Tag: Nasiono

Spacefest 2015, skromna relacja

Ko­lej­na edy­cja fe­sti­wa­lu Spa­ce­Fe­st za tzw. na­mi. Dzię­ku­ję Ani, Ka­ro­lo­wi i Rad­ko­wi oraz ca­łej ich eki­pie za or­ga­ni­za­cję fe­sti­wa­lu. Wszy­scy by­li mi­li: wo­lon­ta­riu­sze, nie­licz­na, ale dziel­na ob­słu­ga ba­ru, tłum­nie przy­by­li wi­dzo­wie, no i wy­jąt­ko­wo skrom­ni ar­ty­ści. Kto co grał i jak? Czy­taj da­lej...

Popsysze - Popsute

Od bły­sko­tli­we­go „Po­psto­ry”, de­biu­tu ter­ce­tu z Gdań­ska, mi­ja­ją trzy la­ta. Z nie­okrze­sa­nej wte­dy na­dziei Po­mo­rza wy­ło­nił się ze­spół nie­zły mu­zycz­nie i wciąż pe­łen mło­dzień­cze­go en­tu­zja­zmu. Oso­by dra­ma­tu to wo­ka­li­sta i gi­ta­rzy­sta Ja­rek Mar­ci­szew­ski oraz sek­cja ryt­micz­na Ku­ba Świą­tek (per­ku­sja) i Sła­wek Dra­czyń­ski (bas). Czy­taj da­lej...

Pure Phase Ensemble - Live at SpaceFest!

Re­je­stra­cja wy­stę­pu z fe­sti­wa­lu shoegaze’owego Spa­ce­Fe­st!, któ­ry od­był się w Gdań­sku w grud­niu 2011 r. Opró­cz se­rii kon­cer­tów pol­ski­ch i za­gra­nicz­ny­ch by­ły tam warsz­ta­ty mu­zycz­ne pod kie­run­kiem sak­so­fo­ni­sty Raya Dickaty’ego (dziś Mo­on­sha­ke, daw­niej Spi­ri­tu­ali­zed), a na fi­nał za­gra­ła 13-oso­bo­wa or­kie­stra po­wsta­ła na ty­ch warsz­ta­ta­ch. Czy­taj da­lej...

różni wykonawcy - Nasiono Swap Singers

Sy­tu­acja wyj­ścio­wa przy­po­mi­na zmu­to­wa­ną kor­po­ra­cyj­ną Gwiazd­kę. Kor­po­ra­cją je­st nad­mor­ska wy­twór­nia Na­sio­no, a uczest­ni­ka­mi ze­spo­ły w niej i obok niej dzia­ła­ją­ce. Każ­dy wy­bie­ra, od ko­go chce pre­zent (pio­sen­kę), a na­stęp­nie prze­ra­bia go na swo­ją mo­dłę, pod­mie­nia­jąc wo­ka­le, cza­sem ru­sza­jąc mu­zy­kę. Czy­taj da­lej...