Kristen - Las

Dłu­go­wiecz­ne Kri­sten się zmie­nia. Na no­wej, ósmej pły­cie je­st tyl­ko je­den utwór ze sło­wa­mi – ty­tu­ło­wy, żad­na pio­sen­ka, prę­dzej nie­ja­sna opo­wie­ść, po­ran­na no­tat­ka ze snu.

Lotto - Elite Feline

Na je­den z naj­cie­kaw­szy­ch do tej po­ry al­bu­mów ro­ku skła­da­ją się dwie dłu­gie kom­po­zy­cje. Stwo­rzy­li je mi­ni­ma­li­stycz­nie gra­ją­cy ar­ty­ści bie­gli w im­pro­wi­za­cji, choć nie tyl­ko.

Off Festival nr 10, 7-9 sierpnia 2015

By­łem na wszyst­ki­ch edy­cja­ch fe­sti­wa­lu Off od pierw­sze­go w 2006 ro­ku. Wte­dy mi się spodo­ba­ło i już zo­sta­łem. Po dro­dze zro­bi­łem się sta­ry i zo­sta­łem dzien­ni­ka­rzem pi­szą­cym o mu­zy­ce, mo­że…

Kristen - An Accident! EP

W syl­we­stra „Ma­ga­zyn Świą­tecz­ny” wró­żył, kto po­rzą­dzi świa­tem w 2012 ro­ku, ja mo­gę ujaw­nić, kto na pew­no nie bę­dzie rzą­dził ni­czym. Mi­chał Bie­la. On gra w Kri­sten, naj­lep­szym ze­spo­le w…

Kristen - The Secret Map

To mój ulu­bio­ny ze­spół w Pol­sce. Na każ­dej pły­cie (ta je­st siód­ma) wy­my­śla swój spo­sób na mu­zy­kę od no­wa. Tak mu­si być, gdy trzech mu­zy­ków gra ze so­bą bli­sko 20…

Sto lad! Moje 10 płyt na 10-lecie Lado ABC

Gdy­bym chciał tym tek­stem na­śla­do­wać wy­daw­nic­twa pły­to­we La­do ABC, to mu­siał­by on być spóź­nio­ny, za­baw­ny, świet­ny i po­wi­nien też być no­wą for­mą. Przy­się­gam, że jed­ną z wy­mie­nio­ny­ch ja­ko­ści ten tek­st…

Michał Biela - Michał Biela

Oko­licz­no­ści są wy­ło­żo­ne w pierw­szy­ch sło­wa­ch w spo­sób na­stę­pu­ją­cy: „Ta­ke your car one sum­mer night/ ta­ke your friends and drive/ not a word - and di­ve in­to the ni­ght”.

Kristen - demo 1998

Na pro­fi­lu Kri­sten ostat­nio wy­sko­czy­ła no­wa rze­cz - na­gra­nie de­mo z 1998 ro­ku, pięć zwię­zły­ch nu­me­rów. Zu­peł­nie ta­cy jak te­raz, ale in­ni. Na ta­le­rzu, wpro­st, śmia­ło po­ka­zu­je się tu ze­spół,…

Off Festival nr 7, Katowice, 3-5 sierpnia 2012

Pierw­szy raz by­łem na Of­fie ja­ko dzien­ni­ka­rz. To się wy­kla­ro­wa­ło tuż przed, gdy by­łem już na­sta­wio­ny na wa­ka­cje. I po­je­cha­łem na wa­ka­cje, ja­ko wi­dz, przy­pad­ko­wy świa­dek. Że­by zo­ba­czyć Bra­dleya i…

Trupa Trupa - LP

Trud­no opi­sać ten al­bum bez ha­seł Ścian­ka czy The Do­ors. Tru­pa Tru­pa pod­łą­cza or­ga­ny i w pół go­dzi­ny po­ka­zu­je, co ze sta­rej do­brej psy­cho­de­lii lat 60. i 70. zo­sta­ło dziś.