Kobieta z Wydm - Bental

Nowy zespół Błażeja Króla. Kiedyś twór­ca gita­ro­wych pio­se­nek, póź­niej elek­tro­nicz­nych smęt­ków, lau­re­at Płyty Roku „Wyborczej” za debiut duetu UL/KR wra­ca do nur­tu nie­za­leż­ne­go. Bez nazwi­ska, ale z nowy­mi, mrocz­ny­mi i… 

Kristen - Las

Długowieczne Kristen się zmie­nia. Na nowej, ósmej pły­cie jest tyl­ko jeden utwór ze sło­wa­mi – tytu­ło­wy, żad­na pio­sen­ka, prę­dzej nie­ja­sna opo­wieść, poran­na notat­ka ze snu.

Lotto - Elite Feline

Na jeden z naj­cie­kaw­szych do tej pory albu­mów roku skła­da­ją się dwie dłu­gie kom­po­zy­cje. Stworzyli je mini­ma­li­stycz­nie gra­ją­cy arty­ści bie­gli w impro­wi­za­cji, choć nie tyl­ko.

Off Festival nr 10, 7-9 sierpnia 2015

Byłem na wszyst­kich edy­cjach festi­wa­lu Off od pierw­sze­go w 2006 roku. Wtedy mi się spodo­ba­ło i już zosta­łem. Po dro­dze zro­bi­łem się sta­ry i zosta­łem dzien­ni­ka­rzem piszą­cym o muzy­ce, może… 

Kristen - An Accident! EP

W syl­we­stra „Magazyn Świąteczny” wró­żył, kto porzą­dzi świa­tem w 2012 roku, ja mogę ujaw­nić, kto na pew­no nie będzie rzą­dził niczym. Michał Biela. On gra w Kristen, naj­lep­szym zespo­le w… 

Kristen - The Secret Map

To mój ulu­bio­ny zespół w Polsce. Na każ­dej pły­cie (ta jest siód­ma) wymy­śla swój spo­sób na muzy­kę od nowa. Tak musi być, gdy trzech muzy­ków gra ze sobą bli­sko 20… 

Sto lad! Moje 10 płyt na 10-lecie Lado ABC

Gdybym chciał tym tek­stem naśla­do­wać wydaw­nic­twa pły­to­we Lado ABC, to musiał­by on być spóź­nio­ny, zabaw­ny, świet­ny i powi­nien też być nową for­mą. Przysięgam, że jed­ną z wymie­nio­nych jako­ści ten tekst… 

Michał Biela - Michał Biela

Okoliczności są wyło­żo­ne w pierw­szych sło­wach w spo­sób nastę­pu­ją­cy: „Take your car one sum­mer night/ take your friends and drive/ not a word - and dive into the night”.

Kristen - demo 1998

Na pro­fi­lu Kristen ostat­nio wysko­czy­ła nowa rzecz - nagra­nie demo z 1998 roku, pięć zwię­złych nume­rów. Zupełnie tacy jak teraz, ale inni. Na tale­rzu, wprost, śmia­ło poka­zu­je się tu zespół,… 

Off Festival nr 7, Katowice, 3-5 sierpnia 2012

Pierwszy raz byłem na Offie jako dzien­ni­karz. To się wykla­ro­wa­ło tuż przed, gdy byłem już nasta­wio­ny na waka­cje. I poje­cha­łem na waka­cje, jako widz, przy­pad­ko­wy świa­dek. Żeby zoba­czyć Bradleya i…