Tag: Polska

Innercity Ensemble - III

Trze­cia pły­ta za­ło­żo­nej w Byd­gosz­czy im­pro­wi­zu­ją­cej mu­zycz­nej mię­dzy­mia­stów­ki. Nie tyl­ko kra­jo­wi dzien­ni­ka­rze wi­dzą w In­ner­ci­ty En­sem­ble zja­wi­sko istot­ne na świa­to­wej sce­nie. Nie­daw­no „III” za­ję­ło 3. miej­sce na li­ście płyt mi­ja­ją­ce­go ro­ku we­dług por­ta­lu The Qu­ie­tus.

Czy­taj da­lej...

Alles - Culture

Po elek­tro­po­po­wym de­biu­cie „Po­st” sprzed dwó­ch lat gru­pa Al­les na­gra­ła pły­tę ostrzej­szą tek­sto­wo i mu­zycz­nie. Na tle zim­ny­ch brzmień syn­te­za­to­rów naj­pierw je­st mo­wa o „du­mie na­ro­do­wej”, „Bo­gu, ho­no­rze i oj­czyź­nie”, a póź­niej o „glo­ria vic­tis ra­mię w ra­mię”. A w tle Cho­pin. Czy­taj da­lej...

CNC - Weird Years

To po­dob­no ostat­nie pio­sen­ki CNC. Bo­rys Dej­na­ro­wi­cz i Pio­tr Ma­cie­jew­ski na „We­ird Years” za­nu­rza­ją się w au­to­no­stal­gii: ka­se­to­wy szum, cie­płe syn­ty, gi­ta­ry, słod­kie gło­sy doj­rze­wa­ją­cy­ch chłop­ców, któ­ry­mi od daw­na nie są. Czy­taj da­lej...