Bixiga 70 – Ocupai

Tę pły­tę pole­cam jako zbiór pie­śni żałob­nych po jed­nym z naj­więk­szych upo­ko­rzeń w histo­rii bra­zy­lij­skiej pił­ki. Grupa Bixiga 70 pocho­dzi z São Paulo. Nazwa jed­no­znacz­nie nawią­zu­je do zespo­łów, któ­re pro­wa­dził…