Kobieta z Wydm - Bental

No­wy ze­spół Bła­że­ja Kró­la. Kie­dyś twór­ca gi­ta­ro­wych pio­se­nek, póź­niej elek­tro­nicz­nych smęt­ków, lau­re­at Pły­ty Ro­ku „Wy­bor­czej” za de­biut du­etu UL/KR wra­ca do nur­tu nie­za­leż­ne­go. Bez na­zwi­ska, ale z no­wy­mi, mrocz­ny­mi i…

Bobby The Unicorn - Syreni śpiew

„Sy­re­ni śpiew” to dru­ga pły­ta nie­śmia­łe­go kom­po­zy­to­ra i śpie­wa­ka z War­sza­wy. Ar­ty­sta z brzmień gi­ta­ro­wych ro­dem z lat 60. ka­ta­pul­to­wał się w elek­tro­nicz­ne la­ta 80. A przy oka­zji doj­rzał ja­ko…

Ryby - Kenia

Za­nim Grze­gorz Uzdań­ski zy­skał sła­wę i sym­pa­tię sze­ro­kich rzesz ja­ko au­tor in­ter­ne­to­wych „no­wych wier­szy zna­nych po­etów”, śpie­wał w ze­spo­le Prze­pra­szam. Je­go cha­rak­te­ry­stycz­ny głos, spo­sób śpie­wa­nia, te­ma­ty mu­szą się ko­ja­rzyć z…

Hoszpital - Horor

Coś dla mi­ło­śni­ków pol­skiej sce­ny gi­ta­ro­wej: otóż są na niej jesz­cze ze­spo­ły umie­ją­ce ukła­dać do­bre pio­sen­ki. Rok po de­biu­cie po­znań­skie trio Hosz­pi­tal na­gra­ło al­bum do­pra­co­wa­ny i skon­den­so­wa­ny (pro­du­ko­wał Pa­weł Cie­ślak).…

Łagodna Pianka - Prawie-science fiction

Ten ze­spół mie­wał pro­blem z wi­ze­run­kiem. Aż za bar­dzo był - zgod­nie z na­zwą - ła­god­ny. Okład­ka i ty­tuł de­biu­tanc­kiej pły­ty „Naj­mniej­sze prze­bo­je” sprzed dwóch lat po­głę­bia­ły wra­że­nie wy­wo­ła­ne chło­pię­cą…

Kobiety - Podarte sukienki

Pią­ty al­bum Ko­biet spra­wia, że ma się ocho­tę za­pa­rzyć ka­wy i włą­czyć te­le­wi­zor. Mu­zy­cy trój­miej­skiej gru­py sa­mi po­da­ją ten trop. Kla­wi­sze, bas, rytm per­ku­sji, na­wet za­gryw­ki gi­ta­ry w prze­bo­jo­wym „Wiel­kim…

Organizm - Plaża Babel

Trze­cia rzecz jed­ne­go z naj­bar­dziej ory­gi­nal­nych ze­spo­łów pol­skie­go al­ter­na­tyw­ne­go roc­ka. Trio Or­ga­nizm gra obok mód, ma wy­ostrzo­ne, do­piesz­czo­ne brzmie­nie – chłod­ne i te­raz moc­no elek­tro­nicz­ne – i cięż­kie te­ma­ty w…

Maki i Chłopaki - Tańcz

Trzy la­ta te­mu de­biu­to­wa­li ja­ko ze­spół z in­ne­go cza­su i miej­sca. Uzbro­je­ni w gi­ta­ry mło­dzień­cy z Mro­zów oprócz ład­nych me­lo­dii mie­li spe­cy­ficz­ną me­lan­cho­lię, splin z ma­zo­wiec­kich ni­zin. Mie­li in­dy­wi­du­al­ny urok.

Drekoty - Nowe konstelacje

Jed­no z ob­ja­wień ostat­nich lat – żeń­ski skład Dre­ko­ty pod wo­dzą per­ku­sist­ki i pia­nist­ki Oli Rzep­ki – ocze­ki­wa­nie na dru­gi po „Per­sen­ty­nie” au­tor­ski al­bum umi­la ep­ką z utwo­ra­mi Grze­go­rza Cie­chow­skie­go. Trzy z…

Hoszpital - Weszoło

De­biut, ja­kich za­wsze ma­ło - mło­dy i mą­dry ze­spół szu­ka so­bie miej­sca w świe­cie pop roc­ka. Wszy­scy rzu­ci­li się grać elek­tro­ni­kę, a Hosz­pi­tal sta­wia na utwo­ry ła­god­ne, ale gi­ta­ro­we. Tu…