Emma Pollock - In Search Of Harperfield

Dawna woka­list­ka The Delgados już deka­dę pra­cu­je na wła­sne nazwi­sko. Szkotka ope­ru­je na pogra­ni­czu fol­ku, popu, indie roc­ka, ale w boga­to aran­żo­wa­nych utwo­rach jej głos jest zawsze na pierw­szym pla­nie.

Bill Wells and Friends - Nursery Rhymes

Gdybym wycho­wał się na bry­tyj­skich rymo­wan­kach, wla­zł­kot­kach, czuł­bym się nie­swo­jo, słu­cha­jąc ich w for­mie to przy­jem­nie jaz­zu­ją­cej, to nie­po­ko­ją­cej i mrocz­nej.

Young Fathers - White Men Are Black Men Too

Gdy ich mar­nie się sprze­da­ją­ce „Dead” zdo­by­ło Mercury Prize jako bry­tyj­ska pły­ta roku 2014, odmó­wi­li uśmie­chów do zdjęć i roz­mów z pra­wi­co­wą pra­są. Pojechali do Berlina nagry­wać kolej­ny album -…

King Creosote - From Scotland With Love

Śpiewa jak mazgaj, ale pie­kiel­nie zdol­ny. Nowa pły­ta King Creosote’a powsta­wa­ła rów­no­le­gle z fil­mem zło­żo­nym z archi­wal­nych mate­ria­łów o Szkocji, któ­ry uświet­nił Igrzyska Wspólnoty Brytyjskiej na prze­ło­mie lip­ca i sierp­nia…

Honeyblood - Honeyblood

Zaczęły od dwu­pio­sen­ko­wej kase­ty nagra­nej na jeden mikro­fon w kuch­ni. Szkotki z Honeyblood debiu­tem dobrze wpi­su­ją się w tego­rocz­ną serię faj­nych płyt od kobie­cych zespo­łów. Mroki tego­rocz­nej zimy roz­ja­śni­ły bar­dzo…

Którędy ze Szkocji do nieba

Miałem przy­jem­ność być przez trzy dni w Edynburgu, tam gdzie pol­scy arty­ści gra­li na Jazz and Blues Festival. Pojechałem głów­nie zoba­czyć Miczów (zawsze) i - pierw­szy raz - Profesjonalizm. Nigdy…

Sons And Daughters - Mirror Mirror

Jadą na grzbie­cie chłod­nych post­pun­kow­ców: Siouxsie & The Banshees, Gang Of Four, nawet Joy Division. Jadą, ale zeń spa­da­ją.

Camera Obscura - My Maudlin Career

Talent do zaba­wy w kon­wen­cje (być może nale­ży napi­sać: w kon­wen­cję) to cen­na rzecz i nale­ży go pogra­tu­lo­wać zespo­ło­wi. Granie to tak­że zaba­wa. Gdzie jed­nak podzia­ła się umie­jęt­ność pisa­nia chwy­tli­wych…