Kobiety - Podarte sukienki

Pią­ty al­bum Ko­biet spra­wia, że ma się ocho­tę za­pa­rzyć ka­wy i włą­czyć te­le­wi­zor. Mu­zy­cy trój­miej­skiej gru­py sa­mi po­da­ją ten trop. Kla­wi­sze, bas, rytm per­ku­sji, na­wet za­gryw­ki gi­ta­ry w prze­bo­jo­wym „Wiel­kim…

Kobiety - Mutanty

Ko­bie­ty ła­mią ser­ca od lat. Gdy Grze­gorz Na­wroc­ki pi­sał naj­ład­niej­sze pio­sen­ki w hi­sto­rii, avant pop jesz­cze wcho­dził po dra­bi­nie na dy­wan. Wiel­kim prze­bo­jem, jesz­cze w zło­tych cza­sach ra­dia, był „Mar­cel­lo”,…

Nawrocki Folk Computer Band - Nawrocki Folk Computer Band

Ma­ło fol­ku, kom­pu­te­ra pra­wie wca­le, o ban­dzie moż­na dys­ku­to­wać. Tę pły­tę wy­my­ślił Grze­gorz Na­wroc­ki, li­der ze­spo­łu Ko­bie­ty. Z nim śpie­wa prze­bo­jo­we, „za­awan­so­wa­ne” pio­sen­ki. Folk Com­pu­ter Band był ob­li­czo­ny na jed­ną…

Wszyscy kochają Traore

Oprócz kon­cer­tu Mu­zy­ki Koń­ca La­ta w ra­mach Mę­skiej Mu­zy­ki (na któ­ry nie do­tar­łem) oraz kon­cer­tu Ko­biet w ra­mach re­wi­ta­li­za­cji par­ku w Brzeź­nie (na któ­ry do­tar­łem) w Gdań­sku za­sta­łem Jar­mark Do­mi­ni­kań­ski.

Festiwal piosenki (Polska 0-9)

Pio­sen­ka to ład­na, zgrab­na mu­zy­ka i bar­dzo do­bry tekst. Kom­bi­na­cja trud­na, ale nie nie­osią­gal­na. Faj­na pio­sen­ka zda­rza się do­pie­ro wte­dy, gdy mu­zy­ka i tekst po­łą­czo­ne są - po­wiedz­my to wprost…

Kobiety - 3 City Big Beat (DVD)

Dzie­się­cio­le­cie ze­spo­łu Ko­bie­ty uczczo­ne zo­sta­ło ju­bi­le­uszo­wym kon­cer­tem je­sie­nią 2008 i wy­da­niem DVD z te­go wy­stę­pu. Ze­spół Grze­go­rza Na­wroc­kie­go gra pop, ma bar­dzo do­bre me­lo­die i nie­ba­nal­ne tek­sty, je­go ostat­nia pły­ta…

Kobiety - Amnestia

„Amne­stia” jest bez­czel­na i bez­kom­pro­mi­so­wa. Nic bar­dziej za­ba­wo­we­go, ta­necz­ne­go, me­lo­dyj­ne­go. Na par­kiet, na pla­żę, na ro­wer, wrot­ki, łyż­wy, na do­sko­na­łe po­po­łu­dnie.