The Bubble Chamber - Sound_A

Trój­miej­ski The Bub­ble Cham­ber dzia­ła od 2011 ro­ku. Gdzieś w tam­tym cza­sie w ko­mer­cyj­nym roz­kwi­cie by­ła mu­zy­ka dub­ste­po­wa, do któ­rej licz­ne na­wią­za­nia przy­no­si de­biu­tanc­ka pły­ta „So­und_A”. By­wa, że ze­spół się­ga…

Terrific Sunday - Strangers, Lovers

Czwór­ka z Po­zna­nia się­ga po spraw­dzo­ne pa­ten­ty: lek­kie gi­ta­ro­we gra­nie i ład­ny wy­so­ki śpiew po an­giel­sku. Po­wta­rzam so­bie: spo­koj­nie, w ope­rze ak­to­rzy-śpie­wa­cy uda­ją, że są kim in­nym gdzie in­dziej i…

Hiatus Kaiyote - Choose Your Weapon

Ar­mia syn­te­za­to­rów wal­czy o od­świe­że­nie for­ma­tu neo so­ulu czy mo­że wo­kal­ne­go jaz­zu. Ko­cha­ją ten ze­spół Prin­ce, Ery­kah Ba­du i Q-Tip. Ma­ją ra­cję: „Cho­ose Your We­apon” to świet­nie za­śpie­wa­na, no­wo­cze­sna w…

Neony - Uniform

Coś z tej pół­ki co Mu­chy: gi­ta­ro­wy ze­spół śpie­wa­ją­cy nie­głu­pie tek­sty po pol­sku do me­lo­dyj­nych, pod­pa­trzo­nych u Bry­tyj­czy­ków pio­se­nek. Głów­ne te­ma­ty to mia­sto, ta­niec, zna­jo­mo­ści z po­ten­cja­łem i zna­jo­mo­ści do­pie­ro…

The Shins - Port Of Morrow

Pio­sen­ka po­pu­lar­na, któ­rej w Pol­sce tak bra­ku­je. Czy­li umo­co­wa­na hi­sto­rycz­nie mu­zy­ka wy­ro­sła ze sce­ny nie­za­leż­nej na­da­ją­ca się do te­go, że­by pu­ścić ją po­ko­le­niu ni­żej lub wy­żej. I usły­szeć: „To jest…

Gienek Loska Band - Hazardzista

Już trzy la­ta te­mu He­ath Led­ger zza gro­bu py­tał: why so se­rio­us? God­nie od­po­wia­da mu de­biu­tanc­ką pły­tą zwy­cięz­ca te­le­wi­zyj­ne­go show. Gie­nek Lo­ska żon­glu­je kon­wen­cja­mi jak sta­ry. Ni­by sie­dzi w la­tach…

Ania Teliczan - Ania Teliczan

Kie­row­nik lu­bi za­gad­nąć: wciąż pi­szesz o ni­szo­wych ar­ty­stach, a po­rów­nu­jesz ich do kom­plet­nie nie­zna­nych. Mo­że coś dla lu­dzi? Sta­ram się, ale pew­nie znów nie bę­dzie sa­tys­fak­cji. Kie­row­nik nie ma te­le­pu­dła,…

Nick Cave & Warren Ellis - Lawless

Ścież­ka dźwię­ko­wa do wcho­dzą­ce­go dzi­siaj do kin fil­mu Joh­na Hil­l­co­ata „Gang­ster” z Shią La­Be­oufem i To­mem Har­dym. To nie wi­do­wi­sko­wy film gang­ster­ski, ale na­stro­jo­wy ob­raz cza­sów pro­hi­bi­cji.

Manic Street Preachers - Futurology

Wa­lij­czy­cy nie awan­so­wa­li na mun­dial, a uczu­cia prze­la­li naj­wy­raź­niej na dwie dru­ży­ny: idą­ce jak bu­rza Niem­cy i roz­cza­ro­wu­ją­cą Ro­sję. Na swo­jej 12. stu­dyj­nej pły­cie Ma­nic Stre­et Pre­achers śpie­wa­ją po nie­miec­ku,…

Broken Bells - After The Disco

Śpie­wa i gra Ja­mes Mer­cer, li­der in­die­roc­ko­we­go The Shins, gra i pro­du­ku­je - Dan­ger Mo­use (daw­ny pro­du­cent Go­ril­laz). To dru­ga wspól­na pły­ta ar­ty­stów em­ble­ma­tycz­nych dla po­przed­niej de­ka­dy. By­ła ona z…