Lost Education - Book Of Dreams

Pa­weł Szam­bur­ski i Pa­tryk Za­kroc­ki to ze­staw nie do zdar­cia. Mu­zycz­ni eks­pe­ry­men­ta­to­rzy - klar­ne­ci­sta i al­to­wio­li­ni­sta - wy­stę­pu­ją wspól­nie pod szyl­dem Sza­Za. Tym ra­zem do współ­pra­cy za­pro­si­li wo­ka­list­kę Han­nę Pio­sik…

Kobieta z Wydm - Bental

No­wy ze­spół Bła­że­ja Kró­la. Kie­dyś twór­ca gi­ta­ro­wych pio­se­nek, póź­niej elek­tro­nicz­nych smęt­ków, lau­re­at Pły­ty Ro­ku „Wy­bor­czej” za de­biut du­etu UL/KR wra­ca do nur­tu nie­za­leż­ne­go. Bez na­zwi­ska, ale z no­wy­mi, mrocz­ny­mi i…

Pablopavo i Ludziki - Ladinola

No­wa pły­ta Pa­blo­pa­vo i Lu­dzi­ków wy­wo­łu­je dreszcz, któ­ry mu­zy­ka da­je nam dziś tak rzad­ko. Eklek­tycz­nej i roz­bu­ja­nej „La­di­no­li” naj­bli­żej chy­ba do mo­je­go ulu­bio­ne­go al­bu­mu ze­spo­łu - „10 pio­se­nek”.

Miuosh - Pop

No­wy al­bum po­pu­lar­ne­go ra­pe­ra Miu­osha współ­two­rzy­li czo­ło­wi pol­scy ar­ty­ści. Mu­zycz­nie na „Po­pie” dzie­je się mo­men­ta­mi bar­dzo du­żo, to am­bit­nie za­kre­ślo­ny pro­jekt. Jed­nak czy prze­ło­mo­wy?

Hatti Vatti - Szum

Cie­płe syn­te­za­to­ry i mnó­stwo ar­chi­wal­nych sam­pli zło­ży­ły się na no­wą pły­tę Hat­ti Vat­ti. Ży­je­my w erze nie­po­ko­ju i eks­pan­sji tech­no­lo­gii, ale „Szum” po­ka­zu­je, że nie je­ste­śmy bez­bron­ni i że w…

Guiding Lights - New Ways To Feel Bad

Trio Gu­iding Li­ghts ukła­da szyb­kie gi­ta­ro­we pio­sen­ki, któ­re ła­two wpa­da­ją w ucho. Rock and roll czy an­ti-folk? Nie ma to zna­cze­nia, po­nie­waż (przy­naj­mniej w tek­stach war­szaw­skie­go ze­spo­łu) i tak wszyst­ko…

Saagara - 2

Na pły­cie „2” ze­spo­łu Sa­aga­ra tra­dy­cyj­na mu­zy­ka po­łu­dnio­wych In­dii jest tyl­ko jed­nym z ży­wio­łów. Nasz eks­por­to­wy klar­ne­ci­sta Wa­cław Zim­pel do­kła­da do te­go nie tyl­ko sło­wiań­ską me­lan­cho­lię, ale też za­chod­ni jazz…

Voo Voo - 7

Voo Voo na­gra­ło świet­ną, sto­no­wa­ną mu­zycz­nie pły­tę, na któ­rej skrzy się od emo­cji. Woj­ciech Wa­glew­ski, ten sta­ry mistrz, speł­nia się w pro­sto­cie, na skrzy­żo­wa­niu mu­zy­ki źró­deł, blu­esa i pio­sen­ki.

Bastard Disco - Warsaw Wasted Youth

Wśród wiel­bi­cie­li pun­ka, hardcore’u i noise’u War­sza­wa ma re­no­mę mia­sta sły­ną­ce­go z nie­za­leż­nych ze­spo­łów, któ­re roz­pa­da­ją się, za­nim na do­bre za­czną funk­cjo­no­wać. Ba­stard Di­sco wy­ko­nu­je mu­zy­kę ide­al­nie pa­su­ją­cą do tej…

Nocny Kochanek - Zdrajcy metalu

Wsko­czy­li na 2. miej­sce li­sty sprze­da­ży płyt w Pol­sce (OLiS), wy­prze­dza­jąc Me­tal­li­cę. Ser­ca fa­nów pod­bi­ły smo­ki, go­łe ba­by i ry­ce­rze, ta­nie wi­na i bro­wa­ry pi­te na po­tę­gę. Co tak pięk­ne­go…