Spoon - Hot Thoughts

Na nowej pły­cie Spoon kla­sycz­ny indie rock wygry­wa z eks­pe­ry­men­ta­mi. „Hot Thoughts” jest peł­ne chwy­tli­wych melo­dii i ład­nych pio­se­nek, ale to pły­ta umiar­ko­wa­nie potrzeb­na. Amerykanie dają sygna­ły, że mają już…

Haelos - Full Circle

To nagra­nie brzmi jak kom­bi­na­cja cze­goś daw­ne­go ze świe­żym, przy czym to daw­ne zaj­mu­je bar­dziej pocze­sne miej­sce. Londyńskie trio Haelos nawią­zu­je do muzy­ki prze­ło­mu lat 80. i 90., zwłasz­cza do…

Kurt Vile - B’lieve I’m Goin Down

35-let­nie­­mu Kurtowi Vile’owi pio­sen­ki same wycho­dzą spod pal­ców. W 2013 r. zdo­był mistrzo­stwo świa­ta albu­mem „Wakin On A Pretty Daze” w slac­ker­skim sty­lu nawią­zu­ją­cym do Toma Petty’ego, Bruce’a Springsteena i…

Yo La Tengo - Stuff Like That There

Cóż przy­jem­niej­sze­go niż uda­na pły­ta zespo­łu kie­ro­wa­ne­go przez byłe­go dzien­ni­ka­rza muzycz­ne­go. Nie mamy jed­nak do czy­nie­nia ze zwy­kłym albu­mem gra­ją­cych już 31 lat wete­ra­nów nie­za­lu z Hoboken w sta­nie New…

Yo La Tengo - Extra Painful!

Wydany 22 lata temu album „Painful” gru­py z pod­no­wo­jor­skie­go Hoboken był wstę­pem do ich wiel­kiej, choć alter­na­tyw­nej karie­ry. To indie­roc­ko­we trio - z gita­rzy­stą i woka­li­stą Irą Kaplanem, jego żoną,…

The New Pornographers - Brill Bruisers

The New Pornographers to spe­cy­ficz­ny zespół. Do kano­nu współ­cze­sne­go pop roc­ka weszły ich pierw­sze trzy albu­my z począt­ku XXI wie­ku - żywio­ło­we, sza­lo­ne i melo­dyj­ne. Później gru­pa dowo­dzo­na przez A.C.…

Stephen Malkmus and The Jicks - Mirror Traffic

Pieszczoch muzycz­nych kro­ni­ka­rzy wra­ca z moc­ną pły­tą. Zdobył świat w latach 90. jako lider Pavement, gita­ro­wej anty­gwiaz­dy, któ­ra po ponad 10 latach prze­rwy reak­ty­wo­wa­ła się w zeszłym roku i gra­ła…

Stephen Malkmus & The Jicks - Wig Out At Jagbags

Piąty album byłe­go lide­ra Pavement, jed­nej z naj­waż­niej­szych grup lat 90., syno­ni­mu indie roc­ka. Stephen Malkmus wystę­pu­je już z The Jicks dłu­żej niż z macie­rzy­stą gru­pą. „Wig Out At Jagbags”…

Kurt Vile - Wakin On A Pretty Daze

Piąty album w cią­gu sze­ściu lat. Kurt Vile, 33-let­ni kapłan indie roc­ka, tro­chę na wyrost porów­ny­wa­ny do Springsteena i Dylana, ma nie­wy­czer­pa­ny zapas bar­dzo dobrych melo­dii.

Yo La Tengo - Popular Songs

Niczego nie jest za dużo - a jak jest, to moż­na łatwo pomi­nąć, bo na koń­cu. Cała pły­ta brzmi jak audy­cja ame­ry­kań­skie­go radia z lat 70., na szczę­ście krą­ży nad…