Tag: UK

Podsumowanie 2016: najlepsze płyty

W mu­zy­ce pol­ski rok 2016 był znacz­nie bar­dziej ko­bie­cy niż po­przed­ni. Za­pa­mię­ta­my Ju­lię Mar­cell, Na­ta­lię Przy­by­sz, sio­stry Wroń­skie, nie­któ­rzy na­wet Brod­kę. Za gra­ni­cą w gwiezd­ny czas we­szła czar­na mu­zy­ka. Moc­no trzy­ma­li się we­te­ra­ni, a naj­lep­sze mło­de pły­ty wy­da­li Po­well i Chan­ce The Rap­per.  Czy­taj da­lej...

Powell - Sport

Świet­ne, anar­chi­zu­ją­ce, ale po­ukła­da­ne techno/punk/pop. Pi­sząc „po­ukła­da­ne”, mam na my­śli to, że Oscar Po­well żon­glu­je ele­men­ta­mi, ale pa­nu­je nad ca­ło­ścią. Za­ba­wa ogra­ni­czo­nym ze­sta­wem ele­men­tów trwa do mo­men­tu, aż po­wsta­ną rze­czy za­chwy­ca­ją­ce i chwi­lo­we. Czy­taj da­lej...

Wild Beasts - Boy King

O ile „Pre­sent Ten­se”, po­przed­ni al­bum Wild Be­asts, opo­wia­dał o ży­ciu on­li­ne, o ty­le pią­ta pły­ta Bry­tyj­czy­ków mó­wi o sek­su­al­no­ści i wzor­ca­ch mę­sko­ści. Jej brzmie­nie spo­ro za­wdzię­cza czer­pią­ce­mu z di­sco i so­ulu po­po­wi sprzed trzech-czte­rech de­kad. Czy­taj da­lej...

Metronomy - Summer 08

Co się wy­da­rzy­ło la­tem 2008 r.? Me­tro­no­my na­gry­wa­ło bar­dzo póź­niej chwa­lo­ną im­pre­zo­wą pły­tę „Ni­ghts Out”. Od tam­tej po­ry pro­jekt Jo­se­pha Mo­un­ta skrę­cił na pa­rę lat w stro­nę pio­se­nek psy­cho­de­licz­ny­ch i gi­ta­ro­wy­ch. Te­raz wra­ca z pły­tą sen­ty­men­tal­ną, zbyt wcze­śnie tę­sk­nią­cą do ery tę­sk­no­ty za elek­tro­ni­ką lat 80. Czy­taj da­lej...

Nick Cave – Skeleton Tree

Film „One Mo­re Ti­me, Wi­th Fe­eling” był po­ka­zy­wa­ny w ki­na­ch tyl­ko jed­ne­go dnia – w czwar­tek 8 wrze­śnia. Dzień przed pre­mie­rą pły­ty „Ske­le­ton Tree” po­zna­łem pio­sen­ki, zo­ba­czy­łem czar­no-bia­ły do­ku­ment i Cave’a ra­dzą­ce­go so­bie po śmier­ci sy­na. Czy­taj da­lej...