Kobiety - Podarte sukienki

Piąty album Kobiet spra­wia, że ma się ocho­tę zapa­rzyć kawy i włą­czyć tele­wi­zor. Muzycy trój­miej­skiej gru­py sami poda­ją ten trop. Klawisze, bas, rytm per­ku­sji, nawet zagryw­ki gita­ry w prze­bo­jo­wym „Wielkim…

Kobiety - Mutanty

Kobiety łamią ser­ca od lat. Gdy Grzegorz Nawrocki pisał naj­ład­niej­sze pio­sen­ki w histo­rii, avant pop jesz­cze wcho­dził po dra­bi­nie na dywan. Wielkim prze­bo­jem, jesz­cze w zło­tych cza­sach radia, był „Marcello”,…

Nawrocki Folk Computer Band - Nawrocki Folk Computer Band

Mało fol­ku, kom­pu­te­ra pra­wie wca­le, o ban­dzie moż­na dys­ku­to­wać. Tę pły­tę wymy­ślił Grzegorz Nawrocki, lider zespo­łu Kobiety. Z nim śpie­wa prze­bo­jo­we, „zaawan­so­wa­ne” pio­sen­ki. Folk Computer Band był obli­czo­ny na jed­ną…

Wszyscy kochają Traore

Oprócz kon­cer­tu Muzyki Końca Lata w ramach Męskiej Muzyki (na któ­ry nie dotar­łem) oraz kon­cer­tu Kobiet w ramach rewi­ta­li­za­cji par­ku w Brzeźnie (na któ­ry dotar­łem) w Gdańsku zasta­łem Jarmark Dominikański.

Festiwal piosenki (Polska 0-9)

Piosenka to ład­na, zgrab­na muzy­ka i bar­dzo dobry tekst. Kombinacja trud­na, ale nie nie­osią­gal­na. Fajna pio­sen­ka zda­rza się dopie­ro wte­dy, gdy muzy­ka i tekst połą­czo­ne są - powiedz­my to wprost… 

Kobiety - 3 City Big Beat (DVD)

Dziesięciolecie zespo­łu Kobiety uczczo­ne zosta­ło jubi­le­uszo­wym kon­cer­tem jesie­nią 2008 i wyda­niem DVD z tego wystę­pu. Zespół Grzegorza Nawrockiego gra pop, ma bar­dzo dobre melo­die i nie­ba­nal­ne tek­sty, jego ostat­nia pły­ta…

Kobiety - Amnestia

Amnestia” jest bez­czel­na i bez­kom­pro­mi­so­wa. Nic bar­dziej zaba­wo­we­go, tanecz­ne­go, melo­dyj­ne­go. Na par­kiet, na pla­żę, na rower, wrot­ki, łyż­wy, na dosko­na­łe popo­łu­dnie.