Syny – Sen

Do pol­skie­go hip-hopu usta­wia­ją się bokiem, a nawet tyłem. Rapują o „estres­so na osie­dlu”, pisa­niu wier­szy i ser­cu, któ­re dud­ni. Na pły­cie „Sen” Syny są jak Bruce Lee w labi­ryn­cie…

Syny – Orient

Kontrowersja w prak­ty­ce – czy­li jed­ni mówią: kapi­tal­ne, inni twier­dzą: strasz­ne. Album synów „Orient” to jed­na z naj­cie­kaw­szych ostat­nio rze­czy w hip-hopie. Powrót do sta­rych, przy­bru­dzo­nych brzmień, do spon­ta­nicz­no­ści taki…

Dva – Nipomo

To par­tia Davida Byrne’a – eks­pe­ry­men­tal­na. Pozwala sobie na wszyst­ko, ale sta­ra się zamknąć to w for­mu­le śpie­wa­nej, melo­dyj­nej pio­sen­ki. Wszystkie środ­ki po temu są dozwo­lo­ne. Rządzi elek­tro­ni­ka i sam­ple,…