Niebiescy i Kutman - Skrzydło motyle

Dwaj współ­za­ło­ży­cie­le ze­spo­łu 19 Wio­sen – Fran­ci­szek Wicz i Mar­cin Pryt – znów dzia­ła­ją ra­zem. Ja­ko Nie­bie­scy i Kut­man od­cię­li się jed­nak od pun­ko­wych ko­rze­ni. Ich na­gra­na w du­ecie pły­ta…

Msza Święta w Altonie - Bezkrólewie

Dru­gie wy­daw­nic­two Mszy Świę­ta w Al­to­nie przy­no­si dwie istot­ne zmia­ny: za­miast ka­se­ty pły­ta, za­miast kon­cer­tu - stu­dio. Ten po­waż­ny, obu­do­wa­ny teo­rią pro­jekt przy­no­si mu­zy­kę spra­wia­ją­cą przy­jem­ność i po­bu­dza­ją­cą wy­obraź­nię.

VA - Glad I Was Young In The 80’s

Jak wie­le z te­go, co dzie­je się dziś w mu­zy­ce, wy­wo­dzi się z lat 80.? W Pol­sce ta de­ka­da by­ła kre­atyw­na: gni­cie PRL-u to bunt, a co­raz sze­rzej do­stęp­na jest…