Kristen - An Accident! EP

W syl­we­stra „Ma­ga­zyn Świą­tecz­ny” wró­żył, kto po­rzą­dzi świa­tem w 2012 ro­ku, ja mo­gę ujaw­nić, kto na pew­no nie bę­dzie rzą­dził ni­czym. Mi­chał Bie­la. On gra w Kri­sten, naj­lep­szym ze­spo­le w…

Kristen - The Secret Map

To mój ulu­bio­ny ze­spół w Pol­sce. Na każ­dej pły­cie (ta jest siód­ma) wy­my­śla swój spo­sób na mu­zy­kę od no­wa. Tak mu­si być, gdy trzech mu­zy­ków gra ze so­bą bli­sko 20…

Michał Biela - Michał Biela

Oko­licz­no­ści są wy­ło­żo­ne w pierw­szych sło­wach w spo­sób na­stę­pu­ją­cy: „Ta­ke your car one sum­mer night/ ta­ke your friends and drive/ not a word - and di­ve in­to the ni­ght”.

LDZ Music Festival, Łódź, 8/6/2013

By­łem na fe­sti­wa­lu LDZ w Ło­dzi. Udał się bar­dzo. Od kon­cer­tów, przez pa­nel i spo­tka­nia bran­żo­we i to­wa­rzy­skie, po za­ku­py pły­to­we i ka­se­to­we. Przy­szło­rocz­na edy­cja, trze­cia, mo­że po­trze­bo­wać więk­sze­go lo­ka­lu.

Kristen - demo 1998

Na pro­fi­lu Kri­sten ostat­nio wy­sko­czy­ła no­wa rzecz - na­gra­nie de­mo z 1998 ro­ku, pięć zwię­złych nu­me­rów. Zu­peł­nie ta­cy jak te­raz, ale in­ni. Na ta­le­rzu, wprost, śmia­ło po­ka­zu­je się tu ze­spół,…

Michał Biela - wywiad o cudach

Kie­dyś my­śla­łem, że mu­zy­ka to jest po pro­stu ta­kie „coś”, jak drze­wo czy słoń­ce - mó­wi Mi­chał Bie­la. Roz­ma­wia­my przez net z oka­zji wy­da­nia przez Kri­sten no­wej, bar­dzo do­brej pły­ty…

Kristen - Western Lands

Pięć lat po ostat­niej pły­cie „Ni­ght Sto­re” Kri­sten po­da­ro­wa­li słu­cha­czom 28 mi­nut mu­zy­ki. Nie na­ma­wia­ją do za­ku­pu ce­gły. Pra­wie dwa ra­zy dłuż­szy war­szaw­ski kon­cert to po­twier­dził. Pre­cy­zyj­nie wie­dzą, co ro­bią.