Moderat – III

Moderat skła­da się z duetu Modeselektor (Gernot Bronsert i Sebastian Szary) oraz Apparata (Sascha Ring) śpie­wa­ją­ce­go w więk­szo­ści utwo­rów. Razem są już kil­ka­na­ście lat, choć nie zawsze Moderat był dla…

Zeitkratzer – Saturation

25 mie­się­cy temu zmarł kom­po­zy­tor Zbigniew Karkowski, jed­na z naj­bar­dziej wpły­wo­wych posta­ci muzy­ki eks­pe­ry­men­tal­nej. Jego meto­dą wyzwo­le­nia muzy­ki kla­sycz­nej z XIX-wie­cz­nych oko­wów aka­de­mi­zmu, hie­rar­chii i dys­cy­pli­ny był szok, narzę­dziem –…

Nneka – My Fairy Tales

Nigeryjsko-nie­­mie­c­ka artyst­ka Nneka nagra­ła „kon­cept album opi­su­ją­cy afry­kań­skie naro­dy żyją­ce w roz­pro­sze­niu i trud­no­ści, któ­re napo­ty­ka­ją. Znajdziemy tu histo­rie o zako­cha­niu i odpo­wie­dzial­no­ści za potom­stwo, ale tak­że zna­cze­niu kul­tu­ry, edu­ka­cji…