Queer Resource Center - Meeting New People

Ener­ge­tycz­ny rock and roll z mię­dzy­na­ro­do­wej War­sza­wy. Po przyj­ściu Hu­ber­ta Woź­nia­kow­skie­go w skła­dzie zna­la­zło się dwie trze­cie ze­spo­łu Eric Sho­ves Them In His Po­ckets (tak­że Chri­stoph Thun, mu­zyk gru­py Pau­la…

Paula i Karol - Whole Again

Strasz­ny te­le­dysk do „Who­le Aga­in” tyl­ko prze­szka­dza. Ma być tak: na­pi­sy, w ro­lach głów­nych, te spra­wy. Szyb­ki mon­taż. De­tal: cym­bał­ki, od­da­le­nie, unie­sio­na rę­ka dzier­żą­ca pa­łecz­kę. Dzyń, star­tu­je mu­zy­ka. Cię­cie. Miej­ska…

Paula i Karol - Heartwash

Trze­cie wy­daw­nic­two obec­nie sze­ścio­oso­bo­wej gru­py za­wie­ra naj­lep­sze pio­sen­ki w ich ka­rie­rze, w któ­rych wy­ko­na­niach moż­na do­strzec po­waż­ny zwrot sty­li­stycz­ny. Ja­sne, że nie zgu­bił się sen­ty­men­tal­ny ton utwo­rów Pau­li Bial­ski i Ka­ro­la…

Sto lad! Moje 10 płyt na 10-lecie Lado ABC

Gdy­bym chciał tym tek­stem na­śla­do­wać wy­daw­nic­twa pły­to­we La­do ABC, to mu­siał­by on być spóź­nio­ny, za­baw­ny, świet­ny i po­wi­nien też być no­wą for­mą. Przy­się­gam, że jed­ną z wy­mie­nio­nych ja­ko­ści ten tekst…

Lilly Hates Roses - Something To Happen

Dwo­je mło­dych lu­dzi gra aku­stycz­ne pio­sen­ki. Jak to się sta­ło, że de­biu­tu­ją w bar­wach wiel­kie­go kon­cer­nu? Ka­sia Go­lom­ska (l. 18, z To­ru­nia) i Ka­mil Dur­ski (l. 23, z Po­zna­nia) wy­gra­li…

Off Festival nr 7, Katowice, 3-5 sierpnia 2012

Pierw­szy raz by­łem na Of­fie ja­ko dzien­ni­karz. To się wy­kla­ro­wa­ło tuż przed, gdy by­łem już na­sta­wio­ny na wa­ka­cje. I po­je­cha­łem na wa­ka­cje, ja­ko widz, przy­pad­ko­wy świa­dek. Że­by zo­ba­czyć Bra­dleya i…

Karol Strzemieczny [Paula i Karol] - wywiad dla „Lampy”

Nie po­tra­fię żyć bez mu­zy­ki, mu­szę so­bie co­dzien­nie pu­ścić „De­si­re” Dy­la­na, że­by funk­cjo­no­wać, więc chy­ba mu­zy­ka jest za­je­bi­ście waż­na. Jed­nak o wie­le więk­szy sens ma zbu­do­wa­nie do­mu al­bo dro­gi niż…