Sonar - Pętle

Na okład­ce pły­ty dziew­czy­na bez twa­rzy, eve­ry­man­ka, na dwor­cu Warszawa-Śródmieście. W środ­ku błysz­czą­ce zdję­cia i ele­ganc­kie wydru­ki tek­stów. Za muzycz­ną kla­sę Sonara odpo­wia­da zaś pro­du­cent i kom­po­zy­tor Łukasz Stachurko (tak­że…

En2ak - Kamikaze Broccoli

Z pośli­zgiem uka­zu­je się winy­lo­wa pły­ta En2aka, wro­cław­skie­go pro­du­cen­ta pio­se­nek zako­twi­czo­nych w mięk­kiej elek­tro­ni­ce i tward­szym hip-hopie. Szkoda było­by ją prze­ga­pić, zwłasz­cza że w sin­glo­wym utwo­rze śpie­wa Paulina Przybysz.

Rysy - Traveler

The Dumplings szy­ku­ją następ­cę ład­ne­go debiu­tu „No Bad Days” (2014), ale ich woka­list­ka Justyna Święs nie próż­nu­je. Po kil­ku utwo­rach zaśpie­wa­nych z Fiszem i Emade współ­pra­cu­je teraz z pro­du­cen­ta­mi Wojtkiem…

Ciemnogrody - Planetarna moc

Od bli­sko dwóch lat sły­chać było o nowym, pio­sen­ko­wym duecie Ciemnogrody. Warszawski zespół ma sła­bość lirycz­ną do kosmo­su, mody i magii, a muzycz­ną - do sza­lo­nych, kolo­ro­wych lat 80. Za…

Galus - Flowers Eat Animals

Kilka lat temu Galus, czy­li Rafał Gałaszewski, bły­snął albu­mem „Futura”. Utwory z tej pły­ty były buja­ją­ce, zre­lak­so­wa­ne, zda­rzał się w nich solid­ny gro­ove, ale nie dało się ich spro­wa­dzić do…

Daniel Drumz - Untold Stories

Jeszcze jeden póź­ny, prze­my­śla­ny debiut albu­mo­wy. Pochodzący ze Stalowej Woli, a dzia­ła­ją­cy w Krakowie Daniel Drumz (wła­ści­wie Daniel Szlajnda) wciąż ma moc­ne wię­zi ze sce­ną hipho­po­wą, jed­nak w ostat­nich latach…

Kixnare - Rotations

Dbająca o ele­ganc­ką opra­wę winy­li war­szaw­ska fir­ma U Know Me ma pomysł na gwiazd­ko­wy pre­zent dla wiel­bi­cie­li spo­koj­nej miej­skiej elek­tro­ni­ki. Kixnare, czy­li 32-let­ni Łukasz Maszyński, ostat­nim albu­mem „Red” (2013) przedarł…

różni wykonawcy - U Know Warsoul

U Know Warsoul” to pięk­ny hołd zło­żo­ny współ­cze­snej Warszawie jako mia­stu ludzi uta­len­to­wa­nych i kre­atyw­nych. Chodzi o pamięć o zmar­łym wio­sną didże­ju Maceo Wyro, ale też spoj­rze­nie w przy­szłość.

Teielte - All Things

Ponad rok po epce „Crystalline” jeden z naj­waż­niej­szych pol­skich pro­du­cen­tów z pogra­ni­cza elek­tro­ni­ki i hip-hopu ma nowe dziec­ko - tym razem bli­sko pół­go­dzin­ny album. Brzmienia Teielte nie da się pomy­lić…