Queer Resource Center - Meeting New People

Energetyczny rock and roll z mię­dzy­na­ro­do­wej Warszawy. Po przyj­ściu Huberta Woźniakowskiego w skła­dzie zna­la­zło się dwie trze­cie zespo­łu Eric Shoves Them In His Pockets (tak­że Christoph Thun, muzyk gru­py Paula… 

Paula i Karol - Whole Again

Straszny tele­dysk do „Whole Again” tyl­ko prze­szka­dza. Ma być tak: napi­sy, w rolach głów­nych, te spra­wy. Szybki mon­taż. Detal: cym­bał­ki, odda­le­nie, unie­sio­na ręka dzier­żą­ca pałecz­kę. Dzyń, star­tu­je muzy­ka. Cięcie. Miejska… 

Paula i Karol - Heartwash

Trzecie wydaw­nic­two obec­nie sze­ścio­oso­bo­wej gru­py zawie­ra naj­lep­sze pio­sen­ki w ich karie­rze, w któ­rych wyko­na­niach moż­na dostrzec poważ­ny zwrot sty­li­stycz­ny. Jasne, że nie zgu­bił się sen­ty­men­tal­ny ton utwo­rów Pauli Bialski i Karola… 

Sto lad! Moje 10 płyt na 10-lecie Lado ABC

Gdybym chciał tym tek­stem naśla­do­wać wydaw­nic­twa pły­to­we Lado ABC, to musiał­by on być spóź­nio­ny, zabaw­ny, świet­ny i powi­nien też być nową for­mą. Przysięgam, że jed­ną z wymie­nio­nych jako­ści ten tekst… 

Lilly Hates Roses - Something To Happen

Dwoje mło­dych ludzi gra aku­stycz­ne pio­sen­ki. Jak to się sta­ło, że debiu­tu­ją w bar­wach wiel­kie­go kon­cer­nu? Kasia Golomska (l. 18, z Torunia) i Kamil Durski (l. 23, z Poznania) wygra­li…

Off Festival nr 7, Katowice, 3-5 sierpnia 2012

Pierwszy raz byłem na Offie jako dzien­ni­karz. To się wykla­ro­wa­ło tuż przed, gdy byłem już nasta­wio­ny na waka­cje. I poje­cha­łem na waka­cje, jako widz, przy­pad­ko­wy świa­dek. Żeby zoba­czyć Bradleya i… 

Karol Strzemieczny [Paula i Karol] - wywiad dla „Lampy”

Nie potra­fię żyć bez muzy­ki, muszę sobie codzien­nie puścić „Desire” Dylana, żeby funk­cjo­no­wać, więc chy­ba muzy­ka jest zaje­bi­ście waż­na. Jednak o wie­le więk­szy sens ma zbu­do­wa­nie domu albo dro­gi niż…