Innercity Ensemble - III

Trzecia pły­ta zało­żo­nej w Bydgoszczy impro­wi­zu­ją­cej muzycz­nej mię­dzy­mia­stów­ki. Nie tyl­ko kra­jo­wi dzien­ni­ka­rze widzą w Innercity Ensemble zja­wi­sko istot­ne na świa­to­wej sce­nie. Niedawno „III” zaję­ło 3. miej­sce na liście płyt mija­ją­ce­go roku według por­ta­lu…

Rara - Wiatr

Rafał Skonieczny, daw­niej lider roc­ko­we­go Hotelu Kosmos, dał sobie spo­kój z refre­na­mi, zwrot­ka­mi i śpie­wem, wkrę­cił się w gita­rę aku­stycz­ną. Jego utwo­ry są dziś bli­skie tego, co robi Kuba Ziołek…

Alameda 5 - Duch tornada

75 minut na dwóch pły­tach ser­wu­je zespół z Bydgoszczy (i nie tyl­ko) jako swój dru­gi album. Przy debiu­cie dwa lata temu zespół Kuby Ziołka był triem moc­no wkrę­co­nym w brzmie­nia…

Stara Rzeka - Stara Rzeka

Półtora roku temu debiu­tanc­ka pły­ta i kase­ta odbi­ła się sze­ro­kim echem w Polsce i na świe­cie. Teraz sto­ją­cy za tym pro­jek­tem Kuba Ziołek przy­go­to­wał dzie­się­cio­mi­nu­to­we­go sin­gla, któ­ry nie ustę­pu­je tam­te­mu…

Ed Wood - Post-Mortem Lovers

Na swo­je dzie­się­cio­le­cie znów roz­krę­ca się bez­cen­na war­szaw­ska fir­ma Lado ABC. Po cichu uka­za­ła się goto­wa od pół­to­ra roku dru­ga pły­ta Eda Wooda. Nazwisko reży­se­ra fil­mo­we­go nazy­wa­ne­go naj­gor­szym w histo­rii…

Hokei - Don’t Go

Chodzi o hokei bez „j” w kształ­cie kija - ozna­cza­ją­cy „japoń­ską sztu­kę wal­ki, szko­łę zapa­mię­ty­wa­nia i powta­rza­nia. Tego, co było - w to, co jest”. Tak opi­su­ją to sami muzy­cy.…

Stara Rzeka - Cień chmury nad ukrytym polem

Nowy pro­jekt Kuby Ziołka to naj­bar­dziej wyra­zi­sta rzecz w jego dorob­ku. Do tej pory myśla­łem o nim jako o nie­złym gita­rzy­ście i inte­re­su­ją­cym w naszych warun­kach woka­li­ście, dobrze radzą­cym sobie…