Spoon - Hot Thoughts

Na no­wej pły­cie Spo­on kla­sycz­ny in­die rock wy­gry­wa z eks­pe­ry­men­ta­mi. „Hot Tho­ughts” jest peł­ne chwy­tli­wych me­lo­dii i ład­nych pio­se­nek, ale to pły­ta umiar­ko­wa­nie po­trzeb­na. Ame­ry­ka­nie da­ją sy­gna­ły, że ma­ją już…

Haelos - Full Circle

To na­gra­nie brzmi jak kom­bi­na­cja cze­goś daw­ne­go ze świe­żym, przy czym to daw­ne zaj­mu­je bar­dziej po­cze­sne miej­sce. Lon­dyń­skie trio Ha­elos na­wią­zu­je do mu­zy­ki prze­ło­mu lat 80. i 90., zwłasz­cza do…

Kurt Vile - B’lieve I’m Goin Down

35-let­nie­mu Kur­to­wi Vile’owi pio­sen­ki sa­me wy­cho­dzą spod pal­ców. W 2013 r. zdo­był mi­strzo­stwo świa­ta al­bu­mem „Wa­kin On A Pret­ty Da­ze” w slac­ker­skim sty­lu na­wią­zu­ją­cym do To­ma Petty’ego, Bruce’a Spring­ste­ena i…

Yo La Tengo - Stuff Like That There

Cóż przy­jem­niej­sze­go niż uda­na pły­ta ze­spo­łu kie­ro­wa­ne­go przez by­łe­go dzien­ni­ka­rza mu­zycz­ne­go. Nie ma­my jed­nak do czy­nie­nia ze zwy­kłym al­bu­mem gra­ją­cych już 31 lat we­te­ra­nów nie­za­lu z Ho­bo­ken w sta­nie New…

Yo La Tengo - Extra Painful!

Wy­da­ny 22 la­ta te­mu al­bum „Pa­in­ful” gru­py z pod­no­wo­jor­skie­go Ho­bo­ken był wstę­pem do ich wiel­kiej, choć al­ter­na­tyw­nej ka­rie­ry. To in­die­roc­ko­we trio - z gi­ta­rzy­stą i wo­ka­li­stą Irą Ka­pla­nem, je­go żo­ną,…

The New Pornographers - Brill Bruisers

The New Por­no­gra­phers to spe­cy­ficz­ny ze­spół. Do ka­no­nu współ­cze­sne­go pop roc­ka we­szły ich pierw­sze trzy al­bu­my z po­cząt­ku XXI wie­ku - ży­wio­ło­we, sza­lo­ne i me­lo­dyj­ne. Póź­niej gru­pa do­wo­dzo­na przez A.C.…

Stephen Malkmus and The Jicks - Mirror Traffic

Piesz­czoch mu­zycz­nych kro­ni­ka­rzy wra­ca z moc­ną pły­tą. Zdo­był świat w la­tach 90. ja­ko li­der Pa­ve­ment, gi­ta­ro­wej an­ty­gwiaz­dy, któ­ra po po­nad 10 la­tach prze­rwy re­ak­ty­wo­wa­ła się w ze­szłym ro­ku i gra­ła…

Stephen Malkmus & The Jicks - Wig Out At Jagbags

Pią­ty al­bum by­łe­go li­de­ra Pa­ve­ment, jed­nej z naj­waż­niej­szych grup lat 90., sy­no­ni­mu in­die roc­ka. Ste­phen Malk­mus wy­stę­pu­je już z The Jicks dłu­żej niż z ma­cie­rzy­stą gru­pą. „Wig Out At Jag­bags”…

Kurt Vile - Wakin On A Pretty Daze

Pią­ty al­bum w cią­gu sze­ściu lat. Kurt Vi­le, 33-let­ni ka­płan in­die roc­ka, tro­chę na wy­rost po­rów­ny­wa­ny do Spring­ste­ena i Dy­la­na, ma nie­wy­czer­pa­ny za­pas bar­dzo do­brych me­lo­dii.

Yo La Tengo - Popular Songs

Ni­cze­go nie jest za du­żo - a jak jest, to moż­na ła­two po­mi­nąć, bo na koń­cu. Ca­ła pły­ta brzmi jak au­dy­cja ame­ry­kań­skie­go ra­dia z lat 70., na szczę­ście krą­ży nad…