WIDT - WIDT

Pły­ta kom­pak­to­wa i DVD. Na pierw­szy ogień mu­si iść film. WIDT to ko­lek­tyw stwo­rzo­ny przez sio­stry: An­to­ni­na No­wac­ka śpie­wa (też w du­ecie ANRS i z ze­spo­łem kIRk) i od­po­wia­da za…

kIRk - III

Jed­na z naj­cie­kaw­szych grup sce­ny awan­gar­do­wej na­gra­ła trze­ci al­bum. Wy­daw­cą jest wy­twór­nia As­falt, któ­rej na­kła­dem przez wie­le lat uka­zy­wa­ły się pro­duk­cje O.S.T.R.-a czy Fi­sza i Ema­de. kIRk i hi­pho­po­wy As­falt...…

Msza Święta w Altonie - Bezkrólewie

Dru­gie wy­daw­nic­two Mszy Świę­ta w Al­to­nie przy­no­si dwie istot­ne zmia­ny: za­miast ka­se­ty pły­ta, za­miast kon­cer­tu - stu­dio. Ten po­waż­ny, obu­do­wa­ny teo­rią pro­jekt przy­no­si mu­zy­kę spra­wia­ją­cą przy­jem­ność i po­bu­dza­ją­cą wy­obraź­nię.

kIRk - Zła krew

Dru­ga pły­ta im­pro­wi­zu­ją­ce­go ter­ce­tu mię­dzy­mia­sto­we­go. Fi­lip Ka­li­now­ski uży­wa gra­mo­fo­nu, Pa­weł Bart­nik elek­tro­ni­ki, a Ol­gierd Do­kal­ski - trąb­ki. To nie jest tak, że trę­bacz la­ta so­bie jak chce po zgrab­nie uło­żo­nych…

LDZ Music Festival, Łódź, 8/6/2013

By­łem na fe­sti­wa­lu LDZ w Ło­dzi. Udał się bar­dzo. Od kon­cer­tów, przez pa­nel i spo­tka­nia bran­żo­we i to­wa­rzy­skie, po za­ku­py pły­to­we i ka­se­to­we. Przy­szło­rocz­na edy­cja, trze­cia, mo­że po­trze­bo­wać więk­sze­go lo­ka­lu.

Ławka dobrych wiadomości: Cicha, Drekoty, Judy’s Funeral, kIRk

Są do­bre wia­do­mo­ści o ar­ty­stach, któ­rych ce­nię. Ka­ro­li­na Ci­cha zdo­by­ła Grand Prix fe­sti­wa­lu No­wa Tra­dy­cja, pi­sa­łem o nim w „Ga­ze­cie” w czwar­tek. Nie chwa­ląc się, by­łem bar­dzo prze­wi­du­ją­cy i da­łem…

Olgierd Dokalski - wywiad (premiera płyty kIRk „Zła krew”)

Dziś pre­mie­ra al­bu­mu „Zła krew” kIR­ka, za czte­ry dni uka­że się kon­cer­to­wa ka­se­ta „Msza świę­ta w Al­to­nie”. Z tej oka­zji roz­ma­wiam z Ol­gier­dem Do­kal­skim, trę­ba­czem te­go ter­ce­tu, któ­ry jest tak­że mu­zy­kiem…

Off Festival nr 7, Katowice, 3-5 sierpnia 2012

Pierw­szy raz by­łem na Of­fie ja­ko dzien­ni­karz. To się wy­kla­ro­wa­ło tuż przed, gdy by­łem już na­sta­wio­ny na wa­ka­cje. I po­je­cha­łem na wa­ka­cje, ja­ko widz, przy­pad­ko­wy świa­dek. Że­by zo­ba­czyć Bra­dleya i…