Tag: Szkocja

King Creosote - From Scotland With Love

Śpie­wa jak ma­zgaj, ale pie­kiel­nie zdol­ny. No­wa pły­ta King Creosote’a po­wsta­wa­ła rów­no­le­gle z fil­mem zło­żo­nym z ar­chi­wal­ny­ch ma­te­ria­łów o Szko­cji, któ­ry uświet­nił Igrzy­ska Wspól­no­ty Bry­tyj­skiej na prze­ło­mie lip­ca i sierp­nia w Glas­gow. Już we wrze­śniu Szko­ci w re­fe­ren­dum zde­cy­du­ją o po­zo­sta­niu lub nie czę­ścią Zjed­no­czo­ne­go Kró­le­stwa. Czy­taj da­lej...

Honeyblood - Honeyblood

Za­czę­ły od dwu­pio­sen­ko­wej ka­se­ty na­gra­nej na je­den mi­kro­fon w kuch­ni. Szkot­ki z Ho­ney­blo­od de­biu­tem do­brze wpi­su­ją się w te­go­rocz­ną se­rię faj­ny­ch płyt od ko­bie­cy­ch ze­spo­łów. Mro­ki te­go­rocz­nej zi­my roz­ja­śni­ły bar­dzo do­bre pły­ty dziew­czyń­ski­ch grup: War­pa­int, Dum Dum Girls czy Sep­tem­ber Girls - świe­że, moc­ne i prze­kor­ne. Czy­taj da­lej...

Którędy ze Szkocji do nieba

Mia­łem przy­jem­no­ść być przez trzy dni w Edyn­bur­gu, tam gdzie pol­scy ar­ty­ści gra­li na Jazz and Blu­es Fe­sti­val. Po­je­cha­łem głów­nie zo­ba­czyć Mi­czów (za­wsze) i - pierw­szy raz - Pro­fe­sjo­na­li­zm. Ni­gdy nie by­łem na Wy­spa­ch, w tym kra­ju wpa­da­nia na pa­sa­ch pod do­uble dec­ker bus, więc uzna­łem, że po­je­chać tam i po­czuć się jak na Chłod­nej bar­dzo war­to. I że mo­że spo­tkam Aida­na Mof­fa­ta al­bo Stu­ar­ta Mur­do­cha, al­bo Stu­ar­ta Braithwaite’a. Czy­taj da­lej...