Kristen - An Accident! EP

W syl­we­stra „Magazyn Świąteczny” wró­żył, kto porzą­dzi świa­tem w 2012 roku, ja mogę ujaw­nić, kto na pew­no nie będzie rzą­dził niczym. Michał Biela. On gra w Kristen, naj­lep­szym zespo­le w…

Kristen - The Secret Map

To mój ulu­bio­ny zespół w Polsce. Na każ­dej pły­cie (ta jest siód­ma) wymy­śla swój spo­sób na muzy­kę od nowa. Tak musi być, gdy trzech muzy­ków gra ze sobą bli­sko 20…

Michał Biela - Michał Biela

Okoliczności są wyło­żo­ne w pierw­szych sło­wach w spo­sób nastę­pu­ją­cy: „Take your car one sum­mer night/ take your friends and drive/ not a word - and dive into the night”.

LDZ Music Festival, Łódź, 8/6/2013

Byłem na festi­wa­lu LDZ w Łodzi. Udał się bar­dzo. Od kon­cer­tów, przez panel i spo­tka­nia bran­żo­we i towa­rzy­skie, po zaku­py pły­to­we i kase­to­we. Przyszłoroczna edy­cja, trze­cia, może potrze­bo­wać więk­sze­go loka­lu.

Kristen - demo 1998

Na pro­fi­lu Kristen ostat­nio wysko­czy­ła nowa rzecz - nagra­nie demo z 1998 roku, pięć zwię­złych nume­rów. Zupełnie tacy jak teraz, ale inni. Na tale­rzu, wprost, śmia­ło poka­zu­je się tu zespół,…

Michał Biela - wywiad o cudach

Kiedyś myśla­łem, że muzy­ka to jest po pro­stu takie „coś”, jak drze­wo czy słoń­ce - mówi Michał Biela. Rozmawiamy przez net z oka­zji wyda­nia przez Kristen nowej, bar­dzo dobrej pły­ty…

Kristen - Western Lands

Pięć lat po ostat­niej pły­cie „Night Store” Kristen poda­ro­wa­li słu­cha­czom 28 minut muzy­ki. Nie nama­wia­ją do zaku­pu cegły. Prawie dwa razy dłuż­szy war­szaw­ski kon­cert to potwier­dził. Precyzyjnie wie­dzą, co robią.