Niebiescy i Kutman - Skrzydło motyle

Dwaj współ­za­ło­ży­cie­le zespo­łu 19 Wiosen – Franciszek Wicz i Marcin Pryt – znów dzia­ła­ją razem. Jako Niebiescy i Kutman odcię­li się jed­nak od pun­ko­wych korze­ni. Ich nagra­na w duecie pły­ta…

Msza Święta w Altonie - Bezkrólewie

Drugie wydaw­nic­two Mszy Święta w Altonie przy­no­si dwie istot­ne zmia­ny: zamiast kase­ty pły­ta, zamiast kon­cer­tu - stu­dio. Ten poważ­ny, obu­do­wa­ny teo­rią pro­jekt przy­no­si muzy­kę spra­wia­ją­cą przy­jem­ność i pobu­dza­ją­cą wyobraź­nię.

VA - Glad I Was Young In The 80’s

Jak wie­le z tego, co dzie­je się dziś w muzy­ce, wywo­dzi się z lat 80.? W Polsce ta deka­da była kre­atyw­na: gni­cie PRL-u to bunt, a coraz sze­rzej dostęp­na jest…