Pablopavo i Ludziki - Ladinola

Nowa pły­ta Pablopavo i Ludzików wywo­łu­je dreszcz, któ­ry muzy­ka daje nam dziś tak rzad­ko. Eklektycznej i roz­bu­ja­nej „Ladinoli” naj­bli­żej chy­ba do moje­go ulu­bio­ne­go albu­mu zespo­łu - „10 pio­se­nek”.

Dagadana - Meridian 68

Dwa lata minę­ły od ukra­iń­skie­go Majdanu i od ostat­niej pły­ty pol­sko-ukra­­i­ń­skie­­go zespo­łu Dagadana. „Meridian 68” przed­sta­wia­ją jako swo­ją naj­bar­dziej fol­ko­wą pły­tę, ale nie cho­dzi tyl­ko o kra­je uro­dze­nia arty­stów.

Earl Jacob - Czuły Rambo

Dwa lata temu cza­ro­wał prze­bo­ja­mi „Twoja mama lubi mnie bar­dziej niż ty” czy „Stój głup­ta­sie” z debiu­tu „Warto roz­ra­biać”. Sprawdzony w ska i dan­ce­hal­lu, muzy­ce typo­wo jamaj­skiej, Earl Jacob (czy­li…

Kapela Maliszów - Mazurki niepojęte

Jedna z naj­cie­kaw­szych grup sce­ny muzy­ki etnicz­nej, eks­per­ci od gra­nia na żywo, daje dowód stu­dyj­nej doj­rza­ło­ści. Malisze to trzy­oso­bo­wa rodzin­na kape­la w sta­rym sty­lu: ojciec Jan, uczeń swe­go ojca, przed­wo­jen­ne­go…

Zjednoczenie Sound System - Inity

Rok 2014 nale­żał do Pablopavo, auto­ra płyt „Polor” (z Ludzikami) i „Tylko” (zupeł­nie solo­wej). W toku poszu­ki­wań pio­sen­ko­wych, blu­eso­wych, fol­ko­wych war­szaw­ski arty­sta nie stra­cił ser­ca do muzy­ki jamaj­skiej. Uprawiają ją…

Trupa Wertera Utrata - Złośliwość rzeczy martwych

Świetliki bez Świetlickiego - to jak The Clash bez Strummera. Dla zapa­leń­ców. Są dwa wąt­ki - retro, czy­li zanim Poeta prze­mon­to­wał Trupę w zespół o pro­fi­lu muzycz­nym, oraz współ­cze­sny, czy­li…

Frozen Bird - Terry’s Tale

32-let­ni sta­ry jaz­zi­sta Radek Duda (rodzi­na Joanny i Tomasza) wyma­rzył sobie spek­takl muzycz­ny. Bajkowa fabu­ła, takaż muzy­ka. Oto tan­cer­ka nihon buy­ou Hana Umeda (czy sły­szą pań­stwo jej obec­ność?), oto woka­list­ka…

Pablopavo i Praczas - Głodne kawałki

Pablopavo na począt­ku roku wydał swo­ją dru­gą pły­tę z Ludzikami. Zawartość suge­ro­wa­ła, że nowym kie­run­kiem poszu­ki­wań war­szaw­skie­go woka­li­sty będą brzmie­nia aku­stycz­ne. Jeszcze nie. Znany z Vavamuffin Pablopavo ponoć ma w…

R.U.T.A. - Na uschod. Wolność albo śmierć

Dumny jestem, że takie pły­ty wycho­dzą. Ważne. Oczywiście są też Jessie Ware, Ariel Pink’s Haunted Graffiti, Animal Collective (muzy­kom zza barie­ry dźwię­ku gra­tu­lu­ję nowych albu­mów). R.U.T.A. kon­ty­nu­uje wątek chło­pów, któ­rzy…

Marszałek Pizdudski - One Man Band

Miał dość nie­koń­czą­cych się gita­ro­wych soló­wek kole­gów, zbyt przy­stoj­nych per­ku­si­stów, noco­wa­nia po naj­tań­szych hote­lach w sześć osób, odwo­ła­nych kon­cer­tów i oczy­wi­ście prób, na któ­re zawsze ktoś nie przy­cho­dził.