Happysad - Ciało obce

Od Happysad powin­na się wresz­cie odkle­ić ety­kiet­ka roc­ko­wych har­ce­rzy, tych od haseł­ka „miłość to nie plu­szo­wy miś” z ich daw­ne­go prze­bo­ju. Grupa doj­rza­ła muzycz­nie, a Kuba Kawalec odważ­nie wcho­dzi w…

Riverside - Eye Of The Soundscape

W lutym zmarł 40-let­ni gita­rzy­sta Riverside Piotr Grudziński. Warszawski zespół odwo­łał kon­cer­ty do koń­ca roku, ale dokoń­czył pły­tę. Na dwu­pły­to­wej kom­pi­la­cji „Eye Of The Soundscape” zna­la­zło się tro­chę mate­ria­łu z…

Gaba Kulka - Kruche

Mało kto popie­ra talent taką pra­cą jak ona. 36-let­nia Kulka wszyst­ko dopi­na na ostat­ni guzik: od kom­po­zy­cji po pro­duk­cję. Dlatego po cichu liczy­łem na to, że się­gnie po coś z…

Jazzombie - Erotyki

Czasem potrze­ba świe­że­go star­tu. Najlepiej wie o tym Spięty, lider Lao Che, któ­ry ma na kon­cie świet­ny solo­wy album „Antyszanty”. Jego nowy arty­stycz­ny pojazd to nie bolid, lecz auto­bus -…

Pink Freud - Plays Autechre

Czar kwar­te­tu Pink Freud pole­ga na tajem­ni­czej kom­bi­na­cji nie­okieł­zna­nej siły z lirycz­no­ścią. Świetni tech­nicz­nie muzy­ce potra­fią zarów­no dać na odlew, jak i zagrać poetyc­ko, deli­kat­nie. Broniewski i Iwaszkiewicz.

Mona Mur - Warsaw

Ciekawostka dla wiel­bi­cie­li Grzegorza Ciechowskiego. W koń­cu 1989 r. do Warszawy przy­jeż­dża Niemka Mona Mur, cór­ka emi­gran­tów z Polski, w latach 80. współ­pra­cu­ją­ca m.in. z muzy­ka­mi Einstürzende Neubauten i Dieterem…

Emma Dax - Emma Dax

Genetix czy Archeo? Emma Dax mówi: Tak. Nie. Nie wiem. Pasjonuje się zarów­no pol­ski­mi prze­bo­ja­mi sprzed ćwierć wie­ku, jak i lata­mi 80. w wer­sji dzi­siej­szych bogów zachod­nie­go under­gro­un­du.

Akurat - Akurat gra Kleyffa i jedną Kelusa

Szczery zespół gra­ją­cy pro­sto i do przo­du nie musi mieć świet­nych tek­stów. Wystarczy dobra ręka do wybo­ru lirycz­ne­go patro­na pły­ty. Jacek Kleyff, wraż­li­wy poeta obda­rzo­ny łaską poczu­cia humo­ru, zain­spi­ro­wał Akurat,…

Julia Marcell - Sentiments

Na poprzed­nim albu­mie Julia Marcell z dziew­czy­ny za for­te­pia­nem, jakich wie­le, prze­mie­ni­ła się w oso­bi­stość eks­pre­syj­ną i śmia­ło eks­pe­ry­men­tu­ją­cą. Teraz spo­dzie­wa­łem się więc nowe­go kro­ku w stro­nę awan­gar­dy, ale olsz­ty­ń­sko-ber­li­ń­ska…

Gaba Kulka - The Escapist

Finalistka Nagrody Nike Patrycja Pustkowiak uwa­ża, że ksią­żek nie powin­ni pisać ludzie przed trzy­dziest­ką. Coś podob­ne­go odczu­wam czę­sto w sto­sun­ku do muzy­ki. Po zeszło­rocz­nym albu­mie z prze­rób­ka­mi cudzych pio­se­nek Gaba…