Tag: Lado ABC

LXMP - Żony w pracy

Ta pły­ta bez­sprzecz­nie je­st wiel­ka i świet­na. Oby nie po­zo­sta­ła rze­czą tyl­ko dla ko­ne­se­rów. Gdy­by na­wet wy­sy­pać na stół wór po­rów­nań, to i tak ni­ko­go nie zbli­ży to do sed­na brzmie­nia LXMP. „Żo­ny w pra­cy” to mu­zy­ka, ja­kiej nie by­wa. Czy­taj da­lej...

Slalom - Wunderkamera

De­biu­to­wa­li przed dwo­ma la­ty, a te­raz wy­da­li dru­gą, w teorii„trudną” dla każ­de­go ze­spo­łu pły­tę. Lep­szą niż pierw­sza. Ty­tuł „Wun­der­ka­me­ra” su­ge­ru­je ja­kieś dzi­wac­two, in­no­ść, ko­lek­cję ory­gi­na­łów z róż­ny­ch pa­ra­fii, ale pio­sen­ki z te­go al­bu­mu to do­brze po­my­śla­na i ele­ganc­ko wy­ko­na­na ca­ło­ść. Czy­taj da­lej...

Lomi Lomi - Heroizm woli

Pły­ta lek­ka i po­my­sło­wa. Lo­mi lo­mi to ha­waj­ski ma­saż re­lak­su­ją­cy, a tę na­zwę wy­brał so­bie war­szaw­ski ze­spół kie­ro­wa­ny przez Pio­tra Do­ma­gal­skie­go zna­ne­go m.in. z Le­vi­ty. Nie je­st to broń Bo­że jaz­zo­wy al­bum, nie gra w nim też żad­na ze sztan­da­ro­wy­ch po­sta­ci wy­twór­ni La­do ABC. Czy­taj da­lej...

Lotto - Ask the Dust

Ko­lej­na pły­ta za­re­je­stro­wa­na przez jed­ne­go z naj­bar­dziej uta­len­to­wa­ny­ch pro­du­cen­tów mło­de­go po­ko­le­nia - Mi­cha­ła Ku­pi­cza. Lot­to to trio, w któ­re­go skła­dzie są im­pro­wi­za­to­rzy: kon­tra­ba­si­sta Mi­ke Maj­kow­ski (Blip, Ro­il, Ha­ilu Mer­gia Trio), per­ku­si­sta Pa­weł Szpu­ra (Wo­vo­ka, Cu­kun­ft, He­ra) i gi­ta­rzy­sta Łu­ka­sz Ry­chlic­ki (m.in. Kri­sten). Czy­taj da­lej...

Wovoka - Sevastopolis

Dwa la­ta te­mu ten war­szaw­ski kwar­tet miał na­praw­dę kró­lew­skie wej­ście. Li­der ze­spo­łu, gi­ta­ro­wy po­szu­ki­wa­cz Ra­pha­el Ro­giń­ski się­gnął po spi­ri­tu­als, tra­dy­cyj­ne ame­ry­kań­skie pie­śni, z re­per­tu­aru Blind Wil­lie­go John­so­na, by tro­pić po­wią­za­nia mię­dzy pier­wot­nym śpie­wem, blu­esem a mu­zy­ką Pa­pu­asów. Czy­taj da­lej...