Tag: Paula i Karol

Queer Resource Center - Meeting New People

Ener­ge­tycz­ny rock and roll z mię­dzy­na­ro­do­wej War­sza­wy. Po przyj­ściu Hu­ber­ta Woź­nia­kow­skie­go w skła­dzie zna­la­zło się dwie trze­cie ze­spo­łu Eric Sho­ves Them In His Po­ckets (tak­że Chri­sto­ph Thun, mu­zyk gru­py Pau­la i Ka­rol), ale Qu­eer Re­so­ur­ce Cen­ter gra szyb­ciej i ostrzej, mniej me­lan­cho­lij­nie niż ten ze­spół. Czy­taj da­lej...

Paula i Karol - Whole Again

Strasz­ny te­le­dy­sk do „Who­le Aga­in” tyl­ko prze­szka­dza. Ma być tak: na­pi­sy, w ro­la­ch głów­ny­ch, te spra­wy. Szyb­ki mon­taż. De­tal: cym­bał­ki, od­da­le­nie, unie­sio­na rę­ka dzier­żą­ca pa­łecz­kę. Dzyń, star­tu­je mu­zy­ka. Cię­cie. Miej­ska noc i sto­py na chod­ni­ku - ta­niec, pod­sko­ki. Cię­cie. Czy­taj da­lej...

Paula i Karol - Heartwash

Trze­cie wy­daw­nic­two obec­nie sze­ścio­oso­bo­wej gru­py za­wie­ra naj­lep­sze pio­sen­ki w ich ka­rie­rze, w któ­ry­ch wy­ko­na­nia­ch moż­na do­strzec po­waż­ny zwrot sty­li­stycz­ny. Ja­sne, że nie zgu­bił się sen­ty­men­tal­ny ton utwo­rów Pau­li Bial­ski i Ka­ro­la Strze­miecz­ne­go. Wciąż ma­ją upodo­ba­nie do wspól­ne­go śpie­wa­nia, na­dal za­chwy­ca har­mo­nia dwó­ch gło­sów, któ­re przez kil­ka lat wy­jąt­ko­wo in­ten­syw­nej ka­rie­ry uję­ły fa­nów nie tyl­ko w Pol­sce. Czy­taj da­lej...

Lilly Hates Roses - Something To Happen

Dwo­je mło­dy­ch lu­dzi gra aku­stycz­ne pio­sen­ki. Jak to się sta­ło, że de­biu­tu­ją w bar­wa­ch wiel­kie­go kon­cer­nu? Ka­sia Go­lom­ska (l. 18, z To­ru­nia) i Ka­mil Dur­ski (l. 23, z Po­zna­nia) wy­gra­li kon­kurs ta­len­tów, ze­bra­li po­chwa­ły od Ma­rii Pe­szek, Pio­tra Ro­guc­kie­go z Co­my i dzien­ni­ka­rzy - i w na­gro­dę do­sta­li moż­li­wo­ść wy­da­nia pły­ty. Czy­taj da­lej...

Off Festival nr 7, Katowice, 3-5 sierpnia 2012

Pierw­szy raz by­łem na Of­fie ja­ko dzien­ni­ka­rz. To się wy­kla­ro­wa­ło tuż przed, gdy by­łem już na­sta­wio­ny na wa­ka­cje. I po­je­cha­łem na wa­ka­cje, ja­ko wi­dz, przy­pad­ko­wy świa­dek. Że­by zo­ba­czyć Bra­dleya i Ata­ri Te­ena­ge Riot, Re­tro Ste­fson i Thur­sto­na, Malk­mu­sa i Swans. Zo­ba­czy­łem zu­peł­nie co in­ne­go, ale spo­dzie­wa­łem się. Czy­taj da­lej...

Karol Strzemieczny [Paula i Karol] - wywiad dla „Lampy”

Nie po­tra­fię żyć bez mu­zy­ki, mu­szę so­bie co­dzien­nie pu­ścić „De­si­re” Dy­la­na, że­by funk­cjo­no­wać, więc chy­ba mu­zy­ka je­st za­je­bi­ście waż­na. Jed­nak o wie­le więk­szy sens ma zbu­do­wa­nie do­mu al­bo dro­gi niż na­pi­sa­nie pio­sen­ki - mó­wi Ka­rol. Ga­da­li­śmy na oko­licz­no­ść war­szaw­skie­go nu­me­ru „Lam­py”, o pi­sa­niu o War­sza­wie po an­giel­sku i ma­sie in­ny­ch atrak­cji. Czy­taj da­lej...