Dyjak - Pierwszy śnieg

Ma­rek Dy­jak skoń­czył czter­dziest­kę i rwie na­przód. Je­go no­wy al­bum „Pierw­szy śnieg” (pre­mie­ra w pią­tek) to bar­dzo do­bra rzecz. Nikt nie śpie­wa tę­sk­no­ty tak jak Dy­jak.

Krzysztof Zalewski - Złoto

Swą trze­cią pły­tę „Zło­to” Krzysz­tof Za­lew­ski za­po­wia­dał ja­ko gra­nie roc­ko­we i nie­utem­pe­ro­wa­ne. Fakt, jest tu mniej cy­ze­lo­wa­nia, a wię­cej ener­gii. W do­dat­ku Za­lew­ski na­pi­sał do­bre, ha­sło­we, ale nie pro­stac­kie tek­sty.…

Bownik - Bownik

Przy­kład na to, że war­to być w od­po­wied­nim cza­sie we wła­ści­wym miej­scu. Pół ro­ku te­mu na fe­sti­wa­lu Spring Bre­ak w Po­zna­niu pa­rę osób zwró­ci­ło uwa­gę na efek­tow­ny, pe­łen emo­cji kon­cert…

Król - Przez sen

Od 2012 ro­ku i de­biu­tu du­etu UL/KR Bła­żej Król wy­da­je no­wy pły­ty co naj­mniej raz do ro­ku, już z po­zy­cji idą­cej wła­sną dro­gą waż­nej po­sta­ci pol­skiej sce­ny.

Zakopower - Drugie pół

Dzie­sięć lat po de­biu­tanc­kiej pły­cie i czte­ry po „Bo­so” wra­ca Za­ko­po­wer. Umow­nie skła­da­ją­cy się z ar­ty­stów „pod­ha­lań­skich” i „roc­ko­wych” dzie­wię­cio­oso­bo­wy ze­spół Se­ba­stia­na Kar­pie­la-Bu­łec­ki „Dru­gim pół” pod­kre­śla wy­so­ką po­zy­cję w świe­cie…

Zabrocki - 1+1=0

Ta pły­ta, o czym świad­czy ty­tuł, jest ro­dza­jem za­da­nia roz­wią­za­ne­go na lu­zie, bez by­cia oce­nia­nym. Mar­cin Za­broc­ki, mu­zyk zna­ny z Po­god­no czy Hey (wśród go­ści Bu­dyń, No­sow­ska uży­wa­ją­ca sło­wa na…

Patrick The Pan - ...niczym jak liśćmi

Piotr Ma­dej z Kra­ko­wa na­dal pi­sze mu­zy­kę i tek­sty, re­ali­zu­je i pro­du­ku­je na­gra­nia, ale po­sze­rzył ar­se­nał środ­ków. Na­gra­nie pierw­szej pły­ty (ko­niec 2012 ro­ku) „uła­twi­ła” mu utra­ta pra­cy. Dru­gą za­kle­pa­ła już…

Sister Wood - Language Barriers

Jak Mar­cin Pryt z 19 Wio­sen wie­rzę w świat bez gra­nic, nie­za­kre­ślo­ny cyr­klem. Ze­spół Si­ster Wo­od uro­dził się w Lon­dy­nie, śpie­wa per­fek­cyj­ną an­gielsz­czy­zną, ale pły­tę wy­dał w Pol­sce - w…

Sławek Jaskułke - Sea

In­try­gu­ją­cy al­bum 35-let­nie­go pia­ni­sty jaz­zo­we­go i wy­kła­dow­cy gdań­skiej aka­de­mii. Na trze­ciej so­lo­wej pły­cie Ja­skuł­ke wsłu­chu­je się w mo­rze, a mo­że i w mo­rza - na­grań do­ko­nał w Oslo i Gdy­ni.…

Skubas - Wilczełyko

Ten al­bum brzmi o le­piej niż je­go ty­tuł. Le­piej niż więk­szość no­wych rze­czy, o któ­rych moż­na po­my­śleć, że są faj­ne. Na bęb­nach gra Ema­de, zna­ko­mi­ty pro­du­cent i per­ku­si­sta. Śpie­wa­ją, bar­dzo…