Emma Pollock - In Search Of Harperfield

Daw­na wo­ka­list­ka The Del­ga­dos już de­ka­dę pra­cu­je na wła­sne na­zwi­sko. Szkot­ka ope­ru­je na po­gra­ni­czu fol­ku, po­pu, in­die roc­ka, ale w bo­ga­to aran­żo­wa­nych utwo­rach jej głos jest za­wsze na pierw­szym pla­nie.

Bill Wells and Friends - Nursery Rhymes

Gdy­bym wy­cho­wał się na bry­tyj­skich ry­mo­wan­kach, wla­zł­kot­kach, czuł­bym się nie­swo­jo, słu­cha­jąc ich w for­mie to przy­jem­nie jaz­zu­ją­cej, to nie­po­ko­ją­cej i mrocz­nej.

Young Fathers - White Men Are Black Men Too

Gdy ich mar­nie się sprze­da­ją­ce „De­ad” zdo­by­ło Mer­cu­ry Pri­ze ja­ko bry­tyj­ska pły­ta ro­ku 2014, od­mó­wi­li uśmie­chów do zdjęć i roz­mów z pra­wi­co­wą pra­są. Po­je­cha­li do Ber­li­na na­gry­wać ko­lej­ny al­bum -…

King Creosote - From Scotland With Love

Śpie­wa jak ma­zgaj, ale pie­kiel­nie zdol­ny. No­wa pły­ta King Creosote’a po­wsta­wa­ła rów­no­le­gle z fil­mem zło­żo­nym z ar­chi­wal­nych ma­te­ria­łów o Szko­cji, któ­ry uświet­nił Igrzy­ska Wspól­no­ty Bry­tyj­skiej na prze­ło­mie lip­ca i sierp­nia…

Honeyblood - Honeyblood

Za­czę­ły od dwu­pio­sen­ko­wej ka­se­ty na­gra­nej na je­den mi­kro­fon w kuch­ni. Szkot­ki z Ho­ney­blo­od de­biu­tem do­brze wpi­su­ją się w te­go­rocz­ną se­rię faj­nych płyt od ko­bie­cych ze­spo­łów. Mro­ki te­go­rocz­nej zi­my roz­ja­śni­ły bar­dzo…

Którędy ze Szkocji do nieba

Mia­łem przy­jem­ność być przez trzy dni w Edyn­bur­gu, tam gdzie pol­scy ar­ty­ści gra­li na Jazz and Blu­es Fe­sti­val. Po­je­cha­łem głów­nie zo­ba­czyć Mi­czów (za­wsze) i - pierw­szy raz - Pro­fe­sjo­na­lizm. Ni­gdy…

Sons And Daughters - Mirror Mirror

Ja­dą na grzbie­cie chłod­nych post­pun­kow­ców: Sio­uxsie & The Ban­she­es, Gang Of Fo­ur, na­wet Joy Di­vi­sion. Ja­dą, ale zeń spa­da­ją.

Camera Obscura - My Maudlin Career

Ta­lent do za­ba­wy w kon­wen­cje (być mo­że na­le­ży na­pi­sać: w kon­wen­cję) to cen­na rzecz i na­le­ży go po­gra­tu­lo­wać ze­spo­ło­wi. Gra­nie to tak­że za­ba­wa. Gdzie jed­nak po­dzia­ła się umie­jęt­ność pi­sa­nia chwy­tli­wych…