Shearwater - Jet Plane And Oxbow

To już trze­cia pły­ta, któ­rą She­ar­wa­ter wy­da­je na­kła­dem wy­twór­ni Sub Pop. Dzia­ła­ją­cy od 2011 r. ze­spół z Au­stin w Tek­sa­sie prze­szedł da­le­ką dro­gę. O ile kil­ka lat te­mu wy­da­wał się…

Beach House - Thank Your Lucky Stars

Pa­ra­dok­sal­ny ze­spół. Je­go mu­zycz­ne dzia­ła­nia moż­na po­rów­nać do ku­cha­rza, któ­ry pra­cu­jąc sta­le w tej sa­mej re­stau­ra­cji, co­raz le­piej ra­dzi so­bie z przy­go­to­wa­niem dań jed­nej z na­ro­do­wych kuch­ni, lecz nie ma…

Beach House - Depression Cherry

Du­et z Bal­ti­mo­re kil­ka lat te­mu wpu­ścił do mu­zycz­nej al­ter­na­ty­wy świe­że po­wie­trze. U Be­ach Ho­use or­ga­ny, gi­ta­ra elek­trycz­na i ta­ni au­to­mat per­ku­syj­ny two­rzy­ły tło dla ete­rycz­ne­go żeń­skie­go gło­su prze­ko­nu­ją­ce­go, że…

Metz - II

Jak zwy­kle, czy­li po raz wtó­ry, pły­ta tria Metz do­star­cza wra­żeń gwał­tow­nych i przy­jem­nych. Ka­na­dyj­czy­cy to du­ma wy­twór­ni Sub Pop - i słusz­nie, bo mu­zycz­nie na­wią­zu­ją do jej zło­tej ery,…

Sleater-Kinney - No Cities To Love

W ze­szłym ro­ku po ośmiu la­tach prze­rwy wró­ci­ło Sle­ater-Kin­ney. W mię­dzy­cza­sie Car­rie Brown­ste­in, li­der­ka ze­spo­łu, ra­zem z Fre­dem Ar­mi­se­nem stwo­rzy­ła na­gra­dza­ny se­rial „Por­t­lan­dia”. Te­raz żeń­skie pun­ko­we trio, istot­na część kra­jo­bra­zu…

Shabazz Palaces - Lese Majesty

Kie­dy trzy la­ta te­mu Sha­bazz Pa­la­ces de­biu­to­wał pły­tą „Black Up”, zo­stał przy­ję­ty ja­ko awan­gar­do­wy i od­kryw­czy. To był hip-hop XXI wie­ku, lu­zac­ki, ale mrocz­ny, czer­pią­cy z naj­now­szych ba­dań elek­tro­nicz­nych po­szu­ki­wa­czy.…

Fruit Bats - Tripper

Ta pły­ta zo­sta­ła chy­ba na­gra­na dla Jef­fa Lynne’a z Elec­tric Li­ght Or­che­stra. Lyn­ne chciał za­stą­pić Joh­na Len­no­na w przy­pad­ku re­ak­ty­wa­cji The Be­atles w la­tach 80. i 90. (co za po­mysł!),…

Male Bonding - Endless Now

Co dziś zo­sta­ło z lo-fi? To prze­wrot­ne okre­śle­nie do­ty­czy ra­czej spo­so­bu na­gra­nia, pro­duk­cji, niż tem­pa al­bo ryt­mu pio­sen­ki. Rzę­że­nie gi­tar ma róż­ne od­cie­nie.

Mogwai - Rave Tapes

W koń­cu lat 90. Szko­ci ucho­dzi­li za od­trut­kę na zde­ge­ne­ro­wa­ny już wte­dy brit­pop. Od co naj­mniej de­ka­dy sły­chać z ko­lei, że skoń­czy­li się na pierw­szej, naj­póź­niej dru­giej pły­cie. No bo…