Lotto – Ask the Dust

Kolejna pły­ta zare­je­stro­wa­na przez jed­ne­go z naj­bar­dziej uta­len­to­wa­nych pro­du­cen­tów mło­de­go poko­le­nia – Michała Kupicza. Lotto to trio, w któ­re­go skła­dzie są impro­wi­za­to­rzy: kon­tra­ba­si­sta Mike Majkowski (Blip, Roil, Hailu Mergia Trio),…