Asia i Koty - Sing

Pięk­no i smu­tek – dwa sło­wa, któ­re naj­le­piej opi­sy­wa­ły pierw­szy al­bum Asi i Ko­tów sprzed po­nad trzech lat, na­dal pa­su­ją do jej mu­zy­ki.

Spacefest 2015, skromna relacja

Ko­lej­na edy­cja fe­sti­wa­lu Spa­ce­Fest za tzw. na­mi. Dzię­ku­ję Ani, Ka­ro­lo­wi i Rad­ko­wi oraz ca­łej ich eki­pie za or­ga­ni­za­cję fe­sti­wa­lu. Wszy­scy by­li mi­li: wo­lon­ta­riu­sze, nie­licz­na, ale dziel­na ob­słu­ga ba­ru, tłum­nie przy­by­li…

Pure Phase Ensemble 4 - Live at SpaceFest

Czwar­ta pły­ta ze­spo­łu o co ro­ku od­mie­nia­ją­cym się skła­dzie. Tym ra­zem warsz­ta­ty dla mu­zy­ków za­koń­czo­ne kon­cer­tem na fe­sti­wa­lu Spa­ce­Fest po­pro­wa­dził Mark Gar­de­ner, li­der nie­daw­no od­wie­szo­ne­go bry­tyj­skie­go ze­spo­łu Ri­de.

Popsysze - Popsute

Od bły­sko­tli­we­go „Po­psto­ry”, de­biu­tu ter­ce­tu z Gdań­ska, mi­ja­ją trzy la­ta. Z nie­okrze­sa­nej wte­dy na­dziei Po­mo­rza wy­ło­nił się ze­spół nie­zły mu­zycz­nie i wciąż pe­łen mło­dzień­cze­go en­tu­zja­zmu. Oso­by dra­ma­tu to wo­ka­li­sta i…

Pure Phase Ensemble - Live at SpaceFest!

Re­je­stra­cja wy­stę­pu z fe­sti­wa­lu shoegaze’owego Spa­ce­Fest!, któ­ry od­był się w Gdań­sku w grud­niu 2011 r. Oprócz se­rii kon­cer­tów pol­skich i za­gra­nicz­nych by­ły tam warsz­ta­ty mu­zycz­ne pod kie­run­kiem sak­so­fo­ni­sty Raya Dickaty’ego…

różni wykonawcy - Nasiono Swap Singers

Sy­tu­acja wyj­ścio­wa przy­po­mi­na zmu­to­wa­ną kor­po­ra­cyj­ną Gwiazd­kę. Kor­po­ra­cją jest nad­mor­ska wy­twór­nia Na­sio­no, a uczest­ni­ka­mi ze­spo­ły w niej i obok niej dzia­ła­ją­ce. Każ­dy wy­bie­ra, od ko­go chce pre­zent (pio­sen­kę), a na­stęp­nie prze­ra­bia…

Kiev Office - Statek matka

Jak na ze­spół ma­ją­cy w do­rob­ku już czte­ry pły­ty stu­dyj­ne, Kiev Of­fi­ce idzie do przo­du nie­spiesz­nie, sta­le roz­glą­da­jąc się na bo­ki. Ich ha­ła­śli­we i me­lo­dyj­ne pio­sen­ki ocie­ra­ją się już o…

Pure Phase Ensemble 3 - Live At SpaceFest!

To już trze­cia pły­ta wciąż zmie­nia­ją­ce­go się Pu­re Pha­se En­sem­ble - co ro­ku in­na gru­pa mło­dych po­mor­skich mu­zy­ków spo­ty­ka się z do­świad­czo­nym „tu­to­rem” z Za­cho­du. Przez kil­ka dni uczest­ni­czą w…

Mordy - Nobody

Mu­zy­cy z Wy­brze­ża ma­ją ła­twiej. Gdy ma się Bał­tyk w za­się­gu ro­we­ru, nie my­śli się o tym, czym róż­ni się szum mo­rza od bi­cia fal o brzeg. Tam ina­czej się…