Tag: Mystic Production

Riverside - Eye Of The Soundscape

W lu­tym zmarł 40-let­ni gi­ta­rzy­sta Ri­ver­si­de Pio­tr Gru­dziń­ski. War­szaw­ski ze­spół od­wo­łał kon­cer­ty do koń­ca ro­ku, ale do­koń­czył pły­tę. Na dwu­pły­to­wej kom­pi­la­cji „Eye Of The So­und­sca­pe” zna­la­zło się tro­chę ma­te­ria­łu z wcze­śniej­szy­ch li­mi­to­wa­ny­ch wy­dań ze­spo­łu oraz pa­rę no­wo­ści. Czy­taj da­lej...

Jazzombie - Erotyki

Cza­sem po­trze­ba świe­że­go star­tu. Naj­le­piej wie o tym Spię­ty, li­der Lao Che, któ­ry ma na kon­cie świet­ny so­lo­wy al­bum „An­ty­szan­ty”. Je­go no­wy ar­ty­stycz­ny po­jazd to nie bo­lid, le­cz au­to­bus - wsie­dli do nie­go wszy­scy mu­zy­cy ze­spo­łów Lao Che i Pink Freud. Czy­taj da­lej...

Mona Mur - Warsaw

Cie­ka­wost­ka dla wiel­bi­cie­li Grze­go­rza Cie­chow­skie­go. W koń­cu 1989 r. do War­sza­wy przy­jeż­dża Niem­ka Mo­na Mur, cór­ka emi­gran­tów z Pol­ski, w la­ta­ch 80. współ­pra­cu­ją­ca m.in. z mu­zy­ka­mi Ein­stürzen­de Neu­bau­ten i Die­te­rem Me­ie­rem z Yel­lo. Przez Mał­go­rza­tę Po­toc­ką tra­fi­ła na Cie­chow­skie­go, któ­ry pro­du­ku­je jej pły­tę. Czy­taj da­lej...

Julia Marcell - Sentiments

Na po­przed­nim al­bu­mie Ju­lia Mar­cell z dziew­czy­ny za for­te­pia­nem, ja­ki­ch wie­le, prze­mie­ni­ła się w oso­bi­sto­ść eks­pre­syj­ną i śmia­ło eks­pe­ry­men­tu­ją­cą. Te­raz spo­dzie­wa­łem się więc no­we­go kro­ku w stro­nę awan­gar­dy, ale olsz­tyń­sko-ber­liń­ska ar­tyst­ka mia­ła w gło­wie in­ny plan. „Sen­ti­ments” brzmi bar­dziej roc­ko­wo i pio­sen­ko­wo niż dwie jej pierw­sze pły­ty. Mo­że ze wzglę­du na spo­sób re­je­stra­cji „na ży­wo”? Czy­taj da­lej...