Happysad - Ciało obce

Od Hap­py­sad po­win­na się wresz­cie od­kle­ić ety­kiet­ka roc­ko­wych har­ce­rzy, tych od ha­seł­ka „mi­łość to nie plu­szo­wy miś” z ich daw­ne­go prze­bo­ju. Gru­pa doj­rza­ła mu­zycz­nie, a Ku­ba Ka­wa­lec od­waż­nie wcho­dzi w…

Riverside - Eye Of The Soundscape

W lu­tym zmarł 40-let­ni gi­ta­rzy­sta Ri­ver­si­de Piotr Gru­dziń­ski. War­szaw­ski ze­spół od­wo­łał kon­cer­ty do koń­ca ro­ku, ale do­koń­czył pły­tę. Na dwu­pły­to­wej kom­pi­la­cji „Eye Of The So­und­sca­pe” zna­la­zło się tro­chę ma­te­ria­łu z…

Gaba Kulka - Kruche

Ma­ło kto po­pie­ra ta­lent ta­ką pra­cą jak ona. 36-let­nia Kul­ka wszyst­ko do­pi­na na ostat­ni gu­zik: od kom­po­zy­cji po pro­duk­cję. Dla­te­go po ci­chu li­czy­łem na to, że się­gnie po coś z…

Jazzombie - Erotyki

Cza­sem po­trze­ba świe­że­go star­tu. Naj­le­piej wie o tym Spię­ty, li­der Lao Che, któ­ry ma na kon­cie świet­ny so­lo­wy al­bum „An­ty­szan­ty”. Je­go no­wy ar­ty­stycz­ny po­jazd to nie bo­lid, lecz au­to­bus -…

Pink Freud - Plays Autechre

Czar kwar­te­tu Pink Freud po­le­ga na ta­jem­ni­czej kom­bi­na­cji nie­okieł­zna­nej si­ły z li­rycz­no­ścią. Świet­ni tech­nicz­nie mu­zy­ce po­tra­fią za­rów­no dać na od­lew, jak i za­grać po­etyc­ko, de­li­kat­nie. Bro­niew­ski i Iwasz­kie­wicz.

Mona Mur - Warsaw

Cie­ka­wost­ka dla wiel­bi­cie­li Grze­go­rza Cie­chow­skie­go. W koń­cu 1989 r. do War­sza­wy przy­jeż­dża Niem­ka Mo­na Mur, cór­ka emi­gran­tów z Pol­ski, w la­tach 80. współ­pra­cu­ją­ca m.in. z mu­zy­ka­mi Ein­stürzen­de Neu­bau­ten i Die­te­rem…

Emma Dax - Emma Dax

Ge­ne­tix czy Ar­cheo? Em­ma Dax mó­wi: Tak. Nie. Nie wiem. Pa­sjo­nu­je się za­rów­no pol­ski­mi prze­bo­ja­mi sprzed ćwierć wie­ku, jak i la­ta­mi 80. w wer­sji dzi­siej­szych bo­gów za­chod­nie­go un­der­gro­un­du.

Akurat - Akurat gra Kleyffa i jedną Kelusa

Szcze­ry ze­spół gra­ją­cy pro­sto i do przo­du nie mu­si mieć świet­nych tek­stów. Wy­star­czy do­bra rę­ka do wy­bo­ru li­rycz­ne­go pa­tro­na pły­ty. Ja­cek Kleyff, wraż­li­wy po­eta ob­da­rzo­ny ła­ską po­czu­cia hu­mo­ru, za­in­spi­ro­wał Aku­rat,…

Julia Marcell - Sentiments

Na po­przed­nim al­bu­mie Ju­lia Mar­cell z dziew­czy­ny za for­te­pia­nem, ja­kich wie­le, prze­mie­ni­ła się w oso­bi­stość eks­pre­syj­ną i śmia­ło eks­pe­ry­men­tu­ją­cą. Te­raz spo­dzie­wa­łem się więc no­we­go kro­ku w stro­nę awan­gar­dy, ale olsz­tyń­sko-ber­liń­ska…

Gaba Kulka - The Escapist

Fi­na­list­ka Na­gro­dy Ni­ke Pa­try­cja Pust­ko­wiak uwa­ża, że ksią­żek nie po­win­ni pi­sać lu­dzie przed trzy­dziest­ką. Coś po­dob­ne­go od­czu­wam czę­sto w sto­sun­ku do mu­zy­ki. Po ze­szło­rocz­nym al­bu­mie z prze­rób­ka­mi cu­dzych pio­se­nek Ga­ba…