Lost Education - Book Of Dreams

Paweł Szamburski i Patryk Zakrocki to zestaw nie do zdar­cia. Muzyczni eks­pe­ry­men­ta­to­rzy - klar­ne­ci­sta i alto­wio­li­ni­sta - wystę­pu­ją wspól­nie pod szyl­dem SzaZa. Tym razem do współ­pra­cy zapro­si­li woka­list­kę Hannę Piosik…

LXMP - Żony w pracy

Ta pły­ta bez­sprzecz­nie jest wiel­ka i świet­na. Oby nie pozo­sta­ła rze­czą tyl­ko dla kone­se­rów. Gdyby nawet wysy­pać na stół wór porów­nań, to i tak niko­go nie zbli­ży to do sed­na…

Polpo Motel - Cadavre Exquis

Powrót z nico­ści duetu, któ­ry był zbyt zaję­ty i zbyt roz­la­zły, żeby po debiu­cie (2008) pocią­gnąć temat i robić rze­czy, któ­re zazwy­czaj robią zespo­ły. Koncertów było nie­wie­le, dru­gi album uka­zu­je…

Slalom - Wunderkamera

Debiutowali przed dwo­ma laty, a teraz wyda­li dru­gą, w teorii„trudną” dla każ­de­go zespo­łu pły­tę. Lepszą niż pierw­sza. Tytuł „Wunderkamera” suge­ru­je jakieś dzi­wac­two, inność, kolek­cję ory­gi­na­łów z róż­nych para­fii, ale pio­sen­ki…

Lomi Lomi - Heroizm woli

Płyta lek­ka i pomy­sło­wa. Lomi lomi to hawaj­ski masaż relak­su­ją­cy, a tę nazwę wybrał sobie war­szaw­ski zespół kie­ro­wa­ny przez Piotra Domagalskiego zna­ne­go m.in. z Levity. Nie jest to broń Boże…

Lotto - Ask the Dust

Kolejna pły­ta zare­je­stro­wa­na przez jed­ne­go z naj­bar­dziej uta­len­to­wa­nych pro­du­cen­tów mło­de­go poko­le­nia - Michała Kupicza. Lotto to trio, w któ­re­go skła­dzie są impro­wi­za­to­rzy: kon­tra­ba­si­sta Mike Majkowski (Blip, Roil, Hailu Mergia Trio),…

Wovoka - Sevastopolis

Dwa lata temu ten war­szaw­ski kwar­tet miał napraw­dę kró­lew­skie wej­ście. Lider zespo­łu, gita­ro­wy poszu­ki­wacz Raphael Rogiński się­gnął po spi­ri­tu­als, tra­dy­cyj­ne ame­ry­kań­skie pie­śni, z reper­tu­aru Blind Williego Johnsona, by tro­pić powią­za­nia…

Pictorial Candi - Eat Your Coney Island

Solowy debiut woka­list­ki Paristetris, z któ­rym ma na kon­cie dwie dosko­na­łe pły­ty. Wydawało się, że już w tam­tym zespo­le Candelaria Saenz Valiente była siłą prze­wod­nią, duchem naj­bar­dziej nie­spo­koj­nym (mając prze­cież…

Baaba - The Wrong Vampire

Autorska wer­sja muzy­ki Krzysztofa Komedy do „Nieustraszonych pogrom­ców wam­pi­rów”. Weber, Duda, Moretti, Zabrodzki nagra­li ją z udzia­łem kla­we­sy­nist­ki Małgorzaty Sarbak i woka­list­ki Natalii Przybysz.