Sonar - Pętle

Na okład­ce pły­ty dziew­czy­na bez twa­rzy, eve­ry­man­ka, na dwor­cu War­sza­wa-Śród­mie­ście. W środ­ku błysz­czą­ce zdję­cia i ele­ganc­kie wy­dru­ki tek­stów. Za mu­zycz­ną kla­sę So­na­ra od­po­wia­da zaś pro­du­cent i kom­po­zy­tor Łu­kasz Sta­chur­ko (tak­że…

En2ak - Kamikaze Broccoli

Z po­śli­zgiem uka­zu­je się wi­ny­lo­wa pły­ta En2a­ka, wro­cław­skie­go pro­du­cen­ta pio­se­nek za­ko­twi­czo­nych w mięk­kiej elek­tro­ni­ce i tward­szym hip-ho­pie. Szko­da by­ło­by ją prze­ga­pić, zwłasz­cza że w sin­glo­wym utwo­rze śpie­wa Pau­li­na Przy­bysz.

Rysy - Traveler

The Dum­plings szy­ku­ją na­stęp­cę ład­ne­go de­biu­tu „No Bad Days” (2014), ale ich wo­ka­list­ka Ju­sty­na Święs nie próż­nu­je. Po kil­ku utwo­rach za­śpie­wa­nych z Fi­szem i Ema­de współ­pra­cu­je te­raz z pro­du­cen­ta­mi Wojt­kiem…

Ciemnogrody - Planetarna moc

Od bli­sko dwóch lat sły­chać by­ło o no­wym, pio­sen­ko­wym du­ecie Ciem­no­gro­dy. War­szaw­ski ze­spół ma sła­bość li­rycz­ną do ko­smo­su, mo­dy i ma­gii, a mu­zycz­ną - do sza­lo­nych, ko­lo­ro­wych lat 80. Za…

Galus - Flowers Eat Animals

Kil­ka lat te­mu Ga­lus, czy­li Ra­fał Ga­ła­szew­ski, bły­snął al­bu­mem „Fu­tu­ra”. Utwo­ry z tej pły­ty by­ły bu­ja­ją­ce, zre­lak­so­wa­ne, zda­rzał się w nich so­lid­ny gro­ove, ale nie da­ło się ich spro­wa­dzić do…

Daniel Drumz - Untold Stories

Jesz­cze je­den póź­ny, prze­my­śla­ny de­biut al­bu­mo­wy. Po­cho­dzą­cy ze Sta­lo­wej Wo­li, a dzia­ła­ją­cy w Kra­ko­wie Da­niel Drumz (wła­ści­wie Da­niel Szlajn­da) wciąż ma moc­ne wię­zi ze sce­ną hi­pho­po­wą, jed­nak w ostat­nich la­tach…

Kixnare - Rotations

Dba­ją­ca o ele­ganc­ką opra­wę wi­ny­li war­szaw­ska fir­ma U Know Me ma po­mysł na gwiazd­ko­wy pre­zent dla wiel­bi­cie­li spo­koj­nej miej­skiej elek­tro­ni­ki. Ki­xna­re, czy­li 32-let­ni Łu­kasz Ma­szyń­ski, ostat­nim al­bu­mem „Red” (2013) przedarł…

różni wykonawcy - U Know Warsoul

„U Know War­so­ul” to pięk­ny hołd zło­żo­ny współ­cze­snej War­sza­wie ja­ko mia­stu lu­dzi uta­len­to­wa­nych i kre­atyw­nych. Cho­dzi o pa­mięć o zmar­łym wio­sną di­dże­ju Ma­ceo Wy­ro, ale też spoj­rze­nie w przy­szłość.

Teielte - All Things

Po­nad rok po ep­ce „Cry­stal­li­ne” je­den z naj­waż­niej­szych pol­skich pro­du­cen­tów z po­gra­ni­cza elek­tro­ni­ki i hip-ho­pu ma no­we dziec­ko - tym ra­zem bli­sko pół­go­dzin­ny al­bum. Brzmie­nia Te­iel­te nie da się po­my­lić…

Night Marks Electric Trio - Night Marks Electric Trio EP

Wio­sną w eter po­szedł sin­giel „Le­ki” pod­pi­sa­ny przez Ni­ght Marks Elec­tric Trio i Ar­cheo. Pod tą ostat­nią na­zwą wy­stę­pu­ją ostat­nio Na­ta­lia i Pau­li­na Przy­bysz. Dla zna­ją­cych mu­zycz­ne pa­sje sióstr -…