L.A.S. - Mieszany

Zna­ko­mi­te kom­po­zy­cje w mu­zy­ce pop to coś, cze­go na pol­skiej sce­nie wciąż je­st za ma­ło. „Mie­sza­ne­go” słu­cha się z przy­jem­no­ścią. Szko­da tyl­ko, że do po­zio­mu mu­zy­ki nie do­stro­iły się tek­sty…

Dyjak - Pierwszy śnieg

Ma­rek Dy­jak skoń­czył czter­dziest­kę i rwie na­przód. Je­go no­wy al­bum „Pierw­szy śnieg” (pre­mie­ra w pią­tek) to bar­dzo do­bra rze­cz. Nikt nie śpie­wa tę­sk­no­ty tak jak Dy­jak.

Mirt - Random Soundtrack

To­ma­sz Mirt gra na syn­te­za­to­rze mo­du­lar­nym, ro­bi też na­gra­nia te­re­no­we, czę­ść z ni­ch pod­czas wy­praw do Azji Po­łu­dnio­wo-Wschod­niej. Na „Ran­dom So­und­track” two­rzy puz­zle z ge­ne­ro­wa­ny­ch przez sie­bie dźwię­ków oraz gło­sów…

Fertile Hump - Dead Heart

Praw­dzi­wy rock and roll - blu­eso­wy, ko­rzen­ny, śpie­wa­ny po ame­ry­kań­sku przez Mag­dę Kra­mer i po­zo­sta­ją­ce­go w cie­niu Tom­ka Szkie­lę z The Stubs. Kła­nia się na­tu­ral­ny opo­wia­da­cz Jack Whi­te, a z…

The Bartenders - Poles Are Movin’

Dru­gi al­bum The Bar­ten­ders sy­gna­li­zu­je, że war­szaw­ski ze­spół osią­gnął po­ziom świa­to­wy. Wy­bit­ni in­stru­men­ta­li­ści gra­ją czuj­nie, z bi­glem, w do­dat­ku do­cze­ka­li się uta­len­to­wa­ne­go wo­ka­li­sty pi­szą­ce­go do­bre tek­sty.

Łąki Łan - Syntonia

W kar­na­wa­ło­wy, im­pre­zo­wy czas ta­ka pły­ta jak „Syn­to­nia” Łą­ki Łan je­st nie­odzow­na. Moż­na przy niej sza­leć, tań­czyć, do­ka­zy­wać, a je­śli tak jak mu­zy­cy wsko­czy­my w ko­stium owa­da – po­zo­stać przy…

Vespa - Diamenty i jedwabie

Na no­wym al­bu­mie Ve­spy wię­cej niż kla­sycz­ne­go ska je­st swin­gu­ją­cej mu­zy­ki re­tro. Nie­ste­ty, mu­zy­kom nie za­wsze wy­star­cza ener­gii i do­bry­ch tek­stów.

Innercity Ensemble - III

Trze­cia pły­ta za­ło­żo­nej w Byd­gosz­czy im­pro­wi­zu­ją­cej mu­zycz­nej mię­dzy­mia­stów­ki. Nie tyl­ko kra­jo­wi dzien­ni­ka­rze wi­dzą w In­ner­ci­ty En­sem­ble zja­wi­sko istot­ne na świa­to­wej sce­nie. Nie­daw­no „III” za­ję­ło 3. miej­sce na li­ście płyt mi­ja­ją­ce­go ro­ku we­dług por­ta­lu…

Bobby The Unicorn - Syreni śpiew

„Sy­re­ni śpiew” to dru­ga pły­ta nie­śmia­łe­go kom­po­zy­to­ra i śpie­wa­ka z War­sza­wy. Ar­ty­sta z brzmień gi­ta­ro­wy­ch ro­dem z lat 60. ka­ta­pul­to­wał się w elek­tro­nicz­ne la­ta 80. A przy oka­zji doj­rzał ja­ko…

Niebiescy i Kutman - Skrzydło motyle

Dwaj współ­za­ło­ży­cie­le ze­spo­łu 19 Wio­sen – Fran­ci­szek Wi­cz i Mar­cin Pryt – znów dzia­ła­ją ra­zem. Ja­ko Nie­bie­scy i Kut­man od­cię­li się jed­nak od pun­ko­wy­ch ko­rze­ni. Ich na­gra­na w du­ecie pły­ta…