Tag: Kobiety

Kobiety - Podarte sukienki

Pią­ty al­bum Ko­biet spra­wia, że ma się ocho­tę za­pa­rzyć ka­wy i włą­czyć te­le­wi­zor. Mu­zy­cy trój­miej­skiej gru­py sa­mi po­da­ją ten trop. Kla­wi­sze, bas, rytm per­ku­sji, na­wet za­gryw­ki gi­ta­ry w prze­bo­jo­wym „Wiel­kim wy­bu­chu” - do złu­dze­nia przy­po­mi­na­ją Blur z „Cof­fee and TV”. W tek­ście zja­wia­ją się śmie­cia­rze z tek­stów Da­mo­na Al­bar­na, ka­wa zresz­tą też. Czy­taj da­lej...

Kobiety - Mutanty

Ko­bie­ty ła­mią ser­ca od lat. Gdy Grze­go­rz Na­wroc­ki pi­sał naj­ład­niej­sze pio­sen­ki w hi­sto­rii, avant pop jesz­cze wcho­dził po dra­bi­nie na dy­wan. Wiel­kim prze­bo­jem, jesz­cze w zło­ty­ch cza­sa­ch ra­dia, był „Mar­cel­lo”, naj­bar­dziej sło­necz­na, śród­ziem­no­mor­ska pio­sen­ka w ostat­ni­ch dzie­ja­ch pol­skiej mu­zy­ki. Czy­taj da­lej...

Nawrocki Folk Computer Band - Nawrocki Folk Computer Band

Ma­ło fol­ku, kom­pu­te­ra pra­wie wca­le, o ban­dzie moż­na dys­ku­to­wać. Tę pły­tę wy­my­ślił Grze­go­rz Na­wroc­ki, li­der ze­spo­łu Ko­bie­ty. Z nim śpie­wa prze­bo­jo­we, „za­awan­so­wa­ne” pio­sen­ki. Folk Com­pu­ter Band był ob­li­czo­ny na jed­ną oso­bę. Pa­tro­nem je­st John­ny Ca­sh, ulu­bie­niec dys­po­nu­ją­ce­go ni­skim gło­sem Na­wroc­kie­go. Czy­taj da­lej...

Wszyscy kochają Traore

Opró­cz kon­cer­tu Mu­zy­ki Koń­ca La­ta w ra­ma­ch Mę­skiej Mu­zy­ki (na któ­ry nie do­tar­łem) oraz kon­cer­tu Ko­biet w ra­ma­ch re­wi­ta­li­za­cji par­ku w Brzeź­nie (na któ­ry do­tar­łem) w Gdań­sku za­sta­łem Jar­mark Do­mi­ni­kań­ski. Czy­taj da­lej...

Festiwal piosenki (Polska 0-9)

Pio­sen­ka to ład­na, zgrab­na mu­zy­ka i bar­dzo do­bry tek­st. Kom­bi­na­cja trud­na, ale nie nie­osią­gal­na. Faj­na pio­sen­ka zda­rza się do­pie­ro wte­dy, gdy mu­zy­ka i tek­st po­łą­czo­ne są - po­wiedz­my to wpro­st i bez krę­pa­cji - wpa­da­ją­cą w ucho me­lo­dią. W Pol­sce ła­twiej o cał­ko­wi­te za­ćmie­nie słoń­ca niż ze­spół na­gry­wa­ją­cy re­gu­lar­nie do­bre pio­sen­ki, nie­mniej w ostat­ni­ch la­ta­ch wy­ło­ni­ło się pa­ru pew­nia­ków. W dzie­się­cio­le­ciu z je­dyn­ką na prze­dzie moż­na od ni­ch ocze­ki­wać bar­dzo du­żo. Czy­taj da­lej...

Kobiety - 3 City Big Beat (DVD)

Dzie­się­cio­le­cie ze­spo­łu Ko­bie­ty uczczo­ne zo­sta­ło ju­bi­le­uszo­wym kon­cer­tem je­sie­nią 2008 i wy­da­niem DVD z te­go wy­stę­pu. Ze­spół Grze­go­rza Na­wroc­kie­go gra pop, ma bar­dzo do­bre me­lo­die i nie­ba­nal­ne tek­sty, je­go ostat­nia pły­ta „Amne­stia” ma opi­nię naj­le­piej wy­pro­du­ko­wa­ne­go pol­skie­go al­bu­mu od wie­lu lat. Tak do­brze je­st od po­cząt­ku Ko­biet - od prze­bo­ju „Mar­cel­lo”, pierw­szej i ostat­niej pio­sen­ki w ka­ta­lo­gu ze­spo­łu, któ­ra by­ła na­praw­dę czę­sto pusz­cza­na w ra­diu. Dla­cze­go więc swo­je świę­to Ko­bie­ty ob­cho­dzi­ły w klu­bie Żak, a nie na ja­kimś gdań­skim sta­dio­nie, nie na mo­lo w So­po­cie, nie na We­mbley? Czy­taj da­lej...

Kobiety - Amnestia

„Amne­stia” je­st bez­czel­na i bez­kom­pro­mi­so­wa. Nic bar­dziej za­ba­wo­we­go, ta­necz­ne­go, me­lo­dyj­ne­go. Na par­kiet, na pla­żę, na ro­wer, wrot­ki, łyż­wy, na do­sko­na­łe po­po­łu­dnie. Czy­taj da­lej...