Soniamiki – Federico

Wygląd, styl śpie­wa­nia i tek­sty Sonimiki są mylą­ce. To już okrze­pła artyst­ka, któ­ra swo­ją trze­cią pły­tą „Federico” debiu­tu­je w wiel­kiej wytwór­ni. Co naj­mniej od prze­bo­ju „Lemoniada” sprzed kil­ku lat Sonięmiki…

Soniamiki – SNMK

Do pary z Asią i Kotami pro­duk­cja rów­nie wiel­kiej kla­sy, zupeł­nie od tej pierw­szej róż­na. Trudno się uwol­nić od jej zbru­dzo­nej prze­bo­jo­wo­ści. Zosia Mikucka nawią­zu­je do sta­rej muzy­ki dys­ko­te­ko­wej i…