Tag: Kuba Ziołek

Innercity Ensemble - III

Trze­cia pły­ta za­ło­żo­nej w Byd­gosz­czy im­pro­wi­zu­ją­cej mu­zycz­nej mię­dzy­mia­stów­ki. Nie tyl­ko kra­jo­wi dzien­ni­ka­rze wi­dzą w In­ner­ci­ty En­sem­ble zja­wi­sko istot­ne na świa­to­wej sce­nie. Nie­daw­no „III” za­ję­ło 3. miej­sce na li­ście płyt mi­ja­ją­ce­go ro­ku we­dług por­ta­lu The Qu­ie­tus.

Czy­taj da­lej...

Rara - Wiatr

Ra­fał Sko­niecz­ny, daw­niej li­der roc­ko­we­go Ho­te­lu Ko­smos, dał so­bie spo­kój z re­fre­na­mi, zwrot­ka­mi i śpie­wem, wkrę­cił się w gi­ta­rę aku­stycz­ną. Je­go utwo­ry są dziś bli­skie te­go, co ro­bi Ku­ba Zio­łek w Sta­rej Rze­ce (ten zresz­tą śpie­wa na „Wie­trze”). Czy­taj da­lej...

Alameda 5 - Duch tornada

75 mi­nut na dwó­ch pły­ta­ch ser­wu­je ze­spół z Byd­gosz­czy (i nie tyl­ko) ja­ko swój dru­gi al­bum. Przy de­biu­cie dwa la­ta te­mu ze­spół Ku­by Zioł­ka był triem moc­no wkrę­co­nym w brzmie­nia gi­ta­ro­we. Ala­me­da 5 to od­no­ga tam­tej gru­py roz­sze­rzo­na o do­dat­ko­we­go bęb­nia­rza i kla­wi­szow­ca-syn­te­za­to­row­ca. Czy­taj da­lej...

Stara Rzeka - Stara Rzeka

Pół­to­ra ro­ku te­mu de­biu­tanc­ka pły­ta i ka­se­ta od­bi­ła się sze­ro­kim echem w Pol­sce i na świe­cie. Te­raz sto­ją­cy za tym pro­jek­tem Ku­ba Zio­łek przy­go­to­wał dzie­się­cio­mi­nu­to­we­go sin­gla, któ­ry nie ustę­pu­je tam­te­mu al­bu­mo­wi, choć znacz­nie się od nie­go róż­ni. Czy­taj da­lej...

Ed Wood - Post-Mortem Lovers

Na swo­je dzie­się­cio­le­cie znów roz­krę­ca się bez­cen­na war­szaw­ska fir­ma La­do ABC. Po ci­chu uka­za­ła się go­to­wa od pół­to­ra ro­ku dru­ga pły­ta Eda Wo­oda. Na­zwi­sko re­ży­se­ra fil­mo­we­go na­zy­wa­ne­go naj­gor­szym w hi­sto­rii słu­ży za na­zwę ze­spo­łu w skła­dzie per­ku­sja i gi­ta­ra. Czy­taj da­lej...

Hokei - Don’t Go

Cho­dzi o ho­kei bez „j” w kształ­cie ki­ja - ozna­cza­ją­cy „ja­poń­ską sztu­kę wal­ki, szko­łę za­pa­mię­ty­wa­nia i po­wta­rza­nia. Te­go, co by­ło - w to, co je­st”. Tak opi­su­ją to sa­mi mu­zy­cy. Za­ło­ży­cie­lem ze­spo­łu je­st gi­ta­rzy­sta Pio­tr Bu­kow­ski. Czy­taj da­lej...