Jesień – Jeleń

Jest w Toruniu zespół, któ­ry umie grać cięż­ko, pro­gre­syw­nie i pisze cudow­ne tek­sty. Zacytuję mate­ria­ły pro­mo­cyj­ne: „Dwanaście utwo­rów o miło­ści, śmier­ci, bogu, dia­ble, sta­wia­niu, prze­sta­wa­niu i spo­rcie”. 

Logophonic – Borderline

Za arty­sta­mi muszę zazna­czyć: „Wszystkie dźwię­ki nagra­ne na pły­cie pocho­dzą wyłącz­nie z gitar, któ­rych dźwięk został następ­nie odpo­wied­nio prze­two­rzo­ny tak, aby uzy­skać pożą­da­ne brzmie­nie (z wyjąt­kiem kla­ska­nia i tupa­nia)”. Grają…