Ryby - Kenia

Zanim Grzegorz Uzdański zyskał sła­wę i sym­pa­tię sze­ro­kich rzesz jako autor inter­ne­to­wych „nowych wier­szy zna­nych poetów”, śpie­wał w zespo­le Przepraszam. Jego cha­rak­te­ry­stycz­ny głos, spo­sób śpie­wa­nia, tema­ty muszą się koja­rzyć z…

Hoszpital - Horor

Coś dla miło­śni­ków pol­skiej sce­ny gita­ro­wej: otóż są na niej jesz­cze zespo­ły umie­ją­ce ukła­dać dobre pio­sen­ki. Rok po debiu­cie poznań­skie trio Hoszpital nagra­ło album dopra­co­wa­ny i skon­den­so­wa­ny (pro­du­ko­wał Paweł Cieślak).…