Tag: Requiem

VA - Glad I Was Young In The 80’s

Jak wie­le z te­go, co dzie­je się dziś w mu­zy­ce, wy­wo­dzi się z lat 80.? W Pol­sce ta de­ka­da by­ła kre­atyw­na: gni­cie PRL-u to bunt, a co­raz sze­rzej do­stęp­na je­st kul­tu­ra za­chod­nia: punk, reg­gae, elek­tro­ni­ka, no i pop. Wy­twór­nia Re­qu­iem pro­wa­dzi m.in. se­rię płyt z na­gra­nia­mi pol­ski­ch grup z lat 80., ale nie tyl­ko. Czy­taj da­lej...