Tag: U Know Me

Sonar - Pętle

Na okład­ce pły­ty dziew­czy­na bez twa­rzy, eve­ry­man­ka, na dwor­cu War­sza­wa-Śród­mie­ście. W środ­ku błysz­czą­ce zdję­cia i ele­ganc­kie wy­dru­ki tek­stów. Za mu­zycz­ną kla­sę So­na­ra od­po­wia­da zaś pro­du­cent i kom­po­zy­tor Łu­ka­sz Sta­chur­ko (tak­że Ry­sy). Czy­taj da­lej...

En2ak - Kamikaze Broccoli

Z po­śli­zgiem uka­zu­je się wi­ny­lo­wa pły­ta En2a­ka, wro­cław­skie­go pro­du­cen­ta pio­se­nek za­ko­twi­czo­ny­ch w mięk­kiej elek­tro­ni­ce i tward­szym hip-ho­pie. Szko­da by­ło­by ją prze­ga­pić, zwłasz­cza że w sin­glo­wym utwo­rze śpie­wa Pau­li­na Przy­by­sz. Czy­taj da­lej...

Rysy - Traveler

The Dum­plings szy­ku­ją na­stęp­cę ład­ne­go de­biu­tu „No Bad Days” (2014), ale ich wo­ka­list­ka Ju­sty­na Święs nie próż­nu­je. Po kil­ku utwo­ra­ch za­śpie­wa­ny­ch z Fi­szem i Ema­de współ­pra­cu­je te­raz z pro­du­cen­ta­mi Wojt­kiem Urbań­skim i Łu­ka­sza Sta­chur­ko (So­nar So­ulem). Czy­taj da­lej...

Ciemnogrody - Planetarna moc

Od bli­sko dwó­ch lat sły­chać by­ło o no­wym, pio­sen­ko­wym du­ecie Ciem­no­gro­dy. War­szaw­ski ze­spół ma sła­bo­ść li­rycz­ną do ko­smo­su, mo­dy i ma­gii, a mu­zycz­ną - do sza­lo­ny­ch, ko­lo­ro­wy­ch lat 80. Za mu­zy­kę i tek­sty od­po­wia­da Max Ski­ba, wo­ka­list­ką je­st Ada Fi­jał. Czy­taj da­lej...

Galus - Flowers Eat Animals

Kil­ka lat te­mu Ga­lus, czy­li Ra­fał Ga­ła­szew­ski, bły­snął al­bu­mem „Fu­tu­ra”. Utwo­ry z tej pły­ty by­ły bu­ja­ją­ce, zre­lak­so­wa­ne, zda­rzał się w ni­ch so­lid­ny gro­ove, ale nie da­ło się ich spro­wa­dzić do hi­pho­po­wej, jaz­zo­wej ani elek­tro­nicz­nej ma­nie­ry. Czy­taj da­lej...

Daniel Drumz - Untold Stories

Jesz­cze je­den póź­ny, prze­my­śla­ny de­biut al­bu­mo­wy. Po­cho­dzą­cy ze Sta­lo­wej Wo­li, a dzia­ła­ją­cy w Kra­ko­wie Da­niel Drumz (wła­ści­wie Da­niel Szlajn­da) wciąż ma moc­ne wię­zi ze sce­ną hi­pho­po­wą, jed­nak w ostat­ni­ch la­ta­ch w je­go gra­niu mniej je­st fun­ku i so­ulu, a wię­cej wy­sma­ko­wa­nej elek­tro­ni­ki. Czy­taj da­lej...

Kixnare - Rotations

Dba­ją­ca o ele­ganc­ką opra­wę wi­ny­li war­szaw­ska fir­ma U Know Me ma po­my­sł na gwiazd­ko­wy pre­zent dla wiel­bi­cie­li spo­koj­nej miej­skiej elek­tro­ni­ki. Ki­xna­re, czy­li 32-let­ni Łu­ka­sz Ma­szyń­ski, ostat­nim al­bu­mem „Red” (2013) przedarł się z gro­na pro­du­cen­tów hi­pho­po­wy­ch na te­re­ny opa­no­wa­ne przez kom­po­zy­to­rów mu­zy­ki elek­tro­nicz­nej. Czy­taj da­lej...