Metz – II

Jak zwy­kle, czy­li po raz wtó­ry, pły­ta tria Metz dostar­cza wra­żeń gwał­tow­nych i przy­jem­nych. Kanadyjczycy to duma wytwór­ni Sub Pop – i słusz­nie, bo muzycz­nie nawią­zu­ją do jej zło­tej ery,…