Dyjak - Pierwszy śnieg

Marek Dyjak skoń­czył czter­dziest­kę i rwie naprzód. Jego nowy album „Pierwszy śnieg” (pre­mie­ra w pią­tek) to bar­dzo dobra rzecz. Nikt nie śpie­wa tęsk­no­ty tak jak Dyjak.

Krzysztof Zalewski - Złoto

Swą trze­cią pły­tę „Złoto” Krzysztof Zalewski zapo­wia­dał jako gra­nie roc­ko­we i nie­utem­pe­ro­wa­ne. Fakt, jest tu mniej cyze­lo­wa­nia, a wię­cej ener­gii. W dodat­ku Zalewski napi­sał dobre, hasło­we, ale nie pro­stac­kie tek­sty.…

Bownik - Bownik

Przykład na to, że war­to być w odpo­wied­nim cza­sie we wła­ści­wym miej­scu. Pół roku temu na festi­wa­lu Spring Break w Poznaniu parę osób zwró­ci­ło uwa­gę na efek­tow­ny, pełen emo­cji kon­cert…

Król - Przez sen

Od 2012 roku i debiu­tu duetu UL/KR Błażej Król wyda­je nowy pły­ty co naj­mniej raz do roku, już z pozy­cji idą­cej wła­sną dro­gą waż­nej posta­ci pol­skiej sce­ny.

Zakopower - Drugie pół

Dziesięć lat po debiu­tanc­kiej pły­cie i czte­ry po „Boso” wra­ca Zakopower. Umownie skła­da­ją­cy się z arty­stów „pod­ha­lań­skich” i „roc­ko­wych” dzie­wię­cio­oso­bo­wy zespół Sebastiana Karpiela-Bułecki „Drugim pół” pod­kre­śla wyso­ką pozy­cję w świe­cie…

Zabrocki - 1+1=0

Ta pły­ta, o czym świad­czy tytuł, jest rodza­jem zada­nia roz­wią­za­ne­go na luzie, bez bycia oce­nia­nym. Marcin Zabrocki, muzyk zna­ny z Pogodno czy Hey (wśród gości Budyń, Nosowska uży­wa­ją­ca sło­wa na…

Patrick The Pan - ...niczym jak liśćmi

Piotr Madej z Krakowa nadal pisze muzy­kę i tek­sty, reali­zu­je i pro­du­ku­je nagra­nia, ale posze­rzył arse­nał środ­ków. Nagranie pierw­szej pły­ty (koniec 2012 roku) „uła­twi­ła” mu utra­ta pra­cy. Drugą zakle­pa­ła już…

Sister Wood - Language Barriers

Jak Marcin Pryt z 19 Wiosen wie­rzę w świat bez gra­nic, nie­za­kre­ślo­ny cyr­klem. Zespół Sister Wood uro­dził się w Londynie, śpie­wa per­fek­cyj­ną angielsz­czy­zną, ale pły­tę wydał w Polsce - w…

Sławek Jaskułke - Sea

Intrygujący album 35-let­nie­­go pia­ni­sty jaz­zo­we­go i wykła­dow­cy gdań­skiej aka­de­mii. Na trze­ciej solo­wej pły­cie Jaskułke wsłu­chu­je się w morze, a może i w morza - nagrań doko­nał w Oslo i Gdyni.…

Skubas - Wilczełyko

Ten album brzmi o lepiej niż jego tytuł. Lepiej niż więk­szość nowych rze­czy, o któ­rych moż­na pomy­śleć, że są faj­ne. Na bęb­nach gra Emade, zna­ko­mi­ty pro­du­cent i per­ku­si­sta. Śpiewają, bar­dzo…