The Bubble Chamber - Sound_A

Trójmiejski The Bubble Chamber dzia­ła od 2011 roku. Gdzieś w tam­tym cza­sie w komer­cyj­nym roz­kwi­cie była muzy­ka dub­ste­po­wa, do któ­rej licz­ne nawią­za­nia przy­no­si debiu­tanc­ka pły­ta „Sound_A”. Bywa, że zespół się­ga…

Terrific Sunday - Strangers, Lovers

Czwórka z Poznania się­ga po spraw­dzo­ne paten­ty: lek­kie gita­ro­we gra­nie i ład­ny wyso­ki śpiew po angiel­sku. Powtarzam sobie: spo­koj­nie, w ope­rze akto­­rzy-śpie­­wa­­cy uda­ją, że są kim innym gdzie indziej i…

Hiatus Kaiyote - Choose Your Weapon

Armia syn­te­za­to­rów wal­czy o odświe­że­nie for­ma­tu neo soulu czy może wokal­ne­go jaz­zu. Kochają ten zespół Prince, Erykah Badu i Q-Tip. Mają rację: „Choose Your Weapon” to świet­nie zaśpie­wa­na, nowo­cze­sna w…

Neony - Uniform

Coś z tej pół­ki co Muchy: gita­ro­wy zespół śpie­wa­ją­cy nie­głu­pie tek­sty po pol­sku do melo­dyj­nych, pod­pa­trzo­nych u Brytyjczyków pio­se­nek. Główne tema­ty to mia­sto, taniec, zna­jo­mo­ści z poten­cja­łem i zna­jo­mo­ści dopie­ro…

The Shins - Port Of Morrow

Piosenka popu­lar­na, któ­rej w Polsce tak bra­ku­je. Czyli umo­co­wa­na histo­rycz­nie muzy­ka wyro­sła ze sce­ny nie­za­leż­nej nada­ją­ca się do tego, żeby puścić ją poko­le­niu niżej lub wyżej. I usły­szeć: „To jest…

Gienek Loska Band - Hazardzista

Już trzy lata temu Heath Ledger zza gro­bu pytał: why so serio­us? Godnie odpo­wia­da mu debiu­tanc­ką pły­tą zwy­cięz­ca tele­wi­zyj­ne­go show. Gienek Loska żon­glu­je kon­wen­cja­mi jak sta­ry. Niby sie­dzi w latach…

Ania Teliczan - Ania Teliczan

Kierownik lubi zagad­nąć: wciąż piszesz o niszo­wych arty­stach, a porów­nu­jesz ich do kom­plet­nie nie­zna­nych. Może coś dla ludzi? Staram się, ale pew­nie znów nie będzie satys­fak­cji. Kierownik nie ma tele­pu­dła,…

Nick Cave & Warren Ellis - Lawless

Ścieżka dźwię­ko­wa do wcho­dzą­ce­go dzi­siaj do kin fil­mu Johna Hillcoata „Gangster” z Shią LaBeoufem i Tomem Hardym. To nie wido­wi­sko­wy film gang­ster­ski, ale nastro­jo­wy obraz cza­sów pro­hi­bi­cji.

Manic Street Preachers - Futurology

Walijczycy nie awan­so­wa­li na mun­dial, a uczu­cia prze­la­li naj­wy­raź­niej na dwie dru­ży­ny: idą­ce jak burza Niemcy i roz­cza­ro­wu­ją­cą Rosję. Na swo­jej 12. stu­dyj­nej pły­cie Manic Street Preachers śpie­wa­ją po nie­miec­ku,…

Broken Bells - After The Disco

Śpiewa i gra James Mercer, lider indie­roc­ko­we­go The Shins, gra i pro­du­ku­je - Danger Mouse (daw­ny pro­du­cent Gorillaz). To dru­ga wspól­na pły­ta arty­stów emble­ma­tycz­nych dla poprzed­niej deka­dy. Była ona z…