Warpaint - Heads Up

Na trze­ciej pły­cie arty­sta powi­nien nie tyl­ko potwier­dzić umie­jęt­no­ści, ale też zro­bić coś nowe­go. Gorąco przy­ję­te dwa pierw­sze albu­my Warpaint, żeń­skie­go kwar­te­tu z Los Angeles, wyso­ko zawie­si­ły poprzecz­kę.

Anohni - Hopelessness

Kiedyś świat znał ją jako Antony’ego, lide­ra Antony & The Johnsons, jed­nak „ducho­we­go imie­nia” Anohni uży­wa od lat. Jej pierw­sza autor­ska pły­ta od sze­ściu lat to dzie­ło sztu­ki.

Sun Kil Moon - Universal Themes

Nowy album 48-let­nie­­go Marka Kozeleka, auto­ra jed­nej z naj­lep­szych płyt 2014 r. Fantastyczne w „Benji” było to, że poprzez histo­rie rodzi­ny i przy­ja­ciół poetyc­ko opo­wia­da­ła o życiu, bli­sko­ści i śmier­ci.

Palma Violets - Danger In The Club

W tym roku na festi­wa­lu Open’er pod Gdynią zagra reak­ty­wo­wa­ny zespół The Libertines, naj­lep­sza rzecz, jaka uro­dzi­ła się z bry­tyj­skiej gita­ro­wej rewo­lu­cji począt­ku wie­ku. Właśnie do zespo­łu Doherty’ego i Barata…

Alabama Shakes - Boys & Girls

Leci przez Stany taka loko­mo­ty­wa, wła­śnie Alabama Shakes, któ­rą ktoś upar­ty zasi­la węglem z lat 60.,70. Zdarty głos przy­po­mi­na­ją­cy Janis Joplin - zra­zu trud­no oce­nić, męski czy kobie­cy - nale­ży…

Edward Sharpe & The Magnetic Zeros - Here

Parę lat temu nagra­li hymn przy­jaź­ni i waka­cji „Home”. Wideoklip do tej aku­stycz­nej pio­sen­ki, z chó­ral­nym refre­nem i śpie­wa­ny­mi zamien­nie przez dziew­czy­nę i chło­pa­ka zwrot­ka­mi, przy­po­mi­nał czo­łów­kę seria­lu „Cudowne lata”.

Benjamin Booker - Benjamin Booker

Serwis Examiner.com twier­dzi, że jeste­śmy świad­ka­mi naro­dzin gwiaz­dy punk roc­ka. Znajduję fil­mik „Watch Benjamin Booker rock the shit out of Conan” (cho­dzi o Conana O’Briena pre­zen­tu­ją­ce­go w swo­im pro­gra­mie tele­wi­zyj­nym…

Belle And Sebastian - The Third Eye Centre

Praca Belle And Sebastian pole­ga na pod­sy­ca­niu sen­ty­men­tu do, nie tyl­ko muzycz­ne­go, popu lat 60. W cią­gu kil­ku­na­stu lat Szkoci nada­wa­li mu róż­ne odcie­nie, się­ga­li zarów­no po brzmie­nia sta­rych syn­te­za­to­rów,…