Warpaint - Heads Up

Na trze­ciej pły­cie ar­ty­sta po­wi­nien nie tyl­ko po­twier­dzić umie­jęt­no­ści, ale też zro­bić coś no­we­go. Go­rą­co przy­ję­te dwa pierw­sze al­bu­my War­pa­int, żeń­skie­go kwar­te­tu z Los An­ge­les, wy­so­ko za­wie­si­ły po­przecz­kę.

Anohni - Hopelessness

Kie­dyś świat znał ją ja­ko Antony’ego, li­de­ra An­to­ny & The John­sons, jed­nak „du­cho­we­go imie­nia” Anoh­ni uży­wa od lat. Jej pierw­sza au­tor­ska pły­ta od sze­ściu lat to dzie­ło sztu­ki.

Sun Kil Moon - Universal Themes

No­wy al­bum 48-let­nie­go Mar­ka Ko­ze­le­ka, au­to­ra jed­nej z naj­lep­szych płyt 2014 r. Fan­ta­stycz­ne w „Ben­ji” by­ło to, że po­przez hi­sto­rie ro­dzi­ny i przy­ja­ciół po­etyc­ko opo­wia­da­ła o ży­ciu, bli­sko­ści i śmier­ci.

Palma Violets - Danger In The Club

W tym ro­ku na fe­sti­wa­lu Open’er pod Gdy­nią za­gra re­ak­ty­wo­wa­ny ze­spół The Li­ber­ti­nes, naj­lep­sza rzecz, ja­ka uro­dzi­ła się z bry­tyj­skiej gi­ta­ro­wej re­wo­lu­cji po­cząt­ku wie­ku. Wła­śnie do ze­spo­łu Doherty’ego i Ba­ra­ta…

The Decemberists - What a Terrible World, What a Beautiful World

Po al­bu­mie „The King Is De­ad” (2011; nie­ocze­ki­wa­ny nu­mer 1 li­sty „Bil­l­bo­ar­du”) The De­cem­be­ri­sts zro­bi­li so­bie prze­rwę. Li­der Co­lin Me­loy, wiel­bi­ciel Mor­ris­seya, mach­nął (z suk­ce­sem - li­sta be­st­sel­le­rów „NY Ti­me­sa”)…

Alabama Shakes - Boys & Girls

Le­ci przez Sta­ny ta­ka lo­ko­mo­ty­wa, wła­śnie Ala­ba­ma Sha­kes, któ­rą ktoś upar­ty za­si­la wę­glem z lat 60.,70. Zdar­ty głos przy­po­mi­na­ją­cy Ja­nis Jo­plin - zra­zu trud­no oce­nić, mę­ski czy ko­bie­cy - na­le­ży…

Edward Sharpe & The Magnetic Zeros - Here

Pa­rę lat te­mu na­gra­li hymn przy­jaź­ni i wa­ka­cji „Ho­me”. Wi­de­oklip do tej aku­stycz­nej pio­sen­ki, z chó­ral­nym re­fre­nem i śpie­wa­ny­mi za­mien­nie przez dziew­czy­nę i chło­pa­ka zwrot­ka­mi, przy­po­mi­nał czo­łów­kę se­ria­lu „Cu­dow­ne la­ta”.

Benjamin Booker - Benjamin Booker

Ser­wis Examiner.com twier­dzi, że je­ste­śmy świad­ka­mi na­ro­dzin gwiaz­dy punk roc­ka. Znaj­du­ję fil­mik „Watch Ben­ja­min Bo­oker rock the shit out of Co­nan” (cho­dzi o Co­na­na O’Briena pre­zen­tu­ją­ce­go w swo­im pro­gra­mie te­le­wi­zyj­nym…

Belle And Sebastian - The Third Eye Centre

Pra­ca Bel­le And Se­ba­stian po­le­ga na pod­sy­ca­niu sen­ty­men­tu do, nie tyl­ko mu­zycz­ne­go, po­pu lat 60. W cią­gu kil­ku­na­stu lat Szko­ci nada­wa­li mu róż­ne od­cie­nie, się­ga­li za­rów­no po brzmie­nia sta­rych syn­te­za­to­rów,…