Tag: Thin Man

Ryby - Kenia

Za­nim Grze­go­rz Uzdań­ski zy­skał sła­wę i sym­pa­tię sze­ro­ki­ch rze­sz ja­ko au­tor in­ter­ne­to­wy­ch „no­wy­ch wier­szy zna­ny­ch po­etów”, śpie­wał w ze­spo­le Prze­pra­szam. Je­go cha­rak­te­ry­stycz­ny głos, spo­sób śpie­wa­nia, te­ma­ty mu­szą się ko­ja­rzyć z Prze­pra­szam, ale je­st też spo­ro no­wo­ści. Czy­taj da­lej...

Hoszpital - Horor

Coś dla mi­ło­śni­ków pol­skiej sce­ny gi­ta­ro­wej: otóż są na niej jesz­cze ze­spo­ły umie­ją­ce ukła­dać do­bre pio­sen­ki. Rok po de­biu­cie po­znań­skie trio Hosz­pi­tal na­gra­ło al­bum do­pra­co­wa­ny i skon­den­so­wa­ny (pro­du­ko­wał Pa­weł Cie­ślak). Gi­ta­ra cho­dzi ślicz­nie, pio­sen­ki prze­świe­tla słoń­ce i wia­tr. Czy­taj da­lej...

Łagodna Pianka - Prawie-science fiction

Ten ze­spół mie­wał pro­blem z wi­ze­run­kiem. Aż za bar­dzo był - zgod­nie z na­zwą - ła­god­ny. Okład­ka i ty­tuł de­biu­tanc­kiej pły­ty „Naj­mniej­sze prze­bo­je” sprzed dwó­ch lat po­głę­bia­ły wra­że­nie wy­wo­ła­ne chło­pię­cą bar­wą gło­su wo­ka­li­sty i gi­ta­rzy­sty Pio­tra Ja­błoń­skie­go. Dru­gi al­bum po­wi­nien więc prze­su­nąć ak­cen­ty tak, że­by to od­czu­cie dzie­cię­co­ści od­su­nąć na dru­gi al­bo i trze­ci plan. Czy­taj da­lej...

Kobiety - Podarte sukienki

Pią­ty al­bum Ko­biet spra­wia, że ma się ocho­tę za­pa­rzyć ka­wy i włą­czyć te­le­wi­zor. Mu­zy­cy trój­miej­skiej gru­py sa­mi po­da­ją ten trop. Kla­wi­sze, bas, rytm per­ku­sji, na­wet za­gryw­ki gi­ta­ry w prze­bo­jo­wym „Wiel­kim wy­bu­chu” - do złu­dze­nia przy­po­mi­na­ją Blur z „Cof­fee and TV”. W tek­ście zja­wia­ją się śmie­cia­rze z tek­stów Da­mo­na Al­bar­na, ka­wa zresz­tą też. Czy­taj da­lej...

Organizm - Plaża Babel

Trze­cia rze­cz jed­ne­go z naj­bar­dziej ory­gi­nal­ny­ch ze­spo­łów pol­skie­go al­ter­na­tyw­ne­go roc­ka. Trio Or­ga­ni­zm gra obok mód, ma wy­ostrzo­ne, do­piesz­czo­ne brzmie­nie – chłod­ne i te­raz moc­no elek­tro­nicz­ne – i cięż­kie te­ma­ty w tek­sta­ch. Czy­taj da­lej...

Drekoty - Nowe konstelacje

Jed­no z ob­ja­wień ostat­ni­ch lat – żeń­ski skład Dre­ko­ty pod wo­dzą per­ku­sist­ki i pia­nist­ki Oli Rzep­ki – ocze­ki­wa­nie na dru­gi po „Per­sen­ty­nie” au­tor­ski al­bum umi­la ep­ką z utwo­ra­mi Grze­go­rza Cie­chow­skie­go. Trzy z pię­ciu pio­se­nek za­re­je­stro­wa­no na kon­cer­cie pa­mię­ci li­de­ra Re­pu­bli­ki w 2013 ro­ku. Czy­taj da­lej...