WIDT - WIDT

Płyta kom­pak­to­wa i DVD. Na pierw­szy ogień musi iść film. WIDT to kolek­tyw stwo­rzo­ny przez sio­stry: Antonina Nowacka śpie­wa (też w duecie ANRS i z zespo­łem kIRk) i odpo­wia­da za…

kIRk - III

Jedna z naj­cie­kaw­szych grup sce­ny awan­gar­do­wej nagra­ła trze­ci album. Wydawcą jest wytwór­nia Asfalt, któ­rej nakła­dem przez wie­le lat uka­zy­wa­ły się pro­duk­cje O.S.T.R.-a czy Fisza i Emade. kIRk i hipho­po­wy Asfalt...…

Msza Święta w Altonie - Bezkrólewie

Drugie wydaw­nic­two Mszy Święta w Altonie przy­no­si dwie istot­ne zmia­ny: zamiast kase­ty pły­ta, zamiast kon­cer­tu - stu­dio. Ten poważ­ny, obu­do­wa­ny teo­rią pro­jekt przy­no­si muzy­kę spra­wia­ją­cą przy­jem­ność i pobu­dza­ją­cą wyobraź­nię.

kIRk - Zła krew

Druga pły­ta impro­wi­zu­ją­ce­go ter­ce­tu mię­dzy­mia­sto­we­go. Filip Kalinowski uży­wa gra­mo­fo­nu, Paweł Bartnik elek­tro­ni­ki, a Olgierd Dokalski - trąb­ki. To nie jest tak, że trę­bacz lata sobie jak chce po zgrab­nie uło­żo­nych…

LDZ Music Festival, Łódź, 8/6/2013

Byłem na festi­wa­lu LDZ w Łodzi. Udał się bar­dzo. Od kon­cer­tów, przez panel i spo­tka­nia bran­żo­we i towa­rzy­skie, po zaku­py pły­to­we i kase­to­we. Przyszłoroczna edy­cja, trze­cia, może potrze­bo­wać więk­sze­go loka­lu.

Olgierd Dokalski - wywiad (premiera płyty kIRk „Zła krew”)

Dziś pre­mie­ra albu­mu „Zła krew” kIR­ka, za czte­ry dni uka­że się kon­cer­to­wa kase­ta „Msza świę­ta w Altonie”. Z tej oka­zji roz­ma­wiam z Olgierdem Dokalskim, trę­ba­czem tego ter­ce­tu, któ­ry jest tak­że muzy­kiem…

Off Festival nr 7, Katowice, 3-5 sierpnia 2012

Pierwszy raz byłem na Offie jako dzien­ni­karz. To się wykla­ro­wa­ło tuż przed, gdy byłem już nasta­wio­ny na waka­cje. I poje­cha­łem na waka­cje, jako widz, przy­pad­ko­wy świa­dek. Żeby zoba­czyć Bradleya i…