Kobieta z Wydm - Bental

Nowy zespół Błażeja Króla. Kiedyś twór­ca gita­ro­wych pio­se­nek, póź­niej elek­tro­nicz­nych smęt­ków, lau­re­at Płyty Roku „Wyborczej” za debiut duetu UL/KR wra­ca do nur­tu nie­za­leż­ne­go. Bez nazwi­ska, ale z nowy­mi, mrocz­ny­mi i…

Bobby The Unicorn - Syreni śpiew

Syreni śpiew” to dru­ga pły­ta nie­śmia­łe­go kom­po­zy­to­ra i śpie­wa­ka z Warszawy. Artysta z brzmień gita­ro­wych rodem z lat 60. kata­pul­to­wał się w elek­tro­nicz­ne lata 80. A przy oka­zji doj­rzał jako…

Ryby - Kenia

Zanim Grzegorz Uzdański zyskał sła­wę i sym­pa­tię sze­ro­kich rzesz jako autor inter­ne­to­wych „nowych wier­szy zna­nych poetów”, śpie­wał w zespo­le Przepraszam. Jego cha­rak­te­ry­stycz­ny głos, spo­sób śpie­wa­nia, tema­ty muszą się koja­rzyć z…

Hoszpital - Horor

Coś dla miło­śni­ków pol­skiej sce­ny gita­ro­wej: otóż są na niej jesz­cze zespo­ły umie­ją­ce ukła­dać dobre pio­sen­ki. Rok po debiu­cie poznań­skie trio Hoszpital nagra­ło album dopra­co­wa­ny i skon­den­so­wa­ny (pro­du­ko­wał Paweł Cieślak).…

Łagodna Pianka - Prawie-science fiction

Ten zespół mie­wał pro­blem z wize­run­kiem. Aż za bar­dzo był - zgod­nie z nazwą - łagod­ny. Okładka i tytuł debiu­tanc­kiej pły­ty „Najmniejsze prze­bo­je” sprzed dwóch lat pogłę­bia­ły wra­że­nie wywo­ła­ne chło­pię­cą…

Kobiety - Podarte sukienki

Piąty album Kobiet spra­wia, że ma się ocho­tę zapa­rzyć kawy i włą­czyć tele­wi­zor. Muzycy trój­miej­skiej gru­py sami poda­ją ten trop. Klawisze, bas, rytm per­ku­sji, nawet zagryw­ki gita­ry w prze­bo­jo­wym „Wielkim…

Organizm - Plaża Babel

Trzecia rzecz jed­ne­go z naj­bar­dziej ory­gi­nal­nych zespo­łów pol­skie­go alter­na­tyw­ne­go roc­ka. Trio Organizm gra obok mód, ma wyostrzo­ne, dopiesz­czo­ne brzmie­nie – chłod­ne i teraz moc­no elek­tro­nicz­ne – i cięż­kie tema­ty w…

Maki i Chłopaki - Tańcz

Trzy lata temu debiu­to­wa­li jako zespół z inne­go cza­su i miej­sca. Uzbrojeni w gita­ry mło­dzień­cy z Mrozów oprócz ład­nych melo­dii mie­li spe­cy­ficz­ną melan­cho­lię, splin z mazo­wiec­kich nizin. Mieli indy­wi­du­al­ny urok.

Drekoty - Nowe konstelacje

Jedno z obja­wień ostat­nich lat – żeń­ski skład Drekoty pod wodzą per­ku­sist­ki i pia­nist­ki Oli Rzepki – ocze­ki­wa­nie na dru­gi po „Persentynie” autor­ski album umi­la epką z utwo­ra­mi Grzegorza Ciechowskiego. Trzy z…

Hoszpital - Weszoło

Debiut, jakich zawsze mało - mło­dy i mądry zespół szu­ka sobie miej­sca w świe­cie pop roc­ka. Wszyscy rzu­ci­li się grać elek­tro­ni­kę, a Hoszpital sta­wia na utwo­ry łagod­ne, ale gita­ro­we. Tu…