Lost Education - Book Of Dreams

Pa­weł Szam­bur­ski i Pa­tryk Za­kroc­ki to ze­staw nie do zdar­cia. Mu­zycz­ni eks­pe­ry­men­ta­to­rzy - klar­ne­ci­sta i al­to­wio­li­ni­sta - wy­stę­pu­ją wspól­nie pod szyl­dem Sza­Za. Tym ra­zem do współ­pra­cy za­pro­si­li wo­ka­list­kę Han­nę Pio­sik…

LXMP - Żony w pracy

Ta pły­ta bez­sprzecz­nie jest wiel­ka i świet­na. Oby nie po­zo­sta­ła rze­czą tyl­ko dla ko­ne­se­rów. Gdy­by na­wet wy­sy­pać na stół wór po­rów­nań, to i tak ni­ko­go nie zbli­ży to do sed­na…

Polpo Motel - Cadavre Exquis

Po­wrót z ni­co­ści du­etu, któ­ry był zbyt za­ję­ty i zbyt roz­la­zły, że­by po de­biu­cie (2008) po­cią­gnąć te­mat i ro­bić rze­czy, któ­re za­zwy­czaj ro­bią ze­spo­ły. Kon­cer­tów by­ło nie­wie­le, dru­gi al­bum uka­zu­je…

Slalom - Wunderkamera

De­biu­to­wa­li przed dwo­ma la­ty, a te­raz wy­da­li dru­gą, w teorii„trudną” dla każ­de­go ze­spo­łu pły­tę. Lep­szą niż pierw­sza. Ty­tuł „Wun­der­ka­me­ra” su­ge­ru­je ja­kieś dzi­wac­two, in­ność, ko­lek­cję ory­gi­na­łów z róż­nych pa­ra­fii, ale pio­sen­ki…

Lomi Lomi - Heroizm woli

Pły­ta lek­ka i po­my­sło­wa. Lo­mi lo­mi to ha­waj­ski ma­saż re­lak­su­ją­cy, a tę na­zwę wy­brał so­bie war­szaw­ski ze­spół kie­ro­wa­ny przez Pio­tra Do­ma­gal­skie­go zna­ne­go m.in. z Le­vi­ty. Nie jest to broń Bo­że…

Lotto - Ask the Dust

Ko­lej­na pły­ta za­re­je­stro­wa­na przez jed­ne­go z naj­bar­dziej uta­len­to­wa­nych pro­du­cen­tów mło­de­go po­ko­le­nia - Mi­cha­ła Ku­pi­cza. Lot­to to trio, w któ­re­go skła­dzie są im­pro­wi­za­to­rzy: kon­tra­ba­si­sta Mi­ke Maj­kow­ski (Blip, Ro­il, Ha­ilu Mer­gia Trio),…

Wovoka - Sevastopolis

Dwa la­ta te­mu ten war­szaw­ski kwar­tet miał na­praw­dę kró­lew­skie wej­ście. Li­der ze­spo­łu, gi­ta­ro­wy po­szu­ki­wacz Ra­pha­el Ro­giń­ski się­gnął po spi­ri­tu­als, tra­dy­cyj­ne ame­ry­kań­skie pie­śni, z re­per­tu­aru Blind Wil­lie­go John­so­na, by tro­pić po­wią­za­nia…

Pictorial Candi - Eat Your Coney Island

So­lo­wy de­biut wo­ka­list­ki Pa­ri­ste­tris, z któ­rym ma na kon­cie dwie do­sko­na­łe pły­ty. Wy­da­wa­ło się, że już w tam­tym ze­spo­le Can­de­la­ria Sa­enz Va­lien­te by­ła si­łą prze­wod­nią, du­chem naj­bar­dziej nie­spo­koj­nym (ma­jąc prze­cież…

Baaba - The Wrong Vampire

Au­tor­ska wer­sja mu­zy­ki Krzysz­to­fa Ko­me­dy do „Nie­ustra­szo­nych po­grom­ców wam­pi­rów”. We­ber, Du­da, Mo­ret­ti, Za­brodz­ki na­gra­li ją z udzia­łem kla­we­sy­nist­ki Mał­go­rza­ty Sar­bak i wo­ka­list­ki Na­ta­lii Przy­bysz.