Tag: Rough Trade

Warpaint - Heads Up

Na trze­ciej pły­cie ar­ty­sta po­wi­nien nie tyl­ko po­twier­dzić umie­jęt­no­ści, ale też zro­bić coś no­we­go. Go­rą­co przy­ję­te dwa pierw­sze al­bu­my War­pa­int, żeń­skie­go kwar­te­tu z Los An­ge­les, wy­so­ko za­wie­si­ły po­przecz­kę.

Czy­taj da­lej...

Palma Violets - Danger In The Club

W tym ro­ku na fe­sti­wa­lu Open’er pod Gdy­nią za­gra re­ak­ty­wo­wa­ny ze­spół The Li­ber­ti­nes, naj­lep­sza rze­cz, ja­ka uro­dzi­ła się z bry­tyj­skiej gi­ta­ro­wej re­wo­lu­cji po­cząt­ku wie­ku. Wła­śnie do ze­spo­łu Doherty’ego i Ba­ra­ta je­st cią­gle po­rów­ny­wa­ne Pal­ma Vio­lets, rów­nie roc­kan­drol­lo­we, sza­lo­ne i prze­bo­jo­we. Czy­taj da­lej...

The Decemberists - What a Terrible World, What a Beautiful World

Po al­bu­mie „The King Is De­ad” (2011; nie­ocze­ki­wa­ny nu­mer 1 li­sty „Bil­l­bo­ar­du”) The De­cem­be­ri­sts zro­bi­li so­bie prze­rwę. Li­der Co­lin Me­loy, wiel­bi­ciel Mor­ris­seya, mach­nął (z suk­ce­sem - li­sta be­st­sel­le­rów „NY Ti­me­sa”) try­lo­gię ksią­żek dla mło­dzie­ży „Wil­dwo­od”. To waż­ne, bo ta­kie pły­ty The De­cem­be­ri­sts jak „The Ha­zards of Lo­ve” mia­ły epic­ki roz­ma­ch. Czy­taj da­lej...

Alabama Shakes - Boys & Girls

Le­ci przez Sta­ny ta­ka lo­ko­mo­ty­wa, wła­śnie Ala­ba­ma Sha­kes, któ­rą ktoś upar­ty za­si­la wę­glem z lat 60.,70. Zdar­ty głos przy­po­mi­na­ją­cy Ja­nis Jo­plin - zra­zu trud­no oce­nić, mę­ski czy ko­bie­cy - na­le­ży do 22-let­niej Brit­ta­ny Ho­ward. Zresz­tą co tam Ja­nis, to je­st re­gu­lar­na Are­tha. Czy­taj da­lej...

Benjamin Booker - Benjamin Booker

Ser­wis Examiner.com twier­dzi, że je­ste­śmy świad­ka­mi na­ro­dzin gwiaz­dy punk roc­ka. Znaj­du­ję fil­mik „Wat­ch Ben­ja­min Bo­oker rock the shit out of Co­nan” (cho­dzi o Co­na­na O’Briena pre­zen­tu­ją­ce­go w swo­im pro­gra­mie te­le­wi­zyj­nym mło­dy­ch mu­zy­ków). Mło­dy ar­ty­sta je­st re­kla­mo­wa­ny ja­ko ciem­no­skó­ry Jack Whi­te. Czy­taj da­lej...