Goat – Commune

Zagadkowy pro­jekt: w odlud­nej wio­sce w naj­bar­dziej poli­tycz­nie popraw­nym kra­ju świa­ta zalę­gła się nad wyraz foto­ge­nicz­na sek­ta wudu (ta, jasne) gra­ją­ca dzi­wacz­ną psy­­cho­­de­­li­cz­no-roc­ko­­wo-etni­cz­ną muzy­kę. Album „World Music” sprzed dwóch lat…