Popsysze - Kopalino

Rock wyje­chał na waka­cje. Popsysze posze­rza­ją spek­trum i więk­szy nacisk kła­dą na frag­men­ty instru­men­tal­ne. „Kopalino” jest pró­bą uchwy­ce­nia ener­gii momen­tu wspól­ne­go gra­nia, two­rze­nia.

Asia i Koty - Sing

Piękno i smu­tek – dwa sło­wa, któ­re naj­le­piej opi­sy­wa­ły pierw­szy album Asi i Kotów sprzed ponad trzech lat, nadal pasu­ją do jej muzy­ki.

Spacefest 2015, skromna relacja

Kolejna edy­cja festi­wa­lu SpaceFest za tzw. nami. Dziękuję Ani, Karolowi i Radkowi oraz całej ich eki­pie za orga­ni­za­cję festi­wa­lu. Wszyscy byli mili: wolon­ta­riu­sze, nie­licz­na, ale dziel­na obsłu­ga baru, tłum­nie przy­by­li…

Pure Phase Ensemble 4 - Live at SpaceFest

Czwarta pły­ta zespo­łu o co roku odmie­nia­ją­cym się skła­dzie. Tym razem warsz­ta­ty dla muzy­ków zakoń­czo­ne kon­cer­tem na festi­wa­lu SpaceFest popro­wa­dził Mark Gardener, lider nie­daw­no odwie­szo­ne­go bry­tyj­skie­go zespo­łu Ride.

Popsysze - Popsute

Od bły­sko­tli­we­go „Popstory”, debiu­tu ter­ce­tu z Gdańska, mija­ją trzy lata. Z nie­okrze­sa­nej wte­dy nadziei Pomorza wyło­nił się zespół nie­zły muzycz­nie i wciąż pełen mło­dzień­cze­go entu­zja­zmu. Osoby dra­ma­tu to woka­li­sta i…

Pure Phase Ensemble - Live at SpaceFest!

Rejestracja wystę­pu z festi­wa­lu shoegaze’owego SpaceFest!, któ­ry odbył się w Gdańsku w grud­niu 2011 r. Oprócz serii kon­cer­tów pol­skich i zagra­nicz­nych były tam warsz­ta­ty muzycz­ne pod kie­run­kiem sak­so­fo­ni­sty Raya Dickaty’ego…

różni wykonawcy - Nasiono Swap Singers

Sytuacja wyj­ścio­wa przy­po­mi­na zmu­to­wa­ną kor­po­ra­cyj­ną Gwiazdkę. Korporacją jest nad­mor­ska wytwór­nia Nasiono, a uczest­ni­ka­mi zespo­ły w niej i obok niej dzia­ła­ją­ce. Każdy wybie­ra, od kogo chce pre­zent (pio­sen­kę), a następ­nie prze­ra­bia…

Kiev Office - Statek matka

Jak na zespół mają­cy w dorob­ku już czte­ry pły­ty stu­dyj­ne, Kiev Office idzie do przo­du nie­spiesz­nie, sta­le roz­glą­da­jąc się na boki. Ich hała­śli­we i melo­dyj­ne pio­sen­ki ocie­ra­ją się już o…

Pure Phase Ensemble 3 - Live At SpaceFest!

To już trze­cia pły­ta wciąż zmie­nia­ją­ce­go się Pure Phase Ensemble - co roku inna gru­pa mło­dych pomor­skich muzy­ków spo­ty­ka się z doświad­czo­nym „tuto­rem” z Zachodu. Przez kil­ka dni uczest­ni­czą w…