Paula i Karol - Heartwash

Trzecie wydaw­nic­two obec­nie sze­ścio­oso­bo­wej gru­py zawie­ra naj­lep­sze pio­sen­ki w ich karie­rze, w któ­rych wyko­na­niach moż­na dostrzec poważ­ny zwrot sty­li­stycz­ny. Jasne, że nie zgu­bił się sen­ty­men­tal­ny ton utwo­rów Pauli Bialski i Karola…