Tag: Kristen

Off Festival nr 10, 7-9 sierpnia 2015

By­łem na wszyst­ki­ch edy­cja­ch fe­sti­wa­lu Off od pierw­sze­go w 2006 ro­ku. Wte­dy mi się spodo­ba­ło i już zo­sta­łem. Po dro­dze zro­bi­łem się sta­ry i zo­sta­łem dzien­ni­ka­rzem pi­szą­cym o mu­zy­ce, mo­że w in­nej ko­lej­no­ści. Nie pró­bu­ję więc być prze­ni­kli­wy, tyl­ko spraw­dzić, cze­go ta im­pre­za mi do­star­cza, cze­go tam jesz­cze szu­kam. Czy­taj da­lej...

Kristen - The Secret Map

To mój ulu­bio­ny ze­spół w Pol­sce. Na każ­dej pły­cie (ta je­st siód­ma) wy­my­śla swój spo­sób na mu­zy­kę od no­wa. Tak mu­si być, gdy trzech mu­zy­ków gra ze so­bą bli­sko 20 lat. Na po­przed­nim al­bu­mie „An Ac­ci­dent” ze­spół grał dłu­gie pio­sen­ki łą­czą­ce zgiełk gi­tar, me­lo­dyj­no­ść i sko­ki dy­na­mi­ki. Dzi­siej­sze Kri­sten świet­nie pa­nu­je nad roz­bu­do­wa­ny­mi, trans­owy­mi kom­po­zy­cja­mi. Czy­taj da­lej...

Kristen - demo 1998

Na pro­fi­lu Kri­sten ostat­nio wy­sko­czy­ła no­wa rze­cz - na­gra­nie de­mo z 1998 ro­ku, pięć zwię­zły­ch nu­me­rów. Zu­peł­nie ta­cy jak te­raz, ale in­ni. Na ta­le­rzu, wpro­st, śmia­ło po­ka­zu­je się tu ze­spół, któ­ry w cią­gu ko­lej­ny­ch kil­ku­na­stu lat zna­la­zł wła­sny ję­zyk. Brzmie­nie. Li­ry­kę. Ewe­ne­men­tal­ny i waż­ny skład. Czy­taj da­lej...