśli to, że Oscar Powell żon­glu­je ele­men­ta­mi, ale panu­je nad cało­ścią. Zabawa ogra­ni­czo­nym zesta­wem ele­men­tów trwa do momen­tu, aż powsta­ną rze­czy…

Wild Beasts - Boy King

O ile „Present Tense”, poprzed­ni album Wild Beasts, opo­wia­dał o życiu onli­ne, o tyle pią­ta pły­ta Brytyjczyków mówi o sek­su­al­no­ści i wzor­cach męsko­ści. Jej brzmie­nie spo­ro zawdzię­cza czer­pią­ce­mu z disco…

Metronomy - Summer 08

Co się wyda­rzy­ło latem 2008 r.? Metronomy nagry­wa­ło bar­dzo póź­niej chwa­lo­ną impre­zo­wą pły­tę „Nights Out”. Od tam­tej pory pro­jekt Josepha Mounta skrę­cił na parę lat w stro­nę pio­se­nek psy­cho­de­licz­nych i…

Laura Mvula - The Dreaming Room

Harmonijna pły­ta zło­żo­na z pio­se­nek w róż­nych sty­li­sty­kach. Laura Mvula była w czo­łów­ce ple­bi­scy­tu BBC Sound Of 2013, w któ­rym spe­cja­li­ści ryn­ku muzycz­ne­go typo­wa­li przy­szłe gwiaz­dy.